Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIFUNDO 86

UJesu Uvusa ULazaru

UJesu Uvusa ULazaru

UJesu wayenabangane abathathu ayebathanda kakhulu ababehlala eBhethaniya. Amagama abo kwakunguLazaru nodadewabo ababili, uMariya noMartha. Ngolunye usuku, uJesu engaphesheya kweJordani, wathola umyalezo ophuthumayo ovela kuMariya noMartha othi: ‘ULazaru ugulela ukufa. Sicela uze ngokushesha!’ Kodwa uJesu akazange aphuthume ukuya kubo. Walinda kwadlula izinsuku ezimbili wabe esethi kubafundi bakhe: ‘Masihambe siye eBhethaniya. ULazaru ulele, ngiyomvusa.’ Abaphostoli bathi: ‘Uma uLazaru elele, kusho ukuthi uzoba ngcono.’ UJesu wabe esebacacisela: ‘ULazaru ushonile.’

Lapho uJesu efika eBhethaniya, kwase kuphele izinsuku ezine uLazaru engcwatshiwe. Kwakukhona abantu abaningi ababezoduduza uMarta noMariya. Lapho uMarta ezwa ukuthi uJesu usefikile, wagijima wayomhlangabeza. Wathi: “Nkosi, ukube ubukhona, umfowethu ngabe akafanga.” UJesu wathi kuye: ‘Umfowenu uzovuka ekufeni. Uyakukholelwa yini lokhu, Marta?’ UMarta waphendula wathi: ‘Ngiyakholelwa ukuthi uyovuka ngovuko lwabafile.’ UJesu wathi kuye: “Mina ngingukuvuka nokuphila.”

UMarta wabe eseya kuMariya wathi kuye: ‘Usefikile uJesu.’ UMariya wagijima waya kuJesu, futhi abantu bamlandela. Wafika wawela ezinyaweni zakhe wakhala kakhulu. Wathi: ‘Nkosi, ukube ubulapha, ngabe umfowethu usaphila!’ Lapho uJesu ebona ubuhlungu uMariya ayebuzwa, naye wavele wakhala. Lapho abantu bebona uJesu ekhala, bathi: ‘Bukani nje ukuthi uJesu ubemthanda kanjani uLazaru.’ Kodwa abanye babezibuza: ‘Pho akamsindisanga ngani umngani wakhe?’ Wayezokwenzenjani uJesu?

UJesu wahamba waya ethuneni likaLazaru, elalivalwe ngetshe elikhulu. Wathi: ‘Susani itshe.’ UMarta wathi: ‘Kodwa sekudlule izinsuku ezine! Umzimba wakhe usuyanuka.’ Noma kunjalo, balisusa itshe, uJesu wabe esethandaza: ‘Baba, ngiyabonga ukuthi ungilalelile. Ngiyazi ukuthi uhlale ungilalela kodwa ngikhuluma ngokuzwakalayo ukuze laba bantu bazi ukuthi nguwe ongithumile.’ Ngemva  kwalokho wamemeza wathi: “Lazaru, phuma!” Kwabe sekwenzeka isimanga sento: ULazaru waphuma ethuneni esongwe ngezindwangu zelineni. UJesu wathi: “Mqaqeni, nimyeke ahambe.”

Abantu abaningi ababona lokhu baba nokholo kuJesu. Kodwa abanye bagijima bayotshela abaFarisi. Kusukela lapho, abaFarisi babefuna ukubulala uJesu noLazaru. Omunye wabaphostoli abangu-12, uJuda Iskariyote, wahamba waya kubaFarisi, wathi: ‘Nizongikhokhela malini uma nginisiza nibambe uJesu?’ Bavumelana ngokumkhokhela izinhlamvu ezingu-30 zesiliva, ngemva kwalokho uJuda wayehlale efuna ithuba lokunikela ngoJesu kubaFarisi.

“UNkulunkulu weqiniso unguNkulunkulu osisindisayo; uJehova iNkosi EnguMbusi wenza indlela yokusinda ekufeni.”—IHubo 68:20