Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIFUNDO 90

UJesu Ufela EGolgotha

UJesu Ufela EGolgotha

Abapristi abakhulu bayisa uJesu esigodlweni sikandunankulu. UPilatu wababuza: ‘Yenzeni le ndoda?’ Bathi: ‘Ithi iyinkosi!’ UPilatu wabe esebuza uJesu: ‘UyiNkosi yamaJuda yini?’ UJesu wamphendula wathi: ‘UMbuso wami awuyona ingxenye yaleli zwe.’

Ngakho uPilatu wathumela uJesu kuHerode, umbusi waseGalile ukuze abone ukuthi unecala yini. UHerode naye wamthola engenacala uJesu ngakho wamphindisela kuPilatu. UPilatu wabe esetshela abantu ukuthi: ‘Mina noHerode asitholanga lutho olubi olwenziwe yile ndoda ngakho ngiyayikhulula.’ Isixuku samemeza sathi: ‘Makabulawe! Makafe!’ Amasosha abhaxabula uJesu ngesiswebhu, amkhafulela futhi amshaya ngezimpama. Abeka umqhele wameva ekhanda lakhe, ngokwedelela athi kuye: ‘Sawubona Nkosi yamaJuda.’ Waphinda futhi uPilatu wathi esixukwini: ‘Le ndoda ayinacala.’ Kodwa samemeza sathi: ‘Makabethelwe esigxotsheni!’ Ngakho uPilatu wamnikela kubo ukuze bambulale.

Bayisa uJesu endaweni ebizwa ngokuthi iGolgotha, bafike bambethela esigxotsheni. UJesu wathandaza wathi: ‘Baba, baxolele ngoba abakwazi abakwenzayo.’ Abantu babehlekisa ngoJesu bethi kuye: ‘Uma uyiNdodana kaNkulunkulu ngempela, yehla kuleso sigxobo! Zisindise phela.’

Esinye isigebengu esasibethelwe eceleni kwakhe sathi: ‘Ungikhumbule lapho ungena eMbusweni wakho.’ UJesu wathi: “Uyokuba nami ePharadesi.” Ntambama ngalolo suku, kwaphela amahora amathathu kumnyama ezweni lonke. Abanye abafundi bakaJesu kanye nomama wakhe uMariya, babemi eduze kwesigxobo. UJesu watshela uJohane ukuba anakekele uMariya amphathe njengomama wakhe.

Ekugcineni uJesu wathi: “Kufeziwe!” Wagobisa ikhanda lakhe wabe eseshona. Ngaleso sikhathi, kwaba nokuzamaza okukhulu komhlaba. Ethempelini kwadabuka phakathi ikhethini elihlukanise  iNgcwele neNgcwelengcwele. Owayephethe amasosha wathi: ‘UbeyiNdodana KaNkulunkulu ngempela!’

“Kungakhathaliseki ukuthi ziningi kangakanani izithembiso zikaNkulunkulu, zigcwalisekile ngayo.”—2 Korinte 1:20