Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIFUNDO 23

Isifungo Esenziwa kuJehova

Isifungo Esenziwa kuJehova

Ngemva kwezinyanga ezimbili ama-Israyeli ephumile eGibhithe, ahlala eduze kweNtaba iSinayi. UJehova wabizela uMose entabeni wabe esethi: ‘Ngiwasindisile ama-Israyeli. Uma nje engilalela futhi egcina imithetho yami azoba isizwe sami esikhethekile.’ UMose wehla entabeni watshela ama-Israyeli lokho uJehova akushilo. Athini ama-Israyeli? Aphendula athi: ‘Sizokwenza noma yini uJehova athi siyenze.’

UMose waphindela entabeni. Lapho efika, uJehova wathi: ‘Tshela abantu ukuthi ngizokhuluma nabo ngemva kwezinsukwini ezintathu. Baxwayise ukuthi banganyukeli eNtabeni iSinayi.’ UMose waphinde wehla watshela ama-Israyeli ukuba alungele ukuzwa ukuthi uJehova uzothini.

Ngemva kwezinsuku ezintathu, ama-Israyeli abona umbani namafu amnyama entabeni. Ezwa nomsindo omkhulu wokuduma kwezulu nomsindo wophondo. UJehova wehlela phezu kwentaba esemlilweni. Ama-Israyeli ayethuke kangangokuthi aze aqhaqhazela. Yonke intaba yambozwa intuthu futhi yazamazama. Umsindo wophondo wawulokhu uba mkhulu. UNkulunkulu wabe esethi: ‘NginguJehova. Akumelwe ukhonze abanye onkulunkulu ngaphandle kwami.’

UMose wabe esekhuphukela entabeni futhi uJehova wamnika imithetho echaza indlela abantu okufanele bamkhonze ngayo nokuthi kufanele baziphathe kanjani. UMose wayibhala phansi imithetho wabe eseyifundela ama-Israyeli. Afunga: ‘Sizokwenza noma yini uJehova athi siyenze.’ Enza isithembiso kuNkulunkulu. Kodwa ayeyosigcina yini leso sithembiso?

“Kumelwe uthande uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho.”—Mathewu 22:37