Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIFUNDO 91

UJesu Uyavuswa

UJesu Uyavuswa

Lapho uJesu eseshonile, indoda ecebile ebizwa ngokuthi uJosefa yacela kuPilatu ukuba yehlise isidumbu sikaJesu esigxotsheni. UJosefa wagcoba umzimba kaJesu ngamakha, wawusonga ngendwangu ebizayo yelineni wabe esewungcwaba ethuneni elisha. Ithuna walivala ngetshe elisindayo. Umpristi omkhulu wathi kuPilatu: ‘Sesaba ukuthi abafundi bakaJesu bazosithatha isidumbu sakhe bese bethi uvusiwe.’ Ngakho uPilatu wathi kubo: ‘Bekani onogada ethuneni.’

Ngemva kwezinsuku ezintathu, ekuseni kakhulu, abesifazane abathile baya ethuneni bafike bathola itshe lisusiwe. Phakathi ethuneni kwakukhona ingelosi eyathi kubo: ‘Ningesabi. UJesu uvusiwe. Hambani niyotshela abafundi bakhe ukuthi bazohlangana naye eGalile.’

UMariya Magdalena waphuthuma waya kuPetru noJohane. Wafike wathi kubo: ‘Kukhona othathe isidumbu sikaJesu!’ UPetru noJohane bagijima baya ethuneni. Lapho bebona ukuthi ngempela alinalutho, baphindela emakhaya abo.

Lapho uMariya ephindela ethuneni, wabona izingelosi ezimbili phakathi ethuneni, wathi kuzo: ‘Angazi ukuthi bayise kuphi iNkosi yami.’ UMariya wabe esebona indoda ethile ayezitshela ukuthi ilungisa ingadi, wathi kuyo: ‘Mnumzane, ngicela ungitshele ukuthi umbekephi.’ Kodwa lapho le ndoda ithi, “Mariya!” wavele wabona ukuthi nguJesu. Wamemeza: “Mfundisi!” wabe esembamba. UJesu wathi kuye: ‘Hamba uyotshela abafowethu ukuthi ungibonile.’ UMariya waphuthuma ngaso leso sikhathi waya kubafundi wabatshela ukuthi umbonile uJesu.

Kamuva ngalolo suku, abafundi ababili babesuka eJerusalema beya e-Emawuse. Indoda ethile yahambisana nabo emgwaqweni, yabuza ukuthi bakhuluma ngani. Bathi kuyo: ‘Hhawu awukezwa? Ezinsukwini ezintathu ezidlule, umpristi ophakeme ubulale uJesu. Manje kunabesifazane abathi uyaphila!’ Le ndoda yababuza: ‘Anibakholelwa yini abaprofethi? Bathi uKristu uyokufa bese eyavuswa.’  Waqhubeka ebachazela imiBhalo. Lapho sebefikile e-Emawuse, laba bafundi bacela le ndoda ukuba ingene nabo. Lapho le ndoda ithandaza ngaphambi kokuba badle, abafundi babona ukuthi uJesu lona. Wabe esenyamalala.

Laba bafundi ababili baphuthuma baya eJerusalema bafike bathola abaphostoli behlangene base bebatshela lokho okwenzekile. Ngesikhathi belapho, ngaphakathi endlini, uJesu wabonakala kubo bonke. Ekuqaleni, abaphostoli babengakholwa ukuthi uJesu ngempela. Wabe esethi: ‘Bhekani izandla zami; ngithinteni. Kulotshiwe ukuthi uKristu uyovuswa ekufeni.’

“Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kokuba eze ngami.”—Johane 14:6