Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 1

Ungubani UNkulunkulu?

Ungubani UNkulunkulu?

1, 2. Yimiphi imibuzo abantu abavame ukuyibuza?

IZINGANE zibuza imibuzo eminingi. Ungase uzichazele into ethile, kuthi lapho usuzichazele, zikubuze, ‘Yin’ indaba?’ Lapho uzama ukuziphendula, zingase ziphinde zikubuze, ‘Ngobani?’

2 Sonke sinayo imibuzo, noma ngabe sibancane noma sibadala. Singase sibe nemibuzo enjengokuthi, sizodlani? Sizogqokani? Noma, sizothengani? Noma kungenzeka sinemibuzo ebalulekile ephathelene nokuphila nekusasa. Kodwa uma singazitholi izimpendulo ezigculisayo zale mibuzo, singase siyeke ukuzifuna.

3. Kungani abantu abaningi becabanga ukuthi ngeke bakwazi ukuthola izimpendulo zemibuzo yabo ebalulekile?

3 Ingabe iBhayibheli linazo izimpendulo zemibuzo ebalulekile esiyibuzayo? Abanye abantu bangase bacabange ukuthi linazo, kodwa bese beba nomuzwa wokuthi iBhayibheli linzima, ngeke baliqonde. Bangase bacabange ukuthi othisha nabefundisi kuphela abanezimpendulo. Kanti abanye banamahloni okuvuma ukuthi abazazi izimpendulo. Wena ucabangani?

4, 5. Yimiphi imibuzo ebalulekile ofisa ukuyibuza? Kungani kufanele ungayeki ukufuna izimpendulo?

4 Kungenzeka ufuna izimpendulo zemibuzo enjengalena: Kungani ngilapha emhlabeni? Kuyokwenzekani kimi lapho ngifa? Unjani uNkulunkulu? UJesu, uMfundisi odumile, wathi: “Qhubekani nicela, niyophiwa; qhubekani nifuna, niyothola; qhubekani ningqongqoza, niyovulelwa.” (Mathewu 7:7) Ungayeki ukuzifuna uze uzithole izimpendulo ongazethemba.

 5 Uma ‘uqhubeka ufuna,’ uyozithola izimpendulo eBhayibhelini. (IzAga 2:1-5) Ngeke kube nzima ukuziqonda. Izinto ozifundayo zizokwenza ujabule njengamanje, zikunike nethemba lokuphila kamnandi esikhathini esizayo. Ake sixoxe ngombuzo oye wadida abantu abaningi.

UNKULUNKULU UYASITHANDA YINI NOMA AKANANDABA NATHI?

6. Kungani abanye abantu becabanga ukuthi uNkulunkulu akanandaba nabo?

6 Abantu abaningi bacabanga ukuthi uNkulunkulu akanandaba nathi. Bathi ukube ubesithanda ngempela, ngabe akunjena emhlabeni. Kukhona izimpi, inzondo nosizi yonke indawo. Abantu bayagula, bahlupheke futhi bafe. Abanye bayazibuza, ‘Uma uNkulunkulu esithanda, pho akakuqedi ngani konke lokhu kuhlupheka?’

7. (a) Abefundisi babenze kanjani abantu bakholelwa ukuthi uNkulunkulu unenhliziyo embi? (b) Yini esenza siqiniseke ukuthi uNkulunkulu akazibangeli izinto ezimbi?

7 Ngezinye izikhathi abefundisi benza abantu bakholelwe ukuthi uNkulunkulu unenhliziyo embi. Lapho kwenzeka into embi, bathi kwenzeke intando kaNkulunkulu. Bathi nguye obefuna yenzeke leyo nto. Lapho besho kanjalo, empeleni basuke bethi kubangelwe uNkulunkulu. Kodwa iBhayibheli lisifundisa ukuthi uNkulunkulu akalokothi azibangele izinto ezimbi. UJakobe 1:13 usitshela ukuthi uNkulunkulu akalingi muntu ngezinto ezimbi. Uthi: “Uma umuntu elingwa makangasho ukuthi: ‘Ngilingwa [ngivivinywa] uNkulunkulu.’ Ngoba uNkulunkulu akanakulingwa ngezinto ezimbi futhi yena ngokwakhe akalingi muntu.” Lokhu kusho ukuthi nakuba uNkulunkulu engazivimbeli izinto ezimbi, akalokothi azibangele. (Funda uJobe 34:10-12.) Ake senze isibonelo.

8, 9. Kungani kungafanele sicabange ukuthi uNkulunkulu obangela izinkinga zethu? Nikeza isibonelo.

 8 Cabanga ngendodana ehlala nabazali bayo. Uyise uyayithanda kakhulu futhi uyifundisile ukwenza izinqumo ezihlakaniphile. Le ndodana ayimlaleli uyise bese iyahamba ekhaya. Yenza izinto ezimbi, bese ingena enkingeni. Ubungasho yini ukuthi ubaba obangela izinkinga zendodana ngoba engayivimbanga lapho ihamba ekhaya? Ubungeke! (Luka 15:11-13) Njengalo baba, uNkulunkulu akabavimbi abantu lapho bekhetha ukungamlaleli futhi benza izinto ezimbi. Ngakho lapho kwenzeka into embi, kufanele sikhumbule ukuthi akuyena uNkulunkulu obangele ukuba yenzeke. Kungaba yinto engalungile ukumbeka icala.

9 Kunesizathu esihle esenza uNkulunkulu angazivimbeli izinto ezimbi okwamanje. ESahlukweni 11, uzofunda lokho iBhayibheli elikushoyo ngalokhu. Kodwa qiniseka ukuthi uNkulunkulu uyasithanda nokuthi akufanele nanini sithi nguye obangela izinkinga zethu. Eqinisweni, nguye kuphela ongazixazulula.—Isaya 33:2.

10. Yini esenza siqiniseke ukuthi uNkulunkulu uyowulungisa wonke umonakalo owenziwe abantu ababi?

10 UNkulunkulu ungcwele. (Isaya 6:3) Konke akwenzayo kumsulwa, kuhlanzekile futhi kuhle. Ngakho singamethemba. Abantu bona abanjalo. Ngezinye izikhathi benza izinto ezingalungile. Ngisho nombusi othembeke kunabo bonke akanawo amandla okulungisa wonke umonakalo owenziwa abantu ababi. Akekho umuntu onamandla alingana nakaNkulunkulu. UNkulunkulu uyakwazi ukulungisa wonke umonakalo owenziwe abantu ababi futhi uzowulungisa. Uzoqeda bonke ububi bungaphinde bube khona.—Funda iHubo 37:9-11.

 UNKULUNKULU UZIZWA KANJANI LAPHO ABANTU BEHLUPHEKA?

11. UNkulunkulu uzizwa kanjani ngokuhlupheka kwakho?

11 UNkulunkulu uzizwa kanjani lapho ebona izinto ezimbi ezenzeka emhlabeni nezinto obhekene nazo? IBhayibheli lisifundisa ukuthi uNkulunkulu “ungumthandi wobulungisa.” (IHubo 37:28) Ngakho unendaba ngempela nokuthi yini elungile nengalungile. Uyakuzonda ukubona abantu behlupheka. IBhayibheli lithi “wadabuka” lapho ebona umhlaba ugcwele ububi endulo. (Genesise 6:5, 6) UNkulunkulu akashintshile. (Malaki 3:6) IBhayibheli lithi uyakukhathalela ngempela.—Funda eyoku-1 Petru 5:7.

IBhayibheli lisifundisa ukuthi uJehova unguMdali onothando wezulu nomhlaba

12, 13. (a) Yini esenza sithande abanye futhi sibe nendaba nabo? Sizizwa kanjani ngokuhlupheka okusemhlabeni? (b) Yini esenza siqiniseke ukuthi uNkulunkulu uzokuqeda konke ukuhlupheka nokungalungi?

12 IBhayibheli libuye lithi uNkulunkulu wasidala ngomfanekiso wakhe. (Genesise 1:26) Lokhu kusho ukuthi wasenza saba nobuntu obuhle obufana nobakhe. Ngakho uma uphatheka kabi lapho ubona abantu abalungile behlupheka, kumelwe ukuba uNkulunkulu uphatheka kabi nakakhulu! Sikwazi kanjani lokhu?

13 IBhayibheli lisifundisa ukuthi “uNkulunkulu uluthando.” (1 Johane 4:8) Kukho konke uNkulunkulu akwenzayo ukwenza ngoba uyasithanda. Nathi sinothando ngoba noNkulunkulu unothando. Cabanga ngalokhu: Ukube ubunamandla, ubungakuqeda yini konke ukuhlupheka nokungalungi okusemhlabeni? Ubungakuqeda ngoba uyabathanda abantu. Kuthiwani ngoNkulunkulu? Unawo amandla futhi ngenxa yokuthi uyasithanda, uzokuqeda konke ukuhlupheka nokungalungi. Qiniseka ngokuthi zonke izithembiso zikaNkulunkulu okukhulunywe ngazo ekuqaleni kwale ncwadi  zizofezeka! Kodwa ukuze uzethembe lezi zithembiso, kudingeka wazi kakhudlwana ngoNkulunkulu.

UNKULUNKULU UFUNA UMAZI

Uma ufuna ukuba umngane wothile, umtshela igama lakho. UNkulunkulu uyasitshela igama lakhe eBhayibhelini

14. Ubani igama likaNkulunkulu futhi sazi kanjani ukuthi kufanele silisebenzise?

14 Uma ufuna ukuba umngane wothile, iyiphi into yokuqala ngokuvamile omtshela yona? Yigama lakho. UNkulunkulu unalo yini igama? Amasonto amaningi athi igama lakhe uNkulunkulu noma iNkosi, kodwa akuwona amagama kaNkulunkulu lawa. Yiziqu nje, njengokuthi “dokotela” noma “mongameli.” UNkulunkulu usitshelile ukuthi igama lakhe uJehova. IHubo 83:18 lithi: “Ukuze abantu bazi ukuthi wena, ogama lakho linguJehova, wena wedwa ungoPhezukonke emhlabeni wonke.” Ababhali beBhayibheli balisebenzisa kaningi igama likaNkulunkulu. UJehova ufuna ulazi igama lakhe futhi ulisebenzise. Ukutshela igama lakhe ukuze ube umngane wakhe.

15. Lisho ukuthini igama elithi Jehova?

15 Igama likaNkulunkulu elithi Jehova linencazelo ejulile. Lisho ukuthi uNkulunkulu angafeza noma yisiphi isithembiso asenzayo, afeze nenjongo yakhe. Ayikho  into engamvimba. NguJehova kuphela ongaba naleli gama. *

16, 17. Kusho ukuthini ukuthi (a) “Mninimandla Onke”? (b) “Nkosi yaphakade”? (c) “Mdali”?

16 Njengoba sesifundile, iHubo 83:18 lithi ngoJehova: “Wena wedwa ungoPhezukonke.” Ngokufanayo, isAmbulo 15:3 sithi: “Mikhulu iyamangalisa imisebenzi  yakho, Jehova Nkulunkulu, Mninimandla onke. Zilungile futhi ziyiqiniso izindlela zakho, Nkosi yaphakade.” Sisho ukuthini isiqu esithi “Mninimandla Onke”? Sisho ukuthi uJehova unamandla kunanoma ubani ezulwini nasemhlabeni. Isiqu esithi “Nkosi yaphakade” sisho ukuthi uJehova ubelokhu ekhona. IHubo 90:2 lithi uJehova ubelokhu ekhona kusukela nini nanini futhi uyolokhu ekhona kuze kube nini nanini. Akumangalisi yini lokho?

17 NguJehova kuphela onguMdali. IsAmbulo 4:11 sithi: “Uyakufanelekela, Jehova, yebo Nkulunkulu wethu, ukwamukela inkazimulo nodumo namandla, ngoba wadala zonke izinto, nangenxa yentando yakho zaba khona zadalwa.” UJehova wadala zonke izinto ongazicabanga—izingelosi ezisezulwini, izinkanyezi ezisesibhakabhakeni, izithelo ezisezihlahleni ngisho nezinhlanzi ezisolwandle!

 UNGABA YINI UMNGANE KAJEHOVA?

18. Kungani abanye abantu bengase bacabange ukuthi abasoze baba abangane bakaNkulunkulu? Lithini iBhayibheli ngalokho?

18 Lapho abanye abantu befunda ngobuntu bukaJehova baye besabe bese becabanga: ‘UNkulunkulu unamandla kakhulu, uphakeme kakhulu futhi ukude kakhulu, angazihluphelani nje ngami?’ Kodwa ingabe yileyo ndlela uNkulunkulu afuna sizizwe ngayo? Cha. UJehova ufuna ukusondelana nathi. IBhayibheli lithi ‘akakude kulowo nalowo kithi.’ (IzEnzo 17:27) UNkulunkulu ufuna usondele kuye futhi uthembisa ukuthi naye ‘uyosondela kuwe.’—Jakobe 4:8.

19. (a) Ungaba kanjani umngane kaNkulunkulu? (b) Yini oyithanda kakhulu ngoJehova?

19 Ungaba kanjani umngane kaNkulunkulu? UJesu wathi: “Lokhu kusho ukuphila okuphakade, ukungenisa kwabo ulwazi ngawe, owukuphela kukaNkulunkulu weqiniso, nangalowo omthumileyo, uJesu Kristu.” (Johane 17:3) Qhubeka ufunda, uzomazi uJehova noJesu. Uma wenza kanjalo, uzothola ukuphila okuphakade. Sesifundile ukuthi “uNkulunkulu uluthando.” (1 Johane 4:16) Kodwa ziningi ezinye izinto ezimenza abe uNkulunkulu omuhle. IBhayibheli lithi ‘unesihe nomusa, wephuza ukuthukuthela futhi uchichima umusa wothando neqiniso.’ (Eksodusi 34:6) UJehova “muhle futhi ukulungele ukuthethelela.” (IHubo 86:5) UNkulunkulu uyabekezela futhi uthembekile. (2 Petru 3:9; IsAmbulo 15:4) Njengoba ufunda ngaye eBhayibhelini, uzofunda okuningi ngokuthi unguNkulunkulu omuhle kangakanani.

20-22. (a) Kungenzeka kanjani ukuba sizizwe sisondelene noNkulunkulu sibe singenakumbona? (b) Yini okufanele uyenze uma abanye befuna uyeke ukufunda iBhayibheli?

20 Kungenzeka kanjani ukuba uzizwe usondelene  noNkulunkulu ube ungenakumbona? (Johane 1:18; 4:24; 1 Thimothewu 1:17) Lapho ufunda ngoJehova eBhayibhelini, umazi njengoMuntu ongokoqobo. (IHubo 27:4; Roma 1:20) Uzomthanda nakakhulu futhi uzozizwa usondelene kakhulu naye.

Ubaba uyazithanda izingane zakhe, kodwa uBaba wethu osezulwini usithanda ngisho nakakhulu

21 Uzoqonda ukuthi uJehova unguBaba wethu. (Mathewu 6:9) Wasinika ukuphila futhi ufuna siphile kamnandi. Yilokho ubaba onothando angakufunela izingane zakhe. (IHubo 36:9) IBhayibheli lifundisa ukuthi ungaba umngane kaJehova. (Jakobe 2:23) Cabanga nje! UJehova, uMdali wezulu nomhlaba, ufuna wena ube umngane wakhe!

22 Abanye abantu bangase bafune uyeke ukufunda iBhayibheli. Kungenzeka besaba ukuthi uzoshiya isonto lakho. Kodwa ungavumeli muntu akuvimbele ukuba ube umngane kaJehova. UJehova unguMngane ongcono kunabo bonke ongaba nabo.

23, 24. (a) Kungani kufanele ungayeki ukubuza imibuzo? (b) Yini esizoxoxa ngayo esahlukweni esilandelayo?

23 Njengoba utadisha iBhayibheli, kuzoba nezinto ongaziqondi. Ungesabi ukubuza noma ukucela usizo. UJesu wathi kufanele sithobeke njengabantwana abancane. (Mathewu 18:2-4) Njengoba wazi, abantwana babuza imibuzo eminingi. UNkulunkulu uyafuna uzithole izimpendulo. Ngakho tadisha iBhayibheli ngokucophelela ukuze uqiniseke ukuthi okufundayo kuyiqiniso.—Funda izEnzo 17:11.

24 Indlela engcono kakhulu yokufunda ngoJehova, ukutadisha iBhayibheli. Esahlukweni esilandelayo, sizothola ukuthi kungani iBhayibheli lihlukile kuzo zonke ezinye izincwadi.

^ par. 15 Uma iBhayibheli lakho lingenalo igama elithi Jehova noma uma ungathanda ukufunda okwengeziwe ngencazelo yalo nokuthi libizwa kanjani, bheka uMbhalo Osekugcineni 1.