Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIFUNDO 64

UDaniyeli emgodini wamabhubesi

UDaniyeli emgodini wamabhubesi

Enye inkosi yaseBhabhiloni kwakunguDariyu umMede. UDariyu wabona ukuthi uDaniyeli wayehlakaniphile. Ngakho wamnika isikhundla sokuba aphathe amadoda abaluleke kunawo wonke ezweni. Kodwa la madoda aba nomona, azama ukusithatha isikhundla sikaDaniyeli. Ayazi ukuthi uDaniyeli uthandaza kathathu zonke izinsuku, ngakho athi kuDariyu: ‘Nkosi, kufanele kube nomthetho othi wonke umuntu kumelwe akhulekele wena kuphela. Noma ubani ongawulaleli lowo mthetho kufanele aphoswe emgodini ogcwele amabhubesi.’ UDariyu wayithanda lento wabe esewuphasisa lo mthetho.

Ngokushesha nje lapho uDaniyeli esezwile ngalo mthetho omusha, waya endlini yakhe. Wafike waguqa phambi kwewindi elivulekile, wathandaza kuJehova. La madoda anomona ambona futhi agulukudela endlini yakhe ngaso leso sikhathi esathandaza. Abe esegijima aya kuDariyu afike athi kuye: ‘UDaniyeli uyakwedelela. Uthandaza kuNkulunkulu wakhe kathathu njalo ngosuku.’ UDariyu wayemthanda uDaniyeli futhi wayengafuni abulawe. Usuku lonke wazama ukuthola indlela yokusindisa uDaniyeli. Kodwa ngisho nenkosi yayingeke ikwazi ukushintsha umthetho eyayisiwusayinile. Ngakho yathi amadoda mawaphose uDaniyeli emgodini onamabhubesi.

 Ngalobo busuku uDariyu akalalanga, wayekhathazeke ngoDaniyeli. Ekuseni, wagijima waya emgodini wafike wamemeza uDaniyeli wathi: ‘Ingabe uNkulunkulu wakho ukusindisile?’

UDariyu wezwa izwi. KwakunguDaniyeli! UDaniyeli waphendula wathi: ‘Ingelosi kaJehova iyivalile imilomo yamabhubesi. Awangenzanga lutho.’ UDariyu wajabula kakhulu! Wathi uDaniyeli akakhishwe emgodini. UDaniyeli waphuma emgodini engalimele ndawo. Inkosi yabe isithi: ‘Wonke la madoda abesola uDaniyeli waphoseni emgodini.’ Ngokushesha nje lapho la madoda ephoswa emgodini, amabhubesi awadla awaqeda!

UDariyu wakhipha umyalo oya kubo bonke abantu bakhe, othi: ‘Wonke umuntu kumelwe esabe uNkulunkulu kaDaniyeli. Umsindise emgodini onamabhubesi.’

Wena uyathandaza yini kuJehova nsuku zonke njengoDaniyeli?

“UJehova uyayazi indlela yokubakhulula ekulingweni abantu abazinikele kuye.”—2 Petru 2:9