Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Isethulo Sengxenye 13

Isethulo Sengxenye 13

UJesu weza emhlabeni ukuze anikele ngokuphila kwakhe ngenxa yabantu abanesono. Nakuba afa, walinqoba izwe. UJehova wathembeka eNdodaneni yakhe wayivusa ekufeni. UJesu wakhonza abanye ngokuthobeka futhi waxolela amaphutha abo, kwaze kwaba sekufeni kwakhe. Lapho esevusiwe, uJesu wabonakala kubafundi bakhe. Wabafundisa ukuthi bawenze kanjani umsebenzi obalulekile ayebanike wona. Uma ungumzali, siza ingane yakho ibone ukuthi nathi kubalulekile ukuba senze lo msebenzi namuhla.

KULE NGXENYE

Isidlo SikaJesu Sokugcina

UJesu unika abafundi bakhe iziqondiso ezibalulekile ngesikhathi edla isidlo sakhe sokugcina ekanye nabo.

UJesu Uyaboshwa

UJuda Iskariyothe uhola abantu abaningi abaphethe izinkemba nezinduku eNsimini yaseGetsemene ukuze babambe uJesu.

UPetru Uphika UJesu

Kwenzekani egcekeni lendlu kaKayafase? Kwenzekani kuJesu ngaphakathi endlini?

UJesu Ufela EGolgotha

Kungani uPilatu avumela uJesu wabulawa?

UJesu Uyavuswa

Yiziphi izinto ezimangazayo ezenzeka ngemva kokuba uJesu ebulewe?

UJesu Ubonakala Kubadobi

UJesu wenzani ukuze bambone?

UJesu Ubuyela Ezulwini

Nokho, ngaphambi kokwenza lokho, unikeza abafundi bakhe iziqondiso ezibalulekile.