Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIFUNDO 26

Izinhloli Ezingu-12

Izinhloli Ezingu-12

Ama-Israyeli asuka eNtabeni iSinayi abe esenqamula ogwadule lwaseParani aya endaweni ebizwa ngokuthi iKadeshi. Lapho, uJehova wathi kuMose: ‘Thuma amadoda angu-12, uthathe eyodwa esizweni ngasinye ukuba ayohlola iKhanani, izwe engizolinika ama-Israyeli.’ Ngakho uMose wakhetha amadoda angu-12 wabe esethi kuwo: ‘Hambani niye eKhanani nihlole ukuthi liyindawo enhle yini yokulima. Nihlole ukuthi abantu bakhona banamandla yini nokuthi bahlala ematendeni noma emadolobheni.’ Izinhloli ezingu-12 okwakukhona kuzo uJoshuwa noKhalebi, zahamba zaya eKhanani.

Ngemva kwezinsuku ezingu-40, izinhloli zabuya, ziphethe amakhiwane, amahalananda namagilebhisi. Izinhloli zathi: ‘Izwe lona lihle kodwa abantu bakhona banamandla futhi amadolobha abo abiyelwe ngezindonga eziphakeme.’ Ukhalebi wabe esethi: ‘Singabanqoba. Masiye khona manje siyobahlasela!’ Uyazi ukuthi kungani uKhalebi asho lokho? Ngoba yena noJoshuwa babethembele kuJehova. Kodwa ezinye izinhloli zathi: ‘Cha! Abantu bakhona bayizidlakela! Sifana nezintethe uma siqhathaniswa nabo.’

Ama-Israyeli adumazeka. Ngakho aqala ukukhononda komunye nomunye athi: ‘Kungcono sikhethe umholi omusha bese sibuyela eGibhithe. Kungani kufanele siye kule ndawo uma sizobulawa?’  UJoshuwa noKhalebi bathi: ‘Lalelani uJehova, ningesabi. UJehova uzosivikela.’ Kodwa ama-Israyeli awabalelanga. Aze afuna ngisho nokubabulala!

UJehova wenzani? Wathi kuMose: ‘Naphezu kwazo zonke izinto engizenzele ama-Israyeli namanje awafuni ukungilalela. Ngenxa yalokho, azohlala la ehlane iminyaka engu-40 futhi azofela la. Abantwana bawo, uJoshuwa noKhalebi kuphela abazohlala ezweni engiwathembise lona.’

“Kungani nesaba kangaka, nina eninokholo oluncane?”—Mathewu 8:26