Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIFUNDO 88

UJesu Uyaboshwa

UJesu Uyaboshwa

UJesu nabaphostoli bakhe badabula esiGodini saseKidron belibangise eNtabeni Yeminqumo. Kwakungemva kuka-12 ebusuku futhi inyanga yayigcwele. Lapho befika ensimini yaseGetsemane, uJesu wathi kubafundi bakhe: “Ngilindeni lapha.” UJesu waya phambili kancane, wabe eseguqa ngamadolo. Wathandaza kuJehova ecindezeleke kakhulu wathi: “Intando yakho mayenzeke.” UJehova wabe esethumela ingelosi ukuba ikhuthaze uJesu. Lapho uJesu ebuyela kubaphostoli, wabafica belele. Wathi: ‘Vukani! Akusona isikhathi sokulala lesi! Selifikile ihora lokuba nginikelwe ezandleni zezitha zami.’

Ngemva nje kwalokho kwafika uJuda, ehamba nabantu abaningi ababephethe izinkemba nezinduku. Wayazi ukuthi uzomthola kuphi uJesu ngoba babehlale beza kule nsimu. UJuda wayewatshelile amasosha ukuthi uzowabonisa uJesu. Waqonda ngqo kuJesu wafike wathi: ‘Sawubona, Mfundisi,’ wabe esemqabula. UJesu wathi: ‘Juda, uyangidayisa ngokungiqabula?’

UJesu wabe esesondela eduze kwabantu ababezombopha, wababuza: “Nifuna bani?” Bathi: “Sifuna uJesu umNazaretha.” Wabe esephendula: “Nginguye.” Lapho bezwa lokho bahlehla bawela phansi emhlabathini. UJesu waphinda wababuza: “Nifuna bani?” Baphinda bathi: “Sifuna uJesu umNazaretha.” UJesu waphendula: ‘Nginitshelile nje ukuthi nginguye. Yekelani la madoda ahambe.’

Lapho uPetru ebona lokho okwakwenzeka, wahosha inkemba wagenca indlebe kaMalikhusi, isigqila sompristi ophakeme. Kodwa uJesu wathinta indlebe yale ndoda wayelapha. Wabe esethi kuPetru: ‘Buyisela inkemba yakho emuva. Uma ulwa ngenkemba, uyofa ngenkemba.’ Amasosha ambamba uJesu, ambopha izandla, abaphostoli babaleka. Base bemthatha uJesu bamusa ku-Anase,  umpristi omkhulu. U-Anase wabuza uJesu imibuzo wabe esemthumela endlini yoMpristi Ophakeme uKayafase. Kodwa kwenzekani kubaphostoli?

“Ezweni nizobhekana nosizi, kodwa yibani nesibindi! Mina ngilinqobile izwe.”—Johane 16:33