Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIFUNDO 60

Umbuso Ozohlala Phakade

Umbuso Ozohlala Phakade

Ngobunye ubusuku, iNkosi uNebukhadinezari yaphupha iphupho elixakile. Layikhathaza kangangokuthi ayikwazanga ukulala. Yabiza abenza umlingo yathi kubo: ‘Ngichazeleni leliphupho.’ Bathi: ‘Nkosi sitshele ukuthi uphupheni.’ Nokho, uNebukhadinezari wathi: ‘Cha! Ngitsheleni ukuthi ngiphupheni uma kungenjalo ngizonibulala.’ Baphinda bathi kuyo: ‘Sitshele ukuthi uphupheni sizobe sesiyakuchazela.’ Yathi: ‘Nifuna ukubonani? Ngitsheleni ukuthi ngiphupheni!’ Bathi enkosini: ‘Akekho umuntu ophilayo ongenza lokho. Ucela into engeke yenzeke.’

UNebukhadinezari wayethukuthele kakhulu kangangokuba wathi akubulawe wonke amadoda ahlakaniphile. Lokho kusho ukuthi uDaniyeli, uShadiraki, uMishaki no-Abhedinego babezobulawa. UDaniyeli wacela inkosi ukuba ibanike isikhashana. Yena nabangane bakhe bathandaza bacela usizo kuJehova. Wabasiza yini?

UJehova wabonisa uDaniyeli umbono wephupho likaNebukhadinezari nencazelo yalo. Ngosuku olulandelayo, uDaniyeli waya encekwini yenkosi wathi: ‘Ningawabulali amadoda ahlakaniphile. Ngingalichaza iphupho lenkosi.’ Inceku yathatha uDaniyeli yamyisa kuNebukhadinezari. UDaniyeli wathi enkosini: ‘UNkulunkulu ukubonise lokho okuzokwenzeka esikhathini esizayo. Nakhu okuphuphile: Ubone isithombe setshe esinekhanda legolide, isifuba nezingalo ziyisiliva, isisu namathanga kuyithusi, imilenze iyinsimbi, izinyawo ziyinsimbi exubene nobumba. Kwabe sekuqhephuka itshe entabeni lashaya izinyawo zesithombe. Isithombe saphihlizwa saba yizicucu, sapheshulwa umoya. Itshe lona laba intaba enkulu eyagcwala umhlaba.’

UDaniyeli wabe esethi: ‘Incazelo yephupho lakho yile: Ikhanda legolide umbuso wakho. Isifuba nezingalo  zesiliva ziwumbuso ozolandela emva kwakho. Ngemva kwalokho kuzovela ofana nethusi, ozobusa umhlaba wonke. Umbuso olandela wona uzobe uqine njengensimbi. Ekugcineni, kuzoba nombuso ohlukene phakathi, ingxenye yawo izoqina njengensimbi enye ibe njengobumba. Itshe eliba intaba, uMbuso kaNkulunkulu. Uzobhubhisa yonke le mibuso futhi wona uhlale phakade.’

UNebukhadinezari wawa ngobuso phambi kukaDaniyeli. Wathi: ‘UNkulunkulu wakho ukubonise leli phupho. Akekho uNkulunkulu onjengaye.’ Kunokuba abulale uDaniyeli, uNebukhadinezari wamenza inhloko yamadoda ahlakaniphile nombusi wesifunda saseBhabhiloni. Uyayibona yini indlela uJehova awuphendula ngayo umthandazo kaDaniyeli?

“Zawabuthela ndawonye endaweni ngesiHebheru ebizwa ngokuthi i-Armagedoni.”—IsAmbulo 16:16