Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

Lingasifundisani IBhayibheli?

 ISAHLUKO 6

Siyaphi Uma Sesifile?

Siyaphi Uma Sesifile?

1-3. Imiphi imibuzo abantu abayibuzayo ngokufa futhi amanye amasonto ayiphendula kanjani?

IBHAYIBHELI lisithembisa ukuthi ngelinye ilanga “ukufa ngeke kusaba khona.” (IsAmbulo 21:4) ESahlukweni 5, sifunde ukuthi isihlengo senza sikwazi ukuthola ukuphila okuphakade. Kodwa abantu basafa. (UmShumayeli 9:5) Ngakho umbuzo obalulekile esiwubuzayo uthi, ‘Siyaphi uma sesifile?’

2 Impendulo yalowo mbuzo siyidinga nakakhulu lapho sishonelwe umuntu esimthandayo. Singase sizibuze imibuzo enjengokuthi: ‘Ukuphi njengamanje? Uyasibona yini? Angasisiza? Siyoke siphinde simbone?’

3 Amasonto ayiphendula ngezindlela ezingafani le mibuzo. Amanye afundisa ukuthi uma ungumuntu olungile, uya ezulwini, kanti uma ungumuntu ongalungile, uyosha esihogweni. Amanye athi uma ufa uba umoya, uphile nabakini asebashona. Kanti amanye afundisa ukuthi uma usushonile futhi wahlulelwa, uzophinde uzalwe, noma uzophinde uphile usunomunye umzimba, mhlawumbe usungomunye umuntu noma usuyisilwane imbala.

4. Iyiphi imfundiso efanayo amasonto ayifundisayo ngokufa?

4 Amasonto afundisa izinto ezihlukene kakhulu. Nokho, cishe wonke anemfundiso eyodwa efanayo. Afundisa ukuthi lapho umuntu efa, kunento engaphakathi kuye engafi. Kuyiqiniso yini lokho?

 KWENZEKANI KITHI UMA SESIFILE?

5, 6. Kwenzekani kithi uma sesifile?

5 UJehova uyazi ukuthi kwenzekani kithi uma sesifile, usitshela ukuthi lapho umuntu efa, akabe esaphila. Ngakho lapho umuntu efa, imizwa nezinkumbulo zakhe akuqhubeki kuphila kwenye indawo. * Uma sesifile, asiboni, asizwa, asicabangi.

6 INkosi uSolomoni yathi ‘abafileyo abazi lutho.’ Abafileyo abakwazi ukuthanda noma ukuzonda, futhi “akukho msebenzi namacebo nalwazi nakuhlakanipha” ethuneni. (Funda umShumayeli 9:5, 6, 10.) Kanti encwadini yeHubo 146:4, iBhayibheli lisitshela ukuthi lapho umuntu efa, ‘imicabango yakhe’ iyafa.

LOKHO UJESU AKUSHO NGOKUFA

UJehova wadala abantu ukuze baphile phakade emhlabeni

7. UJesu wakufanisa nani ukufa?

7 Lapho umngane kaJesu omkhulu uLazaru esefile, uJesu wathi kubafundi bakhe: “ULazaru umngane wethu uye kophumula, kodwa ngiya khona ukuze ngimvuse ebuthongweni.” Nokho, uJesu wayengaqondile ukuthi uLazaru uziphumulele nje. Waqhubeka wathi: “ULazaru ufile.” (Johane 11:11-14) Ngakho uJesu wafanisa ukufa nokulala. Akashongo ukuthi uLazaru usezulwini noma ukuthi uphila nabakubo asebashona. Akashongo futhi ukuthi uLazaru uhlushwa esihogweni noma ukuthi uzalwe kabusha esengomunye umuntu noma eseyisilwane. Cha, kwakufana nokuthi uLazaru ulele zwi ubuthongo. Ikhona neminye imiBhalo efanisa ukufa nokulala. Lapho uJesu evusa indodakazi kaJayiru, waphinde wafanisa ukufa  nokulala wathi, “ayifile ilele.” (Luka 8:52, 53) Umphostoli uPawulu naye wathi amanye amaKristu ‘ayeselele.’—1 Korinte 15:6.

8. Sazi kanjani ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu edala abantu wayengafuni bafe?

8 Ingabe uNkulunkulu wadala u-Adamu no-Eva ukuze ekugcineni bafe? Cha! UJehova wabadalela ukuba bajabulele ukuphila phakade beyimiqemane. Lapho uJehova edala abantu, wabenza baba nesifiso sokuphila phakade. (UmShumayeli 3:11) Abazali abathandi ukuba izingane zabo zife noma zizwe ubuhlungu bokuguga,  noJehova akathandi ukusibona siguga futhi sifa. Uma uNkulunkulu ayefuna ukuba siphile phakade, pho kungani sifa?

KUNGANI SIFA?

9. Kungani wawungenzima umyalo uJehova awunika u-Adamu no-Eva?

9 Ensimini yase-Edene, uJehova watshela u-Adamu: “Kuyo yonke imithi yensimu ungadla usuthe. Kodwa ngokuqondene nomuthi wolwazi lokuhle nokubi ungadli kuwo, ngoba ngosuku oyodla ngalo kuwo uyokufa nokufa.” (Genesise 2:9, 16, 17) Lo myalo ocacile kwakulula ukuwulalela, futhi uJehova wayenegunya lokutshela u-Adamu no-Eva ukuthi yini elungile nengalungile. Ngokulalela uJehova, babeyobonisa ukuthi bayalihlonipha igunya lakhe. Babeyobonisa nokuthi babonga kangakanani ngakho konke ayebaphe kona.

10, 11. (a) USathane wabadukisa kanjani o-Adamu no-Eva? (b) Kungani sasingekho isizathu sokuba u-Adamu no-Eva bangamlaleli uNkulunkulu?

10 Ngeshwa, u-Adamu no-Eva bakhetha ukungamlaleli uJehova. USathane wathi ku-Eva: “Ingabe uNkulunkulu ushilo ngempela ukuthi akumelwe nidle kuyo yonke imithi yensimu?” U-Eva waphendula: “Singazidla izithelo zemithi yensimu. Kodwa ngokuqondene nokudla izithelo zomuthi ophakathi nensimu, uNkulunkulu uthé, ‘Ningadli kuwo, cha, ningawuthinti ukuze ningafi.’”—Genesise 3:1-3.

11 USathane wabe esethi: “Ngokuqinisekile ngeke nife. Yingoba uNkulunkulu uyazi ukuthi ngalo kanye usuku enidla ngalo kuwo nakanjani amehlo enu ayovuleka futhi nakanjani niyoba njengoNkulunkulu, nazi okuhle nokubi.” (Genesise 3:4-6) USathane wayefuna u-Eva acabange ukuthi wayengazinqumela ukuthi yini elungile nengalungile. Ngesikhathi esifanayo, waqamba  amanga ngokuthi yini eyayiyokwenzeka uma u-Eva engalaleli. USathane wathi wayengeke afe, ngakho u-Eva wasidla isithelo, ngemva kwalokho wasinika umyeni wakhe. U-Adamu no-Eva babazi ukuthi uJehova wayethe bangasidli isithelo. Lapho bedla lesi sithelo, bakhetha ukungawulaleli umyalo ocacile nolula. Babonisa ukuthi babengamhloniphi uYise onothando wasezulwini. Babengenaso isizathu sokwenza lokho abakwenza!

12. Kungani kudumaza ukuthi u-Adamu no-Eva abamlalelanga uJehova?

12 Ave kudumaza ukuthi abazali bethu bokuqala abamhloniphanga uMdali wabo! Ubungazizwa kanjani ukube ubusebenze kanzima ukhulisa indodana nendodakazi, bese beyakujikela benze okuphambene nalokho obatshele kona? Bekungeke yini kukuzwise ubuhlungu?

U-Adamu wavela othulini, futhi wabuyela othulini

13. Wayesho ukuthini uJehova lapho ethi “uyobuyela othulini”?

13 Lapho u-Adamu no-Eva bengamlaleli uNkulunkulu, balahlekelwa ithuba lokuphila phakade. UJehova wayethe ku-Adamu: “Ngoba uluthuli, uyobuyela othulini.” (Funda uGenesise 3:19.) Lokho kwakusho ukuthi u-Adamu wayeyophinde abe uthuli, kufane nokuthi wayengazange adalwe. (Genesise 2:7) Ngemva kokuba u-Adamu onile, wafa, wangabe esaba khona.

14. Kungani sifa?

14 Ukube u-Adamu no-Eva babemlalelile uNkulunkulu, ngabe basaphila  namanje. Kodwa ngokungamlaleli, benza isono futhi ekugcineni bafa. Isono sifana nesifo esibi esisithole kubazali bethu bokuqala. Sonke sizalwa siyizoni, yingakho sifa. (Roma 5:12) Kodwa akukhona lokho uNkulunkulu ayefuna kwenzeke kubantu. UNkulunkulu wayengafuni abantu bafe, futhi iBhayibheli libiza ukufa ngokuthi ‘isitha.’—1 Korinte 15:26.

UKWAZI IQINISO KUYASIKHULULA

15. Ukwazi iqiniso ngokufa kusikhulula kuphi?

15 Ukwazi iqiniso ngokufa kusikhulula emangeni amaningi. IBhayibheli lisifundisa ukuthi abafileyo ababuzwa ubuhlungu noma baphatheke kabi. Asikwazi ukukhuluma nabo, nabo abakwazi ukukhuluma nathi. Asikwazi ukubasiza, nabo abakwazi ukusisiza. Ngeke basilimaze, ngakho akudingeki sibesabe. Noma kunjalo, amasonto amaningi athi abafileyo bayaphila ndawana-thile, futhi singabasiza ngokukhokha imali kubefundisi noma kulabo ababhekwa njengabangcwele. Kodwa uma sesilazi iqiniso ngokufa, ngeke sikhohliswe yilawo manga.

16. Imaphi amanga amasonto amaningi awafundisayo ngabafileyo?

16 USathane usebenzisa izinkolo ezifundisa amanga ukuze asikhohlise, asenze sicabange ukuthi abafileyo basaphila. Ngokwesibonelo nje, amanye amasonto afundisa ukuthi lapho sifa, kunento ethile engaphakathi kithi engafi kodwa eqhubeka iphila kwenye indawo. Ingabe yilokho isonto lakho elikufundisa kona, noma likufundisa lokho iBhayibheli elikushoyo ngabafileyo? USathane usebenzisa amanga ukuze aqhelise abantu kuJehova.

17. Kungani imfundiso yokuthi abantu bashiswa esihogweni imhlambalaza uJehova?

17 Izinto ezifundiswa amasonto amaningi ziyashaqisa.  Ngokwesibonelo, amanye afundisa ukuthi abantu abangalungile bayosha esihogweni kuze kube phakade. Lawo manga ayamhlambalaza uJehova. Akasoze avumela ukuba abantu bahlushwe kanjalo! (Funda eyoku-1 Johane 4:8.) Ubungambheka kanjani umuntu ojezisa ingane ngokuyishisa izandla emlilweni? Ubungacabanga ukuthi unesihluku. Ngeke ufise nokumazi lowo muntu. Yileyo ndlela uSathane afuna sizizwe ngayo ngoJehova!

18. Kungani kungafanele sibesabe abafileyo?

18 Ezinye izinkolo zithi lapho abantu befa, baba imimoya. Lezo zinkolo zifundisa ukuthi kumelwe siyihloniphe futhi siyesabe leyo mimoya ngoba ingaba abangane bethu abanamandla noma ibe izitha ezimbi kakhulu. Abantu abaningi bayawakholelwa lawo manga. Bayabesaba abafileyo, ngakho bakhonza bona esikhundleni sokukhonza uJehova. Khumbula ukuthi abafileyo abezwa lutho, ngakho akudingeki sibesabe. NguJehova onguMdali wethu. Nguye uNkulunkulu weqiniso futhi kufanele sikhonze yena kuphela.—IsAmbulo 4:11.

19. Ukwazi iqiniso ngokufa kusisiza kanjani?

19 Uma silazi iqiniso ngokufa, asikhohliswa amanga afundiswa izinkolo ezehlukahlukene. Leli qiniso lisisiza nokuba siqonde izithembiso zikaJehova ezinhle kakhulu eziphathelene nokuphila kwethu nekusasa lethu.

20. Sizofunda ngani esahlukweni esilandelayo?

20 Endulo, inceku kaNkulunkulu okuthiwa uJobe yabuza: “Uma indoda . . . ifa ingabuye iphile futhi?” (Jobe 14:14) Kungenzeka ngempela yini ukuba umuntu ofile aphinde aphile? Impendulo uNkulunkulu asinika yona eBhayibhelini ijabulisa kakhulu. Sizoyithola esahlukweni esilandelayo.

^ isig. 5 Abanye abantu bakholelwa ukuthi umphefumulo noma umoya uyaqhubeka uphila lapho umuntu esefile. Ukuze uthole okwengeziwe ngalokhu, bheka iMibhalo Esekugcineni 17 no-18.