Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIFUNDO 85

UJesu Welapha NgeSabatha

UJesu Welapha NgeSabatha

AbaFarisi babemzonda uJesu futhi babefuna isizathu sokumvalela ejele. Bathi akufanele elaphe abantu ngeSabatha. Ngolunye usuku kuyiSabatha, uJesu wahlangana nendoda engaboni emgwaqweni. Wathi kubafundi bakhe: ‘Bhekani indlela uNkulunkulu azoyisiza ngayo le ndoda.’ UJesu wahlanganisa amathe nodaka wabe esekugcoba emehlweni ale ndoda. Wathi kuyo: ‘Hamba uyogeza amehlo akho edamini laseSilowama.’ Nangempela indoda yafika yageza, amehlo ayo avuleka, yakwazi ukubona okokuqala ngqa ekuphileni kwayo.

Lokhu kwabamangaza kakhulu abantu. Bathi: ‘Yiyo yini le ndoda eyayihlala emgwaqweni icela imali, noma omunye umuntu ofana nayo?’ Le ndoda yathi: ‘Yimi lo obengaboni!’ Abantu bayibuza: ‘Pho kwenzekeni?’ Lapho isibatshelile ukuthi kwenzekeni, bayithatha bayisa kubaFarisi.

Le ndoda yathi kubaFarisi: ‘UJesu ugcobe udaka emehlweni ami, wabe esethi angiyogeza amehlo. Ngiwagezile, manje sengiyabona.’ AbaFarisi bathi: ‘Uma uJesu ekwelaphe ngeSabatha, kusho ukuthi amandla akhe awaveli kuNkulunkulu.’ Kodwa abanye bathi: ‘Uma amandla akhe engaveli kuNkulunkulu, ubengeke akwazi nhlobo ukwelapha.’

AbaFarisi babiza abazali bale ndoda, bababuza: ‘Kwenzeke kanjani ukuthi indodana yenu ibone?’ Abazali bayo  babesaba ngoba abaFarisi babethe noma ubani obonisa ukholo kuJesu uzoxoshwa esinagogeni. Ngakho baphendula bathi: ‘Nathi asazi. Buzani yena.’ AbaFarisi babuza le ndoda imibuzo eminingi, yaze yathi: ‘Senginitshele konke engikwaziyo. Kungani nilokhu ningibuza imibuzo?’ AbaFarisi bacasuka base beyixosha.

UJesu wahamba wayofuna le ndoda wafike wayibuza ukuthi: ‘Uyakholelwa yini kuMesiya?’ Le ndoda yathi: ‘Ngingakholelwa kuye uma ngazi ukuthi ungubani.’ UJesu wathi: ‘NginguMesiya.’ Wayenomusa ngempela uJesu. UJesu akagcinanga ngokuyelapha le ndoda kodwa wayisiza yaba nokholo.

“Niyaphazama, ngoba aniyazi imiBhalo namandla kaNkulunkulu.”—Mathewu 22:29