Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIFUNDO 22

Isimangaliso OLwandle Olubomvu

Isimangaliso OLwandle Olubomvu

Ngokushesha nje lapho uFaro ezwa ukuthi ama-Israyeli asehambile eGibhithe, washintsha umqondo. Wayala amasosha akhe: ‘Thathani zonke izinqola zami zempi, sibajahe! Bekungamelwe sibavumele bahambe.’ UFaro nebutho lakhe bawajaha ama-Israyeli.

UJehova wayehola abantu bakhe esebenzisa ifu emini, ebusuku esebenzisa umlilo. Wabaholela Olwandle Olubomvu wabe esethi abaphumule khona.

Ama-Israyeli abona uFaro nebutho lakhe lisondela. Ayevalelekile, kuwulwandle ngapha kuyibutho laseGibhithe ngapha. Akhala kuMose: ‘Sizofa! Bekungafanele usikhiphe eGibhithe.’ Kodwa uMose wathi: ‘Ningesabi. Yimani nibone ukuthi uJehova uzosisindisa kanjani.’ Uyabona yini ukuthi uMose wayemethemba ngempela uJehova?

UJehova watshela ama-Israyeli ukuba alungele ukuhamba. Ngalobo busuku, uJehova walisusa ifu walibeka phakathi kwabaseGibhithe nabakwa-Israyeli. Ohlangothini lwabaseGibhithe kwakumnyama. Kodwa ohlangothini lwama-Israyeli kwakukhanya.

UJehova watshela uMose ukuthi alulele isandla sakhe olwandle. UJehova wabe esebangela ukuba umoya omkhulu uvunguze ubusuku  bonke. Ulwandle lwahlukana phakathi, kwaba nendlela yokuhamba. Ama-Israyeli awela emhlabathini owomile phakathi nolwandle, amanzi emi ngapha nangapha.

Ibutho likaFaro lalandela ama-Israyeli, nalo langena olwandle. UJehova wabe esebangela ukuba ibutho lidungeke. Amasondo ezinqola aqala ukukhumuka. Amasosha amemeza: ‘Asiphumeni lapha! UJehova uyawalwela.’

UJehova wathi kuMose: ‘Yelulela isandla sakho phezu kolwandle.’ Ngokushesha nje, amanzi awela ebuthweni labaseGibhithe. UFaro nalo lonke ibutho lakhe bafa. Akusindanga noyedwa.

Ngaphesheya kolwandle, isixuku esikhulu sabantu sadumisa uNkulunkulu ngengoma: “Mangiculele uJehova, ngoba uye waphakama kakhulu. Ihhashi nomgibeli walo ukuphonse olwandle.” Ngesikhathi abantu becula, abasefazane babedansa bedlala amathamborini. Wonke umuntu wayejabule ngenxa yokuthi manje babekhululekile ngempela.

“Ukuze sibe nesibindi futhi sithi: ‘UJehova ungumsizi wami; ngeke ngesabe. Umuntu angangenzani?’”—Hebheru 13:6