Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIFUNDO 80

UJesu Ukhetha Abaphostoli Abangu-12

UJesu Ukhetha Abaphostoli Abangu-12

Cishe ngemva konyaka nohhafu uJesu eshumayela, kwadingeka enze isinqumo esibalulekile. Obani ayezobakhetha ukuba basebenzelane naye ngokuseduze? Obani ayezobaqeqesha ukuba bahole ebandleni lobuKristu? Ukuze akhethe kahle, uJesu wafuna isiqondiso sikaJehova. Waya entabeni ukuze abe yedwa wafike wathandaza ubusuku bonke. Ngakusasa ekuseni, uJesu wabiza abanye babafundi bakhe wabe esekhetha kubo abaphostoli abangu-12. Yimaphi amanye amagama abo owakhumbulayo? Amagama abo kwakunguPetru, u-Andreya, uJakobe, uJohane, uFiliphu, uBartolomewu, uTomase, uMathewu, uJakobe indodana ka-Alfewu, uThadewu, uSimoni, noJuda Iskariyothe.

U-Andreya, uPetru, uFiliphu, uJakobe

Laba abangu-12 babezohamba naye nomaphi lapho eya khona. Ngemva kokubaqeqesha wabathuma ukuba bahambe bayoshumayela. UJehova wabanika amandla okukhipha amademoni nawokwelapha abagulayo.

UJohane, uMathewu, uBartolomewu, uTomase

UJesu wayebethemba laba abangu-12 futhi ebabiza ngokuthi abangane bakhe. AbaFarisi babecabanga ukuthi abaphostoli babengabantu  abavamile abangafundile. Kodwa uJesu wabaqeqesha ukuze bawenze kahle umsebenzi wabo. Babezoba noJesu ezikhathini ezibaluleke kakhulu ekuphileni kwakhe, njengalapho esezobulawa nangemva kokuvuswa kwakhe. Iningi labangu-12 lalivela eGalile njengaye uJesu. Abanye babo babeshadile.

UJakobe indodana ka-Alfewu, uJuda Iskariyothe, uThadewu, uSimoni

Abaphostoli babengamadoda anesono futhi babewenza amaphutha. Ngezinye izikhathi babekhuluma bengacabanganga futhi benza izinqumo ezimbi. Ngezinye izikhathi babengenasineke. Ngesinye isikhathi baze baphikisana ngokuthi ubani obaluleke kakhulu phakathi kwabo. Kodwa babengabantu abalungile ababethanda uJehova. Yibo ababezoqala ibandla lobuKristu ngemva kokuba uJesu esehambile.

“Nginibize ngokuthi ningabangane, ngoba nginitshele zonke izinto engizizwe kuBaba.”—Johane 15:15