Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 12

Ungaba Kanjani Umngane KaNkulunkulu?

Ungaba Kanjani Umngane KaNkulunkulu?

1, 2. Obani abanye ababengabangane bakaJehova?

UBANI ofuna abe umngane wakho? Umuntu omthandayo. Umuntu enizwanayo naye. Umuntu onomusa futhi onobuntu obuthandayo.

2 UJehova wakhetha abantu abathile ukuba babe abangane bakhe. U-Abrahama wayengomunye wabo. (Isaya 41:8; Jakobe 2:23) UJehova wayemthanda noDavide. Wathi ‘wayengumuntu ovumelana nenhliziyo yakhe.’ (IzEnzo 13:22) Umprofethi uDaniyeli naye wayengumuntu “ofiseleka kakhulu” kuJehova.—Daniyeli 9:23.

3. Yini eyenza u-Abrahama, uDavide noDaniyeli baba abangane bakaJehova?

3 U-Abrahama, uDavide noDaniyeli baba kanjani abangane bakaJehova? UJehova wathi ku-Abrahama: “Ulalelé izwi lami.” (Genesise 22:18) UJehova ungumngane walabo abazithobayo futhi bamlalele. Ngisho nesizwe sonke singaba abangane bakhe. UJehova wachazela isizwe sakwa-Israyeli: “Lalelani izwi lami, ngizoba nguNkulunkulu wenu, nina nizoba ngabantu bami.” (Jeremiya 7:23) Uma nawe ufuna ukuba umngane kaJehova, kufanele umlalele.

UJEHOVA UYABAVIKELA ABANGANE BAKHE

4, 5. UJehova ubavikela kanjani abangane bakhe?

4 IBhayibheli lithi uJehova ucinga izindlela zokubonisa “amandla akhe ngenxa yalabo abanhliziyo yabo iphelele kuye.” (2 IziKronike 16:9) Encwadini yeHubo 32:8, uJehova uthembisa abangane bakhe: “Ngizokwenza ube nokuqondisisa  ngikufundise indlela okufanele uhambe ngayo. Ngiyonika iseluleko iso lami likubhekile.”

5 Kunesitha esinamandla esingafuni sibe abangane bakaNkulunkulu. Kodwa uJehova ufuna ukusivikela. (Funda iHubo 55:22.) UJehova simkhonza ngenhliziyo yethu yonke ngoba singabangane bakhe. Simlalela ngisho noma kunzima. Futhi siyaqiniseka njengoba nomhubi ayeqiniseka lapho ethi ngoJehova: “Ngeke ngintengantengiswe, ngoba yena ungakwesokunene sami.” (IHubo 16:8; 63:8) USathane uzama kanjani ukusivimba ukuba sibe abangane bakaJehova?

LOKHO USATHANE AKUSHOYO

6. Yini uSathane ayishoyo ngabantu?

6 ESahlukweni 11 sifunde ukuthi uSathane wathi uJehova unamanga futhi akalungile ngoba akabavumelanga o-Adamu no-Eva ukuba bazinqumele ukuthi yini elungile nengalungile. Incwadi yeBhayibheli kaJobe isifundisa ukuthi uSathane usho izinto ezimbi nangabantu abafuna ukuba abangane bakaNkulunkulu. Uthi bakhonza uNkulunkulu ngoba befuna ukuthola izinto ezithile, hhayi ngoba bemthanda. Uphinde athi angenza noma ubani ayeke ukulalela uNkulunkulu. Ake sibone ukuthi yini esingayifunda kuJobe nasendleleni uJehova amvikela ngayo.

7, 8. (a) UJehova wayezizwa kanjani ngoJobe? (b) Wathini uSathane ngoJobe?

7 Wayengubani uJobe? UJobe wayeyindoda elungile eyayiphila eminyakeni engaba ngu-3 600 edlule. UJehova wathi akekho umuntu owayefana noJobe emhlabeni ngaleso sikhathi. UJobe wayemhlonipha kakhulu uNkulunkulu, ekuzonda okubi. (Jobe 1:8) Wayengumngane kaJehova ngempela.

8 USathane wathi uJobe wayekhonza uNkulunkulu ngoba efuna ukuthola izinto ezithile, hhayi ngoba  emthanda. USathane wathi kuJehova: “Awuzange yini wena umbiyele yena nendlu yakhe nakho konke anakho nxazonke? Umsebenzi wezandla zakhe uwubusisile, nemfuyo yakhe ithé chithi saka emhlabeni. Kodwa, ngiyacela, ake welule isandla sakho, uthinte konke anakho ubone ukuthi ngeke yini akuthuke khona kanye ebusweni bakho.”—Jobe 1:10, 11.

9. Yini uJehova avumela uSathane ukuba ayenze?

9 USathane wathi uJobe ukhonza uJehova ngoba efuna ukuthola izinto ezithile. Waphinde wathi angakwazi ukwenza uJobe ayeke ukukhonza uJehova. UJehova wayengavumelani noSathane, kodwa wamnika ithuba lokuba avivinye uJobe ukuze uSathane abone ukuthi uJobe wayemthanda ngempela uJehova.

USATHANE UHLASELA UJOBE

10. Yiziphi izinto ezimbi uSathane azenza kuJobe, futhi uJobe wenzani?

10 USathane waqale waphuca uJobe yonke imfuyo yakhe. Ngemva kwalokho wabulala izinceku zikaJobe eziningi. UJobe walahlekelwa yikho konke ayenakho. Ekugcineni, uSathane wabangela ukuba kube nesiphepho esabulala izingane zikaJobe eziyishumi. Kukho konke lokho, uJobe wahlala ethembekile kuNkulunkulu. “Kukho konke lokhu uJobe akazange one noma amsole uNkulunkulu.”—Jobe 1:12-19, 22.

UJehova wambusisa uJobe ngoba wayengumngane wakhe oqotho

11. (a) Yini enye uSathane ayenza kuJobe? (b) Wenzenjani uJobe?

11 USathane akazange ayeke. Waphinde wathi kuNkulunkulu: ‘Mthinte kuze kufike ethanjeni lakhe nasenyameni yakhe ubone ukuthi ngeke yini akuthuke khona kanye ebusweni bakho.’ Ngemva kwalokho, uSathane wabangela ukuba uJobe aphathwe isifo esibuhlungu. (Jobe 2:5, 7) Nalapho futhi, uJobe wahlala ethembekile kuJehova. Wathi: “Ngeke ngiziphuce ubuqotho bami ngize ngiphangalale!”—Jobe 27:5.

12. UJobe wabonisa kanjani ukuthi uSathane unamanga?

 12 UJobe wayengazi ukuthi kunezinto ezimbi uSathane ayezishilo ngaye, nokuthi kungani ayenezinkinga ezingaka. Wayecabanga ukuthi nguJehova obangela izinkinga zakhe. (Jobe 6:4; 16:11-14) Noma kunjalo, waqhubeka ethembekile kuJehova. Kwacaca ukuthi uJobe wayekhonza uJehova ngoba emthanda, hhayi ngoba kukhona ayekufuna. Lokho uSathane ayekushilo ngoJobe kwakungamanga!

13. Yini uJobe ayithola ngokuba qotho?

13 Nakuba uJobe ayengazi ukuthi yini eyayenzeka ezulwini, wahlala ethembekile kuNkulunkulu wabonisa ukuthi uSathane akalungile. UJehova wambusisa uJobe ngokuba umngane oqotho.—Jobe 42:12-17.

LOKHO USATHANE AKUSHOYO NGAWE

14, 15. Yini uSathane ayishoyo ngabo bonke abantu?

14 Kunezinto ezibalulekile ongazifunda kulokho okwenzeka kuJobe. Nanamuhla, uSathane uthi sikhonza uJehova ngoba kukhona esifuna ukukuthola. Encwadini kaJobe 2:4, uSathane wathi: “Umuntu uyokhipha konke anakho ngenxa yomphefumulo wakhe.” Ngakho, uSathane wayengakhulumi ngoJobe kuphela, kodwa wayethi bonke abantu bakhonza uJehova ngoba kukhona abafuna ukukuthola, hhayi ngoba bemthanda. Ngemva kwamakhulu eminyaka uJobe afa, uSathane wayesaqhubeka ekhuluma kabi ngoJehova nangezikhonzi zakhe. Encwadini yezAga 27:11, sifunda lokhu: “Hlakanipha, ndodana yami, wenze inhliziyo yami ijabule, ukuze ngimphendule ongiklolodelayo.”

15 Ungakhetha ukulalela uJehova futhi ube umngane wakhe othembekile, ubonise ukuthi uSathane unamanga. Ukuba umngane kaNkulunkulu kuyisinqumo esingcono kunazo zonke ongazenza, ngisho noma ngabe  kudingeka ushintshe izinto eziningi ekuphileni kwakho ukuze ube umngane wakhe! Lesi isinqumo esibaluleke kakhulu. USathane uthi uma wena ungaba nezinkinga, uzoyeka ukulalela uNkulunkulu. Uzama ukusenza singamlaleli uNkulunkulu. Ukwenza kanjani lokho?

16. (a) Yiziphi izindlela uSathane azisebenzisayo ukuze azame ukwenza abantu bayeke ukukhonza uJehova? (b) UDeveli angazama kanjani ukukuvimba ukuba ukhonze uJehova?

16 USathane usebenzisa izindlela eziningi ukuze azame ukusenza singabi abangane bakaNkulunkulu. Uhlasela “njengengonyama ebhongayo, efuna engamshwabadela.” (1 Petru 5:8) Ungamangali lapho abangane bakho, umndeni wakho noma abanye abantu bezama ukukuyekisa ukufunda iBhayibheli nokwenza okulungile. Ungase ubone sengathi bayakuhlasela. * (Johane 15:19, 20) USathane ubuye azenze “ingelosi yokukhanya.” Ngakho angazama ukusikhohlisa, asenze singamlaleli uJehova. (2 Korinte 11:14) Enye indlela uSathane ayisebenzisayo ukuze asenze siyeke ukukhonza uJehova, ukusenza sicabange ukuthi sibabi kakhulu ngakho ngeke sikwazi ukuba izikhonzi zikaNkulunkulu.—IzAga 24:10.

LALELA IMIYALO KAJEHOVA

17. Yini esenza silalele uJehova?

17 Lapho silalela uJehova sibonisa ukuthi uSathane unamanga. Yini ezosisiza silalele uJehova? IBhayibheli lithi: “Kumelwe uthande uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangawo onke amandla akho.”  (Duteronomi 6:5) Siyamthanda uJehova, yingakho simlalela. Njengoba siqhubeka simthanda nakakhulu uJehova, sizofuna ukwenza konke asicela ukuba sikwenze. Umphostoli uJohane wabhala lokhu: “Yilokhu okushiwo uthando ngoNkulunkulu, ukuba sigcine imiyalo yakhe; futhi imiyalo yakhe ayiwona umthwalo.”—1 Johane 5:3.

18, 19. (a) Yiziphi ezinye zezinto uJehova athi azilungile? (b) Sazi kanjani ukuthi singakwazi ukwenza lokho uJehova athi asikwenze?

18 Yiziphi ezinye zezinto uJehova athi azilungile? Ezinye zazo kukhulunywa ngazo ebhokisini elithi “ Zonda Lokho UJehova Akuzondayo.” Ezinye zezinto ezikuleli bhokisi ungase ucabange ukuthi azizimbi kangako. Kodwa lapho ufunda amavesi eBhayibheli akuleli bhokisi futhi ucabangisisa ngawo, uzobona ukuthi kubalulekile ukuba ulalele imiyalo kaJehova. Ungase ubone nokuthi kudingeka ushintshe indlela ophila ngayo. Ngisho noma kungaba nzima ngezinye izikhathi kodwa uma uyilungisa  indlela ophila ngayo, uyoba nokuthula nenjabulo etholakala ngokuba umngane kaNkulunkulu othembekile. (Isaya 48:17, 18) Sazi kanjani ukuthi singakwazi ukushintsha indlela esiphila ngayo?

19 UJehova akalokothi asicele ukuba senze into esingeke sikwazi ukuyenza. (Duteronomi 30:11-14) Usazi kangcono ngoba ungumngane wethu wangempela. Uyazi ukuthi yini okulula nokunzima ukuba siyenze. (IHubo 103:14) Umphostoli uPawulu uyasikhuthaza: “UNkulunkulu uthembekile, futhi ngeke akuvumele ukuba nilingwe ngokungaphezu kwalokho eningakuthwala, kodwa kanye naleso silingo uyokwenza nendlela yokuphuma ukuze nikwazi ukusikhuthazelela.” (1 Korinte 10:13) Singaqiniseka ukuthi uJehova uyohlale esipha amandla okwenza okulungile. Uyokunika “amandla angaphezu kwavamile” azokusiza ukuba ubekezelele izimo ezinzima. (2 Korinte 4:7) Ngemva kokuba esizwe  uJehova ukuba abhekane nezimo ezinzima, uPawulu wathi: “Nginamandla azo zonke izinto ngenxa yalowo ongipha amandla.”—Filipi 4:13.

ZIFUNDISE UKUTHANDA LOKHO UNKULUNKULU AKUTHANDAYO

20. Kufanele sibe abantu abanjani uma sifuna ukufana noJehova, futhi kungani kufanele simlingise?

20 Uma sifuna ukuba abangane bakaJehova, kufanele siyeke ukwenza izinto uJehova athi azilungile. (Roma 12:9) Kodwa akugcini lapho. Abangane bakaNkulunkulu bathanda izinto azithandayo. Funda iHubo 15:1-5 ukuze uthole ukuthi banjani abangane bakaNkulunkulu. Abangane bakaJehova bafana naye, ‘banothando, injabulo, ukuthula, ukubekezela, umusa, ubuhle, ukholo, ubumnene, futhi bayazithiba.’—Galathiya 5:22, 23.

21. Ungaba kanjani nobuntu obuthandwa uNkulunkulu?

21 Ungaba kanjani nobuntu obufana nobukaJehova? Kudingeka ufunde iBhayibheli njalo futhi ulitadishe ukuze ufunde ukuthi yini uNkulunkulu ayithandayo. (Isaya 30:20, 21) Uma ulitadisha iBhayibheli, uyomthanda nakakhulu uJehova futhi uzofuna ukumlalela.

22. Uzotholani uma ulalela uJehova?

22 Ukulungisa ukuphila kwakho kungafana nokukhumula izimpahla ezindala ugqoke ezintsha. IBhayibheli lithi kudingeka uhlubule “ubuntu obudala” ugqoke “ubuntu obusha.” (Kolose 3:9, 10) Nakuba kungase kungabi lula, uma silungisa ukuphila kwethu futhi silalele uJehova, usithembisa ukuthi uzosinika “umvuzo omkhulu.” (IHubo 19:11) Ngakho khetha ukulalela uJehova ukuze ubonise ukuthi uSathane ungumqambimanga. Khonza uJehova, hhayi ngoba ufuna ukuthola izibusiso asithembise zona, kodwa ngoba umthanda ngempela. Uma wenza kanjalo, uzoba umngane kaNkulunkulu!

^ par. 16 Lokhu akusho ukuthi abantu abazama ukukuyekisa ukufunda iBhayibheli basuke belawulwa uSathane. Nokho, uSathane ‘ungunkulunkulu walesi simiso sezinto,’ futhi ‘lonke izwe lisemandleni akhe.’ Ngakho akusimangazi lapho abanye abantu bezama ukusiyekisa ukukhonza uJehova.—2 Korinte 4:4; 1 Johane 5:19.