Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIFUNDO 74

UJesu Uba UMesiya

UJesu Uba UMesiya

UJohane ubelokhu eshumayela ethi: ‘Kukhona omkhulu kunami ozayo.’ Lapho uJesu eneminyaka engaba ngu-30, wasuka eGalile waya eMfuleni iJordani lapho uJohane ayebhapathizela khona abantu. UJesu wayefuna ukuba uJohane ambhapathize kodwa uJohane wathi: ‘Akumina okufanele ngikubhapathize. Wena kufanele ubhapathize mina.’ UJesu wathi kuJohane: ‘UJehova ufuna ukuba wena ungibhapathize.’ Ngakho basuka baya eMfuleni iJordani futhi uJohane wacwilisa uJesu emanzini.

Lapho ephuma emanzini, uJesu wathandaza. Ngaso leso sikhathi, amazulu avuleka futhi umoya kaNkulunkulu ongcwele wehlela kuye njengejuba. UJehova wabe esekhuluma esezulwini wathi: “Wena uyiNdodana yami, engiyithandayo; ngiyakwamukela.”

Lapho umoya kaJehova wehlela kuJesu, uJesu waba uKristu noma uMesiya. Manje wayezoqala ukwenza umsebenzi uJehova ayemthume ukuba awenze emhlabeni.

Ngokushesha nje ngemva kokubhapathizwa, uJesu waya ehlane futhi wahlala khona izinsuku ezingu-40. Lapho esebuyile, waya kuJohane. Njengoba uJesu eza kuye, uJohane wathi: ‘Lo uyiWundlu likaNkulunkulu elizosusa zonke izono zezwe.’ Ngokusho lokhu, uJohane wayechazela abantu ukuthi uJesu unguMesiya. Uyazi ukuthi yini eyenzeka kuJesu ngesikhathi esehlane? Ake sibone.

“Kwavela izwi emazulwini lithi: ‘Wena uyiNdodana yami ethandekayo; ngiyajabula ngawe.’”—Marku 1:11