Lingasifundisani IBhayibheli?

Le ncwadi yenzelwe ukukusiza ufunde lokho iBhayibheli elikushoyo mayelana nokuthi kungani sihlupheka, kwenzekani uma sesifile, singaba kanjani nomndeni ojabulayo, nokunye.

Yini UNkulunkulu Ayihlosile Ngathi?

Kungenzeka uyafisa ukwazi ukuthi kungani kunezinkinga ezingaka emhlabeni. IBhayibheli lisifundisa ukuthi maduze uNkulunkulu uzoqeda ukuhlupheka, ukugula nokufa.

ISAHLUKO 1

Ungubani UNkulunkulu?

Ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyakukhathalela? Funda ngobuntu bakhe nokuthi ungaba kanjani umngane wakhe.

ISAHLUKO 2

IBhayibheli​—Incwadi Evela KuNkulunkulu

IBhayibheli lingakusiza kanjani ezinkingeni zakho? Kungani ungazethemba iziprofetho zalo?

ISAHLUKO 3

Uhloseni UNkulunkulu Ngabantu?

Kuzoba njani ukuphila ezweni elisha lapho umhlaba usuyipharadesi?

ISAHLUKO 4

Ungubani UJesu Kristu?

Funda ukuthi kungani uJesu enguMesiya owayethenjisiwe, wavelaphi, nokuthi kungani eyiNdodana kaJehova ezelwe yodwa.

ISAHLUKO 5

Isihlengo​—⁠Yisipho SikaNkulunkulu Esikhulu Kunazo Zonke

Siyini isihlengo? Ungazuza kanjani kuso?

ISAHLUKO 6

Siyaphi Uma Sesifile?

Funda lokho iBhayibheli elikushoyo ngokuthi bakuphi abafileyo nokuthi kungani abantu befa.

ISAHLUKO 7

Abafileyo Bazovuka!

Uke washonelwa umuntu omthandayo? Uyoke uphinde umbone? Funda ukuthi iBhayibheli lithini mayelana novuko.

ISAHLUKO 8

Uyini UMbuso KaNkulunkulu?

Abantu abaningi bayazi umthandazo othi ‘Baba Wethu Osezulwini’. Kusho ukuthini ukuthini ukuthi: “UMbuso wakho mawufike”?

ISAHLUKO 9

Usuzobhubha Yini Umhlaba?

Izenzo zabantu kanye nendlela abacabanga ngayo, kubonisa ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina, njengoba iBhayibheli lasho.

ISAHLUKO 10

Iqiniso Mayelana Nezingelosi Namademoni

IBhayibheli likhuluma ngamademoni nezingelosi. Zikhona yini ngempela? Zingasisiza noma zisilimaze?

ISAHLUKO 11

Kungani Kunosizi Olungaka?

Abantu abaningi bacabanga ukuthi uNkulunkulu oyimbangela yobubi obugcwele emhlabeni. Wena ucabangani? Funda lokho uNkulunkulu athi kuyimbangela yezinto ezimbi.

ISAHLUKO 12

Ungaba Kanjani Umngane KaNkulunkulu?

Ungakwazi ukuphila ngendlela ejabulisa uJehova. Empeleni ungaba umngane wakhe.

ISAHLUKO 13

Bonisa Ukuthi Uyakuhlonipha Ukuphila

Uzizwa kanjani uNkulunkulu ngokukhipha isisu, ukufaka igazi nendlela esiphatha ngayo izilwane?

ISAHLUKO 14

Ningaba Umndeni Ojabulayo

Amadoda, amakhosikazi, abazali nezingane kufanele balingise uthando lukaJesu. Sifundani kuJesu?

ISAHLUKO 15

Indlela Efanele Yokukhonza UNkulunkulu

Izinto eziyisithupha ezibonisa labo abasenkolweni yeqiniso.

ISAHLUKO 16

Khonza UNkulunkulu Ngendlela Ayifunayo

Yiziphi izinkinga ongabhekana nazo lapho uxoxela abanye ngezinkolelo zakho? Ungabaxoxela kanjani ngaphandle kokubaphoxa?

ISAHLUKO 17

Umthandazo Uyilungelo Elikhethekile

Uyakulalela yini uNkulunkulu lapho uthandaza? Ukuze uphendule lowo mbuzo kumelwe uqonde lokho iBhayibheli elikushoyo ngomthandazo.

ISAHLUKO 18

Ngikunikele Yini Ukuphila Kwami KuNkulunkulu Bese Ngiyabhapathizwa?

Yiziphi izinto okumelwe umKristu azenze ngaphambi kokuba abhapathizwe? Funda ukuthi kumelelani ukubhapathizwa nokuthi kumelwe kwenziwe kanjani.

ISAHLUKO 19

Hlala Useduze NoJehova

Singabonisa kanjani ukuthi siyamthanda uNkulunkulu nokuthi siyabonga ngakho konke asenzele kona?

Imibhalo Esekugcineni

Izincazelo zamagama asetshenziswe encwadini ethi Lingasifundisani IBhayibheli?