Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 11

Kungani Kunosizi Olungaka?

Kungani Kunosizi Olungaka?

1, 2. Yimuphi umbuzo abantu abaningi abazibuza wona?

ISIPHEPHO sicekela phansi idolobha. Indoda idubula abantu esontweni, kulimale futhi kufe abantu abaningi. Umdlavuza ubulala umama, izingane ezinhlanu zisale zodwa.

2 Lapho izinhlekelele ezinjengalezi zenzeka, abantu abaningi bazibuza ukuthi kungani kunenzondo nosizi olungaka emhlabeni. Kuyenzeka yini nawe uzibuze lowo mbuzo?

3, 4. (a) Yimiphi imibuzo eyabuzwa uHabakuki? (b) UJehova wamphendula wathini?

3 EBhayibhelini sifunda ukuthi ngisho namadoda ayenokholo ambuza uNkulunkulu imibuzo enjalo. Ngokwesibonelo, umprofethi uHabakuki wabuza uJehova ukuthi: “Kungani ungenza ngibone okulimazayo, futhi uqhubeka ubheke inkathazo nje? Kungani phambi kwami kukhona ukuphanga nobudlova, futhi kungani kuba khona ukuxabana, kungani kuqhutshwa umbango?”—Habakuki 1:3.

4 Encwadini kaHabakuki 2:2, 3 sifunda ukuthi uNkulunkulu wayiphendula imibuzo kaHabakuki, wamthembisa ukuthi uzosilungisa leso simo. UJehova ubathanda kakhulu abantu. IBhayibheli lithi: “Uyanikhathalela.” (1 Petru 5:7) Empeleni, uNkulunkulu ukuzonda ngaphezu kwethu ukusibona sisosizini. (Isaya 55:8, 9) Ngakho ake sixoxe ngalo mbuzo, ‘Kungani kunosizi olungaka emhlabeni?’

 KUNGANI KUNOSIZI OLUNGAKA?

5. Abefundisi bathi kungani kunosizi olungaka? IBhayibheli lona lithini?

5 Abapristi nabefundisi bamasonto bavame ukuthi kuyintando kaNkulunkulu ukuba abantu bahlupheke. Abanye bathi nguNkulunkulu onqumayo ukuthi yini umuntu azobhekana nayo, kuhlanganise nezinto ezibuhlungu ezizomehlela, futhi bathi asisoze saqonda ukuthi kungani lezo zinto zenzeka. Abanye bathi ukufa kuyindlela yokuba abantu abadala nezingane ezincane, baye ezulwini kuNkulunkulu. Kodwa akulona iqiniso lokho. UJehova akazibangeli izinto ezimbi. IBhayibheli lithi: “Makube kude noNkulunkulu weqiniso ukwenza ngendlela yokukhohlakala, noMninimandla Onke ukwenza ngokungabi nabulungisa!”—Jobe 34:10.

6. Kungani abantu abaningi bethi uNkulunkulu obangela izinto ezimbi emhlabeni?

6 Abantu abaningi bagxeka uNkulunkulu ngazo zonke izinto ezimbi ezenzeka emhlabeni ngoba bacabanga ukuthi uNkulunkulu obusa umhlaba. Kodwa njengoba sifundile eSahlukweni 3, uSathane obusa leli zwe.

7, 8. Kungani kunosizi olungaka?

7 IBhayibheli lisitshela ukuthi “lonke izwe lisemandleni omubi.” (1 Johane 5:19) USathane, umbusi waleli zwe, unonya. ‘Udukisa umhlaba wonke owakhiwe.’ (IsAmbulo 12:9) Abantu abaningi bayamlingisa. Lesi esinye sezizathu ezibangela ukuba kugcwale amanga, inzondo nobubi emhlabeni.

8 Kunezinye izizathu ezibangela ukuba kube nosizi olungaka emhlabeni. Ngemva kokuba u-Adamu no-Eva bengamlalelanga uNkulunkulu, baba nesono base besidlulisela nakithi njengezingane zabo. Ngenxa yokuthi banesono, abantu babaphatha kabi abanye. Bavame ukufuna ukuba ngcono kunabanye. Bayalwa, baye ezimpini futhi  bahlukumeze abanye. (UmShumayeli 4:1; 8:9) Ngesinye isikhathi abantu bahlupheka ngenxa ‘yesikhathi nesenzakalo esingalindelekile.’ (UmShumayeli 9:11) Lapho besendaweni engafanele ngesikhathi esingafanele, izinhlekelele zingabehlela.

9. Yini esenza siqiniseke ukuthi uNkulunkulu unesizathu esizwakalayo sokuvumela izinto ezimbi ukuba ziqhubeke zenzeka?

9 UJehova akalokothi abangele izinto ezimbi. Akufanele simgxeke ngokuthi emhlabeni kunezimpi, ubugebengu futhi abantu baphathana kabi. UNkulunkulu akazibangeli izinhlekelele ezifana nokuzamazama komhlaba, iziphepho nezikhukhula. Kodwa kungenzeka uzibuze, ‘Uma uNkulunkulu enamandla amakhulu kunazo zonke izinto ezikhona, kungani engazivimbi izinto ezimbi ukuba zingenzeki?’ Siyazi ukuthi uNkulunkulu usithanda kakhulu, ngakho kufanele ukuba unaso isizathu esizwakalayo sokuvumela ukuba izinto ezimbi zenzeke.—1 Johane 4:8.

OKWENZA UNKULUNKULU AVUMELE IZINTO EZIMBI

10. Yiziphi izinto ezimbi uSathane azisho ngoJehova?

10 Engadini yase-Edene, uDeveli wakhohlisa u-Adamu no-Eva. USathane wathi uNkulunkulu unguMbusi omubi. Wathi kunezinto ezinhle uNkulunkulu angafuni u-Adamu no-Eva bazithole. USathane wayefuna u-Adamu no-Eva bakholelwe ukuthi uyena owayengabaphatha kahle kunoNkulunkulu futhi abamdingi uNkulunkulu njengoMbusi wabo.—Genesise 3:2-5; bheka uMbhalo Osekugcineni 27.

11. Yimuphi umbuzo okumelwe siwuphendule?

11 U-Adamu no-Eva abamlalelanga uJehova. Babecabanga ukuthi banelungelo lokunquma ukuthi yini elungile nengalungile. Yini uJehova ayengayenza ukuze abonise ukuthi u-Adamu no-Eva babenephutha, nokuthi uyena owaziyo ukuthi yini esifanele?

12, 13. (a) Kungani uJehova engazange ababulale ngaso leso sikhathi o-Adamu beno-Eva? (b) Kungani uJehova evumele uSathane ukuba abuse umhlaba nokuba abantu bazilawule?

 12 UJehova akazange ababulale ngaso leso sikhathi o-Adamu no-Eva. Wabavumela ukuba babe nabantwana. UJehova wanikeza izingane zika-Adamu no-Eva ithuba lokuzikhethela ukuthi zifuna ukubuswa ubani. Injongo kaNkulunkulu kwakuwukugcwalisa umhlaba ngabantu abangenaso isono, futhi ayikho into uSathane ayengayenza ukuze akuvimbe lokho.—Genesise 1:28; Isaya 55:10, 11.

13 USathane washo izinto ezimbi ngoNkulunkulu phambi kwezigidi zezingelosi. (Jobe 38:7; Daniyeli 7:10) Ngakho, uJehova wanikeza uSathane ithuba lokubonisa ukuthi kuyiqiniso yini lokho ayekusho ngoNkulunkulu. Wanikeza nabantu ithuba lokuzakhela ohulumeni babo ngaphansi kokuqondisa kukaSathane, ukuze babonise ukuthi bangakwazi yini ukuphumelela ngaphandle kosizo lukaNkulunkulu.

14. Yini eye yaba sobala njengoba isikhathi siqhubeka?

14 Sekuphele iminyaka eminingi abantu bezama ukuzilawula kodwa bayahluleka. Sekubonakele ukuthi uSathane unamanga. Abantu bayaludinga usizo lukaNkulunkulu. Umprofethi uJeremiya wayeqinisile lapho ethi: “Ngazi kahle, Jehova, ukuthi indlela yomuntu wasemhlabeni akuyona eyakhe. Akukona okomuntu ohambayo ngisho nokuqondisa isinyathelo sakhe.”—Jeremiya 10:23.

KUNGANI UJEHOVA ELINDE ISIKHATHI ESIDE KANGAKA?

15, 16. (a) Kungani uJehova evumele ukuba izinto ezimbi ziqhubeke isikhathi eside kangaka? (b) Kungani uJehova engakawulungisi umonakalo obangelwe uSathane?

15 Kungani uNkulunkulu evumele ukuba izinto ezimbi ziqhubeke isikhathi eside kangaka? Kungani engazivimbi  izinto ezimbi? Kudingeke ukuba kudlule isikhathi eside ukuze kubonakale ukuthi uSathane usehlulekile ukubusa. Bonke ohulumeni abantu ababazamile bahlulekile. Nakuba beye bathuthuka kwezesayensi nezobuchwepheshe, kusekhona ukungabi nabulungisa, indlala, ubugebengu nezimpi. Ngeke sikwazi ukuzibusa ngaphandle kukaNkulunkulu.

16 Noma kunjalo, uJehova akakazilungisi izinkinga ezibangelwe uSathane. Uma ezilungisa, lokho bekuyosho ukuthi uJehova uyamsekela uSathane nokubusa kwakhe, kodwa uJehova akasoze akwenza lokho. Nabantu bebeyocabanga ukuthi bayakwazi ukuzibusa. Kodwa lokho kungamanga uJehova angeke awasekele. Akawaqambi amanga.—Hebheru 6:18.

17, 18. UJehova uzowulungisa kanjani umonakalo owenziwe uSathane?

17 UJehova angakwazi yini ukulungisa wonke umonakalo obangelwe ukungalaleli kukaSathane nabantu? Yebo, angakwazi. Ayikho into uNkulunkulu angahluleka ukuyenza. UJehova uyazi ukuthi kunini lapho amanga kaSathane ayobe esephenduleke khona. Ngaleso sikhathi, uzokwenza umhlaba ube ipharadesi njengoba ayehlosile ekuqaleni. “Bonke abasemathuneni” bayovuswa. (Johane 5:28, 29) Abantu ngeke besagula noma bafe. UJehova uzosebenzisa uJesu ‘ukuba abhidlize imisebenzi kaDeveli.’ (1 Johane 3:8) UJesu uyowulungisa wonke umonakalo obangelwe uSathane. Siyajabula ukuthi okwamanje uNkulunkulu usasibekezelele, okusinika ithuba lokumazi futhi sikhethe ukuthi siyafuna yini abe uMbusi wethu. (Funda eyesi-2 Petru 3:9, 10.) Ngisho noma sibhekana nobunzima, uyasisiza ukuba sibubekezelele.—Johane 4:23; funda eyoku-1 Korinte 10:13.

18 UJehova akasiphoqi ukuba sikhethe yena njengoMbusi  wethu. Unikeze abantu ilungelo lokukhetha abakufunayo. Ake sihlole ukuthi kusho ukuthini ukuthi sinelungelo lokukhetha lokho esikufunayo.

UZOLISEBENZISA KANJANI ILUNGELO LAKHO LOKUKHETHA?

19. Yisiphi isipho uNkulunkulu asiphe sona? Kungani kufanele sijabule ngokuthi uNkulunkulu usiphe lesi sipho?

19 UJehova wasenza sahluka ezilwaneni, sakwazi ukuzikhethela lokho esifuna ukukwenza. Lesi isipho esihle kakhulu uNkulunkulu asiphe sona. Izilwane zona ziqondiswa umuzwa wemvelo ongaphakathi kuzo. Thina singakhetha ukuthi sifuna ukuphila kanjani nokuthi siyafuna yini ukujabulisa uJehova noma cha. (IzAga 30:24) Asifani nemishini eyenza lokho umenzi wayo afuna ukuba ikwenze. Sinenkululeko yokukhetha ukuthi sifuna ukuba abantu abanjani, ukuthi obani esifuna babe abangane bethu nokuthi yini esifuna ukuyenza ngokuphila kwethu. UJehova ufuna sikujabulele ukuphila.

20, 21. Yisiphi isinqumo esihle ongasenza manje?

20 UJehova ufuna simthande. (Mathewu 22:37, 38) Unjengobaba ojabulayo lapho ezwa ingane yakhe ithi, ‘Ngiyakuthanda,’ ikusho ngokusuka enhliziyweni, hhayi ngoba iphoqiwe. UJehova usinikeze inkululeko yokukhetha ukuthi siyafuna yini ukumkhonza noma cha. USathane, u-Adamu no-Eva bakhetha ukungamlaleli uJehova. Wena uzolisebenzisa kanjani ilungelo lakho lokukhetha?

21 Khetha ukukhonza uJehova. Kunezigidi zabantu abakhethe ukujabulisa uNkulunkulu kunoSathane. (IzAga 27:11) Yini ongayenza manje ukuze ube khona emhlabeni kaNkulunkulu omusha ongenazo izinkinga? Isahluko esilandelayo sizowuphendula lo mbuzo.