Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Imibhalo Esekugcineni

Imibhalo Esekugcineni

1 UJEHOVA

Leli yigama likaNkulunkulu eliqondwa njengelisho ukuthi “Ubangela Ukuba Kube Khona.” UJehova unguNkulunkulu ongumninimandla onke futhi wadala zonke izinto. Unamandla okwenza noma yini anquma ukuyenza.

NgesiHebheru, igama likaNkulunkulu lalibhalwa ngezinhlamvu ezine. NgesiNgisi, lezi zinhlamvu zimelelwa ezithi YHWH noma JHVH. Emibhalweni yokuqala yesiHebheru yeBhayibheli, igama likaNkulunkulu livela izikhathi ezicishe zibe ngu-7 000. Abantu emhlabeni wonke basebenzisa izindlela ezihlukahlukene zokubhala igama elithi Jehova, futhi balibiza ngendlela ejwayeleke olimini lwabo.

Isahl. 1, isig. 15

2 IBHAYIBHELI ‘LIPHEFUMULELWE UNKULUNKULU’

UMlobi weBhayibheli nguNkulunkulu, kodwa wasebenzisa abantu ukuba balibhale. Lokhu kuthi akufane nosomabhizinisi otshela unobhala wakhe ukuba abhale incwadi, bese emtshela ukuthi yini okufanele ayibhale. UNkulunkulu wayeqondisa ababhali beBhayibheli ngomoya wakhe ongcwele ukuze babhale umyalezo wakhe. Umoya kaNkulunkulu wawubaqondisa ngezindlela ezihlukahlukene. Ngezinye izikhathi wawubenza babone imibono noma baphuphe amaphupho, bese bekubhala phansi lokho ababekubonile.

Isahl. 2, isig. 5

3 IZIMISO

Lezi izimfundiso eziseBhayibhelini ezichaza iqiniso elithile eliyisisekelo. Ngokwesibonelo, isimiso esithi “ukuzihlanganisa nababi konakalisa imikhuba emihle” sisifundisa ukuthi abantu esizihlanganisa nabo bangasakha noma basilimaze. (1 Korinte 15:33) Kanti isimiso esithi “noma yini umuntu  ayihlwanyelayo, uyovuna yona futhi” sisifundisa ukuthi ngeke siyibalekele imiphumela yezenzo zethu.—Galathiya 6:7.

Isahl. 2, isig. 12

4 ISIPROFETHO

Lona umyalezo ovela kuNkulunkulu. Kungaba incazelo yentando kaNkulunkulu, imfundiso, umyalo noma isahlulelo. Kungaba futhi umyalezo ophathelene nento ethile esazokwenzeka. Ziningi iziprofetho eziseBhayibhelini esezigcwalisekile.

Isahl. 2, isig. 13

5 IZIPROFETHO EZIPHATHELENE NOMESIYA

Iziprofetho eziseBhayibhelini eziphathelene noMesiya zagcwaliseka kuJesu. Bheka ibhokisi elithi “ Iziprofetho Ezimayelana NoMesiya.”

Isahl. 2, isig. 17, umbhalo waphansi

6 INHLOSO KAJEHOVA NGOMHLABA

UJehova wadala umhlaba ukuze ube ikhaya eliyipharadesi labantu abamthandayo. Lokho akukashintshi. Maduze, uNkulunkulu uzoqeda ububi, anike abantu bakhe ukuphila okuphakade.

Isahl. 3, isig. 1

7 USATHANE UDEVELI

USathane uyingelosi eyafika nomoya wokungamlaleli uNkulunkulu. Ubizwa ngokuthi uSathane, okusho ukuthi “uMphikisi,” ngoba ulwa noJehova. Ubizwa nangokuthi uDeveli, okusho ukuthi “uMnyundeli.” Leli gama walinikwa ngoba uqamba amanga ngoNkulunkulu futhi ukhohlisa abantu.

Isahl. 3, isig. 4

  IZINGELOSI

UJehova wadala izingelosi kusasele isikhathi eside ngaphambi kokuba adale umhlaba. Zadalelwa ukuba ziphile ezulwini. Kunezingelosi ezingaphezu kwezigidi eziyikhulu. (Daniyeli 7:10) Zinamagama nobuntu obungafani, futhi izingelosi eziqotho zithobekile, ziyenqaba ukukhonzwa abantu. Zinezikhundla ezingafani futhi zabelwe imisebenzi ehlukahlukene. Eminye yale misebenzi ukukhonza phambi kwesihlalo sobukhosi sikaJehova, ukuhambisa imiyalezo yakhe, ukuvikela nokuqondisa izinceku zakhe ezisemhlabeni, ukuqinisekisa ukuthi izahlulelo zakhe ziyafezeka nokusekela umsebenzi wokushumayela. (IHubo 34:7; IsAmbulo 14:6; 22:8, 9) Esikhathini esizayo, zizolwa zikanye noJesu empini ye-Armagedoni.—IsAmbulo 16:14, 16; 19:14, 15.

Isahl. 3, isig. 5; Isahl. 10, isig. 1

9 ISONO

Isono yinoma imiphi imizwa, izinto esizicabangayo noma esizenzayo uJehova angazifuni noma eziphambene nentando yakhe. Ngenxa yokuthi isono silimaza ubuhlobo bethu noNkulunkulu, usinike imithetho neziqondiso ezisisiza sigweme ukona ngamabomu. Ekuqaleni, uJehova wadala yonke into yaba yinhle futhi ingenaphutha, kodwa lapho u-Adamu no-Eva benza isono ngokukhetha ukungamlaleli uJehova, yilapho okwaqala khona izinkinga. Baguga futhi bafa. Ngenxa yokuthi sathola isono ku-Adamu ngofuzo, nathi siyaguga futhi sife.

Isahl. 3, isig. 7; Isahl. 5, isig. 3

10 I-ARMAGEDONI

Lena impi kaNkulunkulu yokubhubhisa izwe likaSathane nabo bonke ububi.

Isahl. 3, isig. 13; Isahl. 8, isig. 18

 11 UMBUSO KANKULUNKULU

UMbuso kaNkulunkulu uwuhulumeni uJehova awumise ezulwini. UJesu Kristu uyiNkosi yawo. Esikhathini esizayo, uJehova uzosebenzisa lo Mbuso ukuze asuse bonke ububi. UMbuso kaNkulunkulu uzobusa umhlaba.

Isahl. 3, isig. 14

12 UJESU KRISTU

UNkulunkulu wadala uJesu ngaphambi kokuba adale noma yini enye. UJehova wathumela uJesu emhlabeni ukuze azofela bonke abantu. Ngemva kokuba uJesu ebulewe, uJehova wamvusa. Manje uJesu uyabusa ezulwini njengeNkosi yoMbuso kaNkulunkulu.

Isahl. 4, isig. 2

13 ISIPROFETHO SAMASONTO ANGU-70

IBhayibheli laprofetha, noma labikezela, isikhathi uMesiya ayeyovela ngaso. Kwakuyoba sekupheleni kwenkathi ebizwa ngokuthi amasonto angu-69, eyaqala ngonyaka ka-455 B.C.E. yaphela ngonyaka ka-29 C.E.

Sazi kanjani ukuthi yaphela ngo-29 C.E.? La masonto angu-69 aqala ngonyaka ka-455 B.C.E. lapho uNehemiya efika eJerusalema futhi eqala ukwakha kabusha lo muzi. (Daniyeli 9:25; Nehemiya 2:1, 5-8) Njengoba nje igama elithi “idazini” lenza sicabange ngo-12, nelithi “isonto” lisikhumbuza u-7. Amasonto kulesi siprofetho, akuwona amasonto ezinsuku eziyisikhombisa kodwa amasonto ayiminyaka eyisikhombisa, ngokuvumelana nomthetho wesiprofetho othi ‘usuku lumelela unyaka.’ (Numeri 14:34; Hezekeli 4:6) Lokhu kusho ukuthi isonto ngalinye liyiminyaka eyisikhombisa, okwenza amasonto angu-69 abe iminyaka engu-483 esewonke (69 x 7). Uma sibala iminyaka engu-483 kusukela ku-455 B.C.E., lokho kusiletha onyakeni ka-29 C.E (awukho unyaka ongu-0). Lowo yiwo kanye unyaka uJesu abhapathizwa ngawo waba nguMesiya!—Luka 3:1, 2, 21, 22.

 Sona leso siprofetho sakhuluma nangelinye isonto, elinezela eminye iminyaka eyisikhombisa. Phakathi naleyo nkathi, ngonyaka ka-33 C.E., uMesiya wayeyobulawa, bese kuthi kusukela ngonyaka ka-36 C.E., kushunyayelwe izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu kuzo zonke izizwe hhayi kumaJuda kuphela.—Daniyeli 9:24-27.

Isahl. 4, isig. 7

 14 IMFUNDISO ENGAMANGA KAZIQU-ZINTATHU

IBhayibheli lifundisa ukuthi uJehova uNkulunkulu unguMdali futhi wadala uJesu ngaphambi kwazo zonke ezinye izinto. (Kolose 1:15, 16) UJesu akayena uNkulunkulu uMninimandla Onke. Akakaze athi ulingana noNkulunkulu. Empeleni, wathi: “UBaba mkhulu kunami.” (Johane 14:28; 1 Korinte 15:28) Kodwa amanye amasonto afundisa ukuthi uNkulunkulu mthathu emunye: uBaba, iNdodana nomoya ongcwele. Igama elithi “Ziqu-zintathu” alikho eBhayibhelini. Lena imfundiso engamanga.

Umoya ongcwele amandla kaNkulunkulu angabonakali awasebenzisela ukufeza intando yakhe. Awuwona umuntu. Ngokwesibonelo, amaKristu okuqala “agcwala umoya ongcwele,” futhi uJehova wathi: “Ngiyothululela omunye womoya wami phezu kwayo yonke inyama.”—IzEnzo 2:1-4, 17.

Isahl. 4, isig. 12; Isahl. 15, isig. 17

15 ISIPHAMBANO

AmaKristu eqiniso awasisebenzisi isiphambano lapho ekhonza uNkulunkulu. Kungani engasisebenzisi?

 1.  Sekuyisikhathi eside isiphambano sisetshenziswa enkolweni yamanga. Endulo, sasisetshenziswa ekukhonzeni imvelo nasemikhosini yocansi eyayenziwa abantu abangamkhonzi uNkulunkulu. Eminyakeni engu-300 ngemva nje kokufa kukaJesu, amaKristu ayengasisebenzisi isiphambano lapho ekhonza. Eminyakeni eminingi kamuva, umbusi waseRoma uConstantine wenza ukuba isiphambano sibe uphawu lobuKristu. Lolu phawu lwasetshenziselwa ukuzama ukwenza ubuKristu buthandeke kakhudlwana. Kodwa isiphambano sasingahlangene ngalutho noJesu Kristu. I-New Catholic Encyclopedia iyachaza: “Isiphambano sitholakala kokubili kubantu bangaphambi kobuKristu nakulabo abangewona amaKristu.”

 2.    UJesu akafelanga esiphambanweni. Amagama esiGreki ahunyushwe ngokuthi “isiphambano” amane asho “isigxobo,” “ugodo,” noma “isihlahla.” I-Companion Bible iyachaza: “Akukho lutho esiGrekini [seTestamente Elisha] olukhuluma ngezingodo ezimbili.” UJesu wafela esigxotsheni.

 3.  UJehova akafuni sisebenzise izithombe noma izimpawu ezithile lapho simkhonza.—Eksodusi 20:4, 5; 1 Korinte 10:14.

Isahl. 5, isig. 12

16 ISIKHUMBUZO

UJesu wayala abalandeli bakhe ukuba bagcine iSikhumbuzo sokufa kwakhe. Lokhu bakwenza njalo ngonyaka, ngomhla ka-14 wenyanga kaNisani, okuwusuku ama-Israyeli ayegubha ngalo iPhasika. ESikhumbuzweni, wonke umuntu udluliselwa isinkwa newayini, okumelela umzimba negazi likaJesu. Labo abayobusa noJesu ezulwini bayasidla lesi sinkwa baphuze newayini. Labo abanethemba lokuphila phakade emhlabeni babonisa inhlonipho ngokuba khona eSikhumbuzweni, kodwa abasidli isinkwa noma baphuze iwayini.

Isahl. 5, isig. 21

17 UMPHEFUMULO

Kuyi-Nguqulo Yezwe Elisha yesiZulu, igama elithi “umphefumulo” lisetshenziselwa ukuchaza (1) umuntu, (2) isilwane, noma (3) ukuphila komuntu noma kwesilwane. Nazi ezinye izibonelo:

 • Umuntu. “Ezinsukwini zikaNowa . . . abantu abambalwa, okungukuthi, imiphefumulo eyisishiyagalombili, bathwalwa ngokuphepha emanzini.” (1 Petru 3:20) Lapha igama elithi “imiphefumulo” libhekisela kubantu—uNowa nomkakhe, amadodana abo amathathu namakhosikazi awo.

 •  Isilwane. “UNkulunkulu wathi: ‘Amanzi mawaswebezele uswebezane lwemiphefumulo ephilayo, kundize izidalwa ezindizayo phezu komhlaba ebusweni bomkhathi wamazulu.’ UNkulunkulu wathi: ‘Umhlaba mawuveze imiphefumulo ephilayo ngezinhlobo zayo, izilwane ezifuywayo nezilwane ezihambayo nezilo zasendle zomhlaba ngezinhlobo zazo.’ Kwaba njalo.”—Genesise 1:20, 24.

 • Ukuphila komuntu noma kwesilwane. UJehova wathi kuMose: “Bonke abantu abebezingela umphefumulo wakho bafile.” (Eksodusi 4:19) Lapho uJesu esemhlabeni, wathi: “Mina ngingumalusi omuhle; umalusi omuhle unikela umphefumulo wakhe ngenxa yezimvu.”—Johane 10:11.

  Ngaphezu kwalokho, lapho umuntu enza okuthile “ngawo wonke umphefumulo” wakhe, kusho ukuthi ukwenza ngokuzithandela nangawo wonke amandla akhe. (Mathewu 22:37; Duteronomi 6:5) Igama elithi “umphefumulo” lingabuye lisetshenziselwe ukuchaza isifiso sesidalwa esiphilayo. Kungashiwo ukuthi umuntu ofile noma isidumbu kungumphefumulo ofile.—Numeri 6:6; IzAga 23:2; Isaya 56:11; Hagayi 2:13.

Isahl. 6, isig. 5; Isahl. 15, isig. 17

18 UMOYA

Amagama esiHebheru nesiGreki ahunyushwe ngokuthi “umoya” kuyi-Nguqulo Yezwe Elisha yesiZulu asho izinto ezingafani. Nokho ahlale ebhekisela entweni ethile engabonakali kubantu, njengomoya ovunguzayo noma ophefumulwa abantu nezilwane. La magama angabuye abhekisele ezidalweni ezihlala ezulwini nasemoyeni ongcwele, ongamandla uNkulunkulu awasebenzisayo. IBhayibheli alifundisi ukuthi kunento ethile kumuntu eqhubeka iphila lapho efa.—Eksodusi 35:21; IHubo 104:29; Mathewu 12:43; Luka 11:13.

Isahl. 6, isig. 5; Isahl. 15, isig. 17

 19 IGEHENA

IGehena indawo eyayiseduze neJerusalema okwakushiswa kuyo udoti. Abukho ubufakazi bokuthi ngesikhathi uJesu esemhlabeni, izilwane noma abantu babebulawa noma bashiswe bephila kule ndawo. Ngakho, iGehena aliyona indawo engabonakali abantu abafile abahlushwa noma bashiswe kuyo phakade. Lapho uJesu ekhuluma ngalabo abaphoswa eGehena, wayekhuluma ngokubhujiswa kwaphakade.—Mathewu 5:22; 10:28.

Isahl. 7, isig. 20

20 UMTHANDAZO OMKHULU

Lona umthandazo uJesu awusho lapho efundisa abafundi bakhe indlela yokuthandaza. Ubizwa nangokuthi uBaba Wethu Osezulwini noma umthandazo oyisibonelo. Ngokwesibonelo, uJesu wasifundisa ukuba sithandaze ngale ndlela:

 • “Malingcweliswe igama lakho”

  Sithandazela ukuba uJehova ahlanze igama lakhe kuwo wonke amanga ashiwo ngaye, ukuze wonke umuntu ezulwini nasemhlabeni, adumise futhi ahloniphe igama likaNkulunkulu.

 • “Umbuso wakho mawuze”

  Sithandazela ukuba uhulumeni kaNkulunkulu ubhubhise izwe elibi likaSathane, ubuse emhlabeni wonke futhi wenze umhlaba ube ipharadesi.

 • “Intando yakho mayenzeke . . . nasemhlabeni”

  Sithandazela ukuba lokho uNkulunkulu ayekuhlosile ngesikhathi edala umhlaba nabantu kufezeke ukuze abantu abalalelayo baphile phakade ePharadesi bengenaso isono, okuyinto uJehova ayeyihlosile lapho edala abantu.

Isahl. 8, isig. 2

 21 ISIHLENGO

UJehova wasilungiselela isihlengo ukuze akhulule abantu esonweni nasekufeni. Isihlengo sasiyinani elalidingeka ukuze kukhokhwe ukuphila okungenazo izinkinga okwalahlwa indoda yokuqala u-Adamu, futhi abantu baphinde bakwazi ukuba nobungane obuseduze noJehova. UNkulunkulu wathumela uJesu emhlabeni ukuze afele bonke abantu abayizoni. Ngenxa yokufa kukaJesu, bonke abantu banethuba lokuphila phakade bengenasono.

Isahl. 8, isig. 21; Isahl. 9, isig. 13

22 KUNGANI UNYAKA KA-1914 UBALULEKE KANGAKA?

Isiprofetho esisencwadini kaDaniyeli isahluko 4, sisifundisa ukuthi uNkulunkulu wayeyomisa uMbuso wakhe ngo-1914.

Isiprofetho: UJehova wenza ukuba iNkosi uNebukhadinezari iphuphe isiprofetho esasimayelana nokunqunywa kwesihlahla esikhulu. Kulelo phupho, isihlahla saboshwa ngebhande lensimbi nethusi ukuze singakhuli kuze kuphele “izikhathi eziyisikhombisa.” Ngemva kwaleso sikhathi, isihlahla sasiyophinde sikhule.—Daniyeli 4:1, 10-16.

Sisho ukuthini kithi lesi siprofetho: Isihlahla simelela ukubusa kukaNkulunkulu. Kwaphela iminyaka eminingi uJehova esebenzisa amakhosi eJerusalema, ukuze abuse isizwe sakwa-Israyeli. (1 IziKronike 29:23) Lawo makhosi awazange athembeke, ngakho ukubusa kwawo kwaphela. IJerusalema labhujiswa ngonyaka ka-607 B.C.E. Zaqala ngaleso sikhathi “izikhathi eziyisikhombisa.” (2 AmaKhosi 25:1, 8-10; Hezekeli 21:25-27) Lapho uJesu ethi, “IJerusalema liyonyathelwa phansi yizizwe, kuze kugcwaliseke izikhathi ezimisiwe zezizwe,” wayekhuluma ‘ngezikhathi eziyisikhombisa.’ (Luka 21:24) Ngakho, “izikhathi eziyisikhombisa” aziphelanga ngesikhathi uJesu esemhlabeni. UJehova wathembisa ukuthi wayeyomisa iNkosi, ekupheleni ‘kwezikhathi  eziyisikhombisa.’ Ukubusa kwale Nkosi entsha, uJesu, kwakuyolethela abantu bakaNkulunkulu emhlabeni wonke izibusiso ezihlala phakade.—Luka 1:30-33.

Ubude ‘bezikhathi eziyisikhombisa’: “Izikhathi eziyisikhombisa” zaba iminyaka engu-2 520. Uma sibala iminyaka engu-2 520 sisuka onyakeni ka-607 B.C.E., sifika onyakeni ka-1914 (awukho unyaka ongu-0). Yilowo nyaka uJehova abeka ngawo uJesu, uMesiya, waba iNkosi yoMbuso kaNkulunkulu ezulwini.

Siwuthola kanjani u-2 520? IBhayibheli lithi izikhathi ezintathu nohhafu, zilingana nezinsuku ezingu-1 260. (IsAmbulo 12:6, 14) Ngakho, ukuze sithole “izikhathi eziyisikhombisa,” kumelwe siphinde kabili izinsuku ezingu-1 260, okusinika izinsuku ezingu-2 520. Izinsuku ezingu-2 520 zilingana neminyaka engu-2 520, ngenxa yendlela yokubala engokwesiprofetho lapho “usuku lumelele unyaka.”—Numeri 14:34; Hezekeli 4:6.

Isahl. 8, isig. 23

23 UMIKAYELI, INGELOSI ENKULU

IBhayibheli likhuluma ngengelosi eyodwa eyinhloko, igama layo uMikayeli.—Daniyeli 12:1; Jude 9.

UMikayeli unguMholi webutho lezingelosi zikaNkulunkulu ezithembekile. Incwadi yesAmbulo 12:7 ithi: “UMikayeli nezingelosi zakhe balwa nodrako . . . nezingelosi zakhe.” Incwadi yesAmbulo ithi uMholi webutho likaNkulunkulu nguJesu, ngakho uMikayeli elinye lamagama kaJesu.—IsAmbulo 19:14-16.

Isahl. 9, isig. 4

24 IZINSUKU ZOKUGCINA

Lesi isikhathi sezenzakalo ezinkulu ezazizokwenzeka emhlabeni ngaphambi nje kokuba uMbuso kaNkulunkulu ubhubhise izwe likaSathane. Ngesinye isikhathi, iziprofetho zeBhayibheli  zisebenzisa inkulumo ethi ‘isiphelo sesimiso sezinto’ nethi “ukuba khona kweNdodana yomuntu” lapho zikhuluma ngezinsuku zokugcina. (Mathewu 24:3, 27, 37) ‘Izinsuku zokugcina’ zaqala lapho uMbuso kaNkulunkulu uqala ukubusa ezulwini ngo-1914, futhi ziyophela lapho izwe likaSathane libhujiswa ngempi i-Armagedoni.—2 Thimothewu 3:1; 2 Petru 3:3.

Isahl. 9, isig. 5

25 UVUKO

Lapho uNkulunkulu ebuyisela ekuphileni umuntu obefile, lokho kubizwa ngokuthi uvuko. IBhayibheli linezibonelo ezingu-9 ezikhuluma ngokuvuswa kwabantu abafile. U-Eliya, u-Elisha, uJesu, uPetru noPawulu bavusa abantu abafile. Bakwazi ukukwenza lokho ngamandla kaNkulunkulu. UJehova uthembisa ukuvusa ‘abalungile nabangalungile,’ ukuze baphile emhlabeni. (IzEnzo 24:15) IBhayibheli liphinde lithi kukhona abayovuswa ukuze baphile ezulwini. Lokho kwenzeka lapho labo abakhethiwe, noma abagcotshwe uNkulunkulu, bevuswa ukuze baphile ezulwini noJesu.—Johane 5:28, 29; 11:25; Filipi 3:11; IsAmbulo 20:5, 6.

Isahl. 9, isig. 13

26 UKUSEBENZELANA NAMADEMONI NOMA UKUSEBENZELANA NEMIMOYA

Ukusebenzelana namademoni umkhuba omubi wokuzama ukukhuluma nabantu abafile ngokuqondile, noma ngokusebenzisa umuntu othile, njengesangoma noma omunye umuntu onemimoya. Abantu abasebenzelana nemimoya bakholelwa emfundisweni engamanga yokuthi umoya womuntu ofile uyaqhubeka uphila futhi uba umuntu onamandla ongabonakali. Amademoni azama nokwenza abantu bangamlaleli uNkulunkulu. Ukufunda izinkanyezi, ukubhula, ukwenza imilingo, ukuthakatha, ukusebenzisa noma imaphi amandla angaphezu kwawemvelo, konke  kuwukusebenzelana namademoni. Izincwadi, omagazini, izinto zokufunda izinkanyezi, amafilimu, izithombe namaculo amaningi, kwenza amademoni, umlingo namandla angaphezu kwawemvelo kubukeke kungeyona ingozi noma kujabulisa. Amasiko amaningi enziwa lapho kushoniwe njengemicimbi eyenziwa ngemva komngcwabo, ukumbulwa kwetshe, imisebenzi, ukuzila, nemilindelo, nawo ayindlela yokusebenzelana namademoni. Abantu bavame ukusebenzisa izidakamizwa lapho bezama ukusebenzisa amandla avela emademonini.—Galathiya 5:20; IsAmbulo 21:8.

Isahl. 10, isig. 10; Isahl. 16, isig. 4

27 UBUKHOSI BUKAJEHOVA

UJehova unguMninimandla Onke, futhi uyena odale konke okusezulwini nasemhlabeni. (IsAmbulo 15:3) Yingakho enguMnikazi wakho konke, futhi enegunya lokubusa emhlabeni nasezulwini. (IHubo 24:1; Isaya 40:21-23; IsAmbulo 4:11) Yonke into ayidalile uyibekele imithetho. UJehova unegunya lokukhetha abanye ukuba babuse. Sisekela ubukhosi bukaNkulunkulu ngokumthanda futhi simlalele.—1 IziKronike 29:11.

Isahl. 11, isig. 10

28 UKUKHIPHA ISISU

Ukukhipha isisu kuwukubulala ngamabomu ingane engakazalwa. Ukufa komntwana kusuke kungabangelwanga ingozi noma izinkinga ezingokwemvelo ezenzeka kowesifazane okhulelwe. Lapho ingane iqala ukukhula esiswini, isuke ingeyona ingxenye yomzimba kamama wayo, kodwa isuke ingomunye umuntu.

Isahl. 13, isig. 5

 29 UKUFAKWA IGAZI

Lena indlela yokwelashwa ngokufakwa igazi noma izingxenye ezine ezakha igazi ezithathwe komunye umuntu noma ebezigciniwe. Izingxenye izine ezakha igazi, yi-plasma, amaseli abomvu, amaseli amhlophe kanye nama-platelet.

Isahl. 13, isig. 13

30 ISIYALO

EBhayibhelini, igama elithi “isiyalo” akulona elinye igama elisho isijeziso. Uma siyalwa, siyaqondiswa, sifundiswe futhi silungiswe. UJehova akalokothi abe nesihluku lapho esiyala. (IzAga 4:1, 2) UJehova ubekela abazali isibonelo esihle. Isiyalo asinikezayo sisiza kangangokuthi umuntu oyalwayo uyajabula lapho esithola. (IzAga 12:1) UJehova uyabathanda abantu bakhe, futhi uyabaqeqesha. Ubanikeza isiqondiso esibasiza balungise indlela engafanele yokucabanga, futhi sibasize ukuba bafunde ukucabanga nokwenza ngendlela emjabulisayo. Abazali kufanele bafundise izingane zabo ukuthi kungani kufanele zilalele. Kufanele bazifundise nokuba zithande uJehova neZwi lakhe iBhayibheli, futhi ziqonde lokho elikushoyo.

Isahl. 14, isig. 13

31 AMADEMONI

Lena yimimoya emibi engabonakali, futhi enamandla angaphezu kwawabantu. Amademoni ayizingelosi ezimbi. Lezi zingelosi zaba amademoni nezitha zikaNkulunkulu lapho zikhetha ukungamlaleli. (Genesise 6:2; Jude 6) Zalandela uSathane ekungamlaleleni uNkulunkulu.—Duteronomi 32:17; Luka 8:30; IzEnzo 16:16; Jakobe 2:19.

Isahl. 16, isig. 4