Ngemva kwesikhathi esithile uJesu ebonakale kubaphostoli, uPetru wahamba wayodoba Olwandle LwaseGalile. UTomase, uJakobe, uJohane nabanye abafundi bahamba naye. Bachitha ubusuku bonke bedoba kodwa bengabambi lutho.

Ngakusasa ekuseni kakhulu, babona indoda imi ogwini lolwandle. Yamemeza yathi: ‘Zikhona yini izinhlanzi enizitholile?’ Baphendula bathi: ‘Cha asitholanga lutho!’ Le ndoda yathi: ‘Phonsani inetha ngakwesokudla sesikebhe.’ Lapho beliphonsa babamba izinhlanzi eziningi baze behluleka nokuphakamisa inetha. UJohane wabona lapho ukuthi le ndoda inguJesu ngakho wathi: “YiNkosi!” Ngaso leso sikhathi uPetru wangena emanzini wabhukuda waya kuye. Abanye abafundi balandela ngesikebhe.

Lapho befika kuye, babona izinhlanzi zithoswa emlilweni nesinkwa. UJesu wathi mabalethe ezinye izinhlanzi ukuze ukudla kube kuningi. Wabe esethi kubo: ‘Wozani sizodla.’

 Ngemva kokudla uJesu wabuza uPetru: ‘Uyangithanda yini ngaphezu kokudoba?’ UPetru wathi: ‘Yebo, Nkosi, uyazi ukuthi ngiyakuthanda.’ UJesu wathi: ‘Uma kunjalo yondla amawundlu ami.’ UJesu waphinde wambuza: ‘Petru, uyangithanda yini?’ UPetru wamphendula: ‘Nkosi uyazi ukuthi ngiyakuthanda.’ UJesu wathi: “Yalusa amawundlu ami.” UJesu wambuza okwesithathu. UPetru waphatheka kabi. Wathi: ‘Nkosi, wazi zonke izinto; uyazi ukuthi ngiyakuthanda.’ UJesu wathi: “Yondla amawundlu ami.” Wabe esethi kuPetru: “Qhubeka ungilandela.”

“[UJesu] wathi kuzo: ‘Ngilandeleni, ngizonenza abadobi babantu.’ Ngaso leso sikhathi zashiya amanetha azo zamlandela.”—Mathewu 4:19, 20