UJesu weza emhlabeni ukuze anikele ngokuphila kwakhe ngenxa yabantu abanesono. Nakuba afa, walinqoba izwe. UJehova wathembeka eNdodaneni yakhe wayivusa ekufeni. UJesu wakhonza abanye ngokuthobeka futhi waxolela amaphutha abo, kwaze kwaba sekufeni kwakhe. Lapho esevusiwe, uJesu wabonakala kubafundi bakhe. Wabafundisa ukuthi bawenze kanjani umsebenzi obalulekile ayebanike wona. Uma ungumzali, siza ingane yakho ibone ukuthi nathi kubalulekile ukuba senze lo msebenzi namuhla.