Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIFUNDO 19

Izinhlupho Zokuqala Ezintathu

Izinhlupho Zokuqala Ezintathu

Ama-Israyeli ayeyizigqila esebenza kanzima. UJehova wathumela uMose no-Aroni ukuba bathi kuFaro: ‘Vumela abantu bami ukuba bahambe ukuze bakwazi ukungikhonza ehlane.’ UFaro waphendula ngokwedelela wathi: ‘Anginandaba nokuthi uJehova uthini futhi ngeke ngiwavumele ama-Israyeli ukuba ahambe.’ UFaro wabe esewagqilaza nakakhulu ama-Israyeli. UJehova wayezomfundisa isifundo uFaro. Uyazi ukuthi wakwenza kanjani lokho? Waletha iziNhlupho Eziyishumi eGibhithe. UJehova wathi kuMose: ‘UFaro akangilaleli. Kusasa ekuseni uzobe eseMfuleni iNayile. Iya kuye umtshele ukuthi ngenxa yokuthi akafuni ukuvumela abantu bami bahambe, wonke amanzi omfula iNayile azophenduka abe yigazi.’ UMose walalela waya kuFaro. UFaro wayebuka njengoba u-Aroni eshaya amanzi eNayile ngenduku yakhe futhi amanzi ephenduka igazi. Umfula waqala ukunuka, izinhlanzi zafa futhi ayengasekho amanzi ahlanzekile okuphuza eNayile. Noma kunjalo, uFaro wenqaba ukuvumela ama-Israyeli ukuba ahambe.

 Ngemva kwezinsuku ezingu-7, uJehova waphinde wathumela uMose kuFaro ethi: ‘Uma ungabavumeli abantu bami bahambe, iGibhithe lizogcwala amaxoxo.’ U-Aroni waphakamisa induku yakhe futhi amaxoxo agcwala izwe lonke. Abantu bathola amaxoxo ezindlini zabo, emibhedeni nasezitsheni. Amaxoxo ayegcwele yonke indawo! UFaro wathi uMose akancenge uJehova ukuba asuse le nhlupho. UFaro wathembisa ukuthi uzowadedela ama-Israyeli ahambe. Ngakho uJehova wayisusa le nhlupho futhi abaseGibhithe baqoqa amaxoxo ayefile, bawanqwabelanisa. Izwe laqala ukunuka. Noma kunjalo uFaro wenqaba ukuvumela ama-Israyeli ahambe.

UJehova wabe esethi kuMose: ‘U-Aroni kumelwe ashaye phansi ngenduku yakhe futhi uthuli luzophenduka lube izinsensane noma izinambuzane ezincane ezilumayo.’ Ngokushesha izinsensane zagcwala yonke indawo. Ezinye izinceku zikaFaro zamtshela: ‘Le nhlupho ivela kuNkulunkulu.’ Noma kunjalo, uFaro wenqaba ukuvumela ama-Israyeli ahambe.

“Ngizobenza bawazi amandla ami, bazokwazi ukuthi igama lami nginguJehova.”—Jeremiya 16:21