Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIFUNDO 17

UMose Wakhetha Ukukhonza UJehova

UMose Wakhetha Ukukhonza UJehova

EGibhithe, umndeni kaJakobe wagcina waziwa ngokuthi ama-Israyeli. Ngemva kokushona kukaJakobe noJosefa, indodana kaFaro yaqala ukubusa, nayo yabizwa ngokuthi uFaro. Yayesaba ukuthi ama-Israyeli ayesemaningi futhi eba namandla kunabaseGibhithe. Ngakho uFaro wawenza izigqila ama-Israyeli. Wawaphoqa ukuba enze izitini futhi afukuze emasimini. Kodwa lapho abaseGibhithe bewagqilaza kakhulu, ama-Israyeli ayeba maningi nakakhulu. Ngenxa yokuthi uFaro akakuthandanga lokho, wakhipha umyalo wokuba kubulawe zonke izingane zama-Israyeli ezingabafana lapho zizalwa. Awucabange nje ukuthi ama-Israyeli ayesaba kanjani.

Owesifazane ongumIsrayeli, uJokebedi waba nomntwana omuhle womfana. Ukuze amvikele, wamfaka kubhasikidi wabe esemfihla emhlangeni woMfula iNayile. Udadewabo womfana, uMiriyami, wayecuthe eduze komfula ukuze abone ukuthi kuzokwenzekani.

Indodakazi kaFaro yahamba yayogeza emfuleni yabe isibona ubhasikidi. Phakathi kukabhasikidi  yabona umntwana okhalayo yabe isimzwela. UMiriyami wabuza: ‘Ngikubizele owesifazane ozokuncelisela umntwana?’ Lapho indodakazi kaFaro ivuma, uMiriyami wabuya nomama wakhe, uJokebedi. Indodakazi kaFaro yathi: ‘Ngicela uthathe lo mntwana, umnakekele, ngizokukhokhela.’

Lapho umntwana esekhulile, uJokebedi wamletha endodakazini kaFaro, eyaqamba umntwana ngokuthi uMose yabe isimkhulisa njengendodana yayo. UMose wakhula eyinkosana yasebukhosini futhi wayengathola noma yini ayifunayo. Kodwa uMose akamkhohlwanga uJehova. Wayazi ukuthi ungumIsrayeli hhayi umGibhithe. Ngakho, wakhetha ukukhonza uJehova.

Lapho eneminyaka engu-40, uMose wakhetha ukusiza abantu bakubo. Ngesikhathi ebona umGibhithe eshaya umIsrayeli, uMose wamshaya lowo mGibhithe wafa. UMose wabe esefihla isidumbu somGibhithe esihlabathini. Lapho uFaro ezwa lokho, wazama ukumbulala uMose. Kodwa uMose wabalekela ezweni lakwaMidiyani. UJehova wamnakekela.

“Ngokholo uMose . . . wenqaba ukubizwa ngokuthi indodana yendodakazi kaFaro, ekhetha ukuphathwa kabi nabantu bakaNkulunkulu.”—Hebheru 11:24, 25