Ngemva kwePhasika, uJesu nabafundi bakhe badabula eSamariya bebuyela eGalile. Eduze kwedolobha laseSikhari, uJesu wama endaweni ebizwa ngokuthi umthombo kaJakobe. Esaphumule, abafundi bakhe bangena kulelo dolobha beyothenga ukudla.

Kwafika owesifazane ezokha amanzi emthonjeni. UJesu wathi kuye: “Ngiphuzise.” Wathi: ‘Kungani ungikhulumisa? Ngingowesifazane ongumSamariya. AmaJuda awakhulumisani namaSamariya.’ UJesu wathi kuye: ‘Ukube uyazi ukuthi ngingubani, nguwe obuzocela kimina futhi mina bengizokunika amanzi okuphila.’ Owesifazane wabuza: ‘Usho ukuthini? Awunalo ngisho nebhakede lokukha amanzi.’ UJesu wathi: ‘Noma ubani ophuza amanzi awanikwe yimi ngeke aphinde ome.’ Owesifazane wathi: “Mnumzane, nginike lawo manzi.”

UJesu wabe esethi kuye: ‘Hamba uyobiza umyeni wakho uze naye la emthonjeni.’ Wathi: ‘Anginaye umyeni.’ UJesu wathi: ‘Uqinisile. Usushade kahlanu futhi manje uhlala nendoda ongashadile nayo.’ Owesifazane wathi: ‘Ngiyabona ukuthi ungumprofethi. Abantu bakithi bakholelwa ukuthi uNkulunkulu singamkhulekela kule ntaba, kodwa amaJuda wona athi uNkulunkulu singamkhulekela eJerusalema kuphela. Ngiyakholelwa ukuthi lapho uMesiya efika, uyosifundisa ukuthi kufanele simkhulekele kanjani uNkulunkulu.’ UJesu wabe esemtshela into ayengakaze ayitshele muntu: ‘NginguMesiya.’

 Lona wesifazane wagijima waya edolobheni lakubo wafike wathi kumaSamariya: ‘Ngicabanga ukuthi ngimtholile uMesiya. Wazi yonke into ngami. Wozani nizombona!’ Bamlandela baya naye emthonjeni bafike balalela uJesu efundisa.

AbaseSamariya bacela uJesu ukuba ahlale edolobheni labo. Kwaphela izinsuku ezimbili efundisa lapho futhi abantu abaningi baba nokholo kuye. Bathi kowesifazane waseSamariya: ‘Ngemva kokulalela le ndoda, sesiyabona ukuthi ngempela ingumsindisi womhlaba.’

“‘Woza!’ noma ubani owomile makeze; nanoma ubani othandayo makathathe amanzi okuphila mahhala.”—IsAmbulo 22:17