Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

EMexico: Bafunda i-Braille ndawonye

 UKUSHUMAYELA NOKUFUNDISA EMHLABENI WONKE

Amazwekazi AseMelika

Amazwekazi AseMelika
  • INANI LAMAZWE 57

  • INANI LABANTU 998 254 087

  • INANI LABAMEMEZELI 4 154 608

  • INANI LEZIFUNDO ZEBHAYIBHELI 4 353 152

“Ngizoyifunda Nawe”

U-Ismael, ohlala eMexico, wanquma ukulifunda lonke iBhayibheli. Ungakapheli unyaka, wayeselifunde kabili kodwa kamuva waba yimpumputhe. Ngemva kweminyaka ethile, u-Ángel, omunye woFakazi BakaJehova, wahlangana no-Ismael futhi waxoxa naye ngezithembiso zikaNkulunkulu. U-Ismael wayefuna ukwazi  okwengeziwe kodwa wathi, “Ngiyimpumputhe; ngeke ngikwazi ukufunda iBhayibheli.”

U-Ángel wamqinisekisa, “Ungakhathazeki, ngizokufundisa i-Braille.”

“Uyayazi i-Braille?” kubuza u-Ismael.

“Cha, kodwa ngizoyifunda nawe,” kuphendula u-Ángel. U-Ismael wayengakholwa ukuthi u-Ángel angamenzela lokho. U-Ángel waya lapho ehlala khona, wacwaninga ngendlela yokufunda i-Braille wabe esethatha ikhadibhodi wenza amaqhuqhuva amelela izinhlamvu zamagama. Ngemva kwalokho, waqala ukufundisa u-Ismael indlela yokufunda i-Braille. Kungakabiphi, u-Ismael wayesezifundile izinhlamvu ze-Braille, eya emihlanganweni futhi efunda izincwadi zethu ze-Braille. Manje u-Ángel ufunda iBhayibheli nabantu abane abayizimpumputhe. Bayathanda ukukhuluma ngePharadesi elizayo lapho beyophinde babone futhi.

Wayengasamboni

UViannei, udade wase-United States oneminyaka engu-14, uthi: “Ekilasini lezifundo zenhlalo, uthisha owayebambele omunye waqala ukukhuluma ngenkolo. Wathi asisho izinkolo esizaziyo, ngakho ngasho inkolo yoFakazi BakaJehova. Engifunda nabo bahleka bathi sibachithela isikhathi sabo ngoba siswele into esingayenza futhi bayazilahla izincwadi zethu. Ngisho nothisha wayekhuluma kabi ngathi.

 “Ngathandaza kuJehova ngimcela ukuba angiphe isibindi sokufakaza. Ngabe sengibatshela ukuthi okwenza siye emakhaya abo ukuthi uJehova usithuma ukuba siyobanika iseluleko esiwusizo esisekelwe eBhayibhelini, hhayi ngoba sifuna ukubachithela isikhathi. Ngabacela ukuba bangazilahli izincwadi zethu ngoba zingashintsha ukuphila kwabo futhi zibasize basindiswe. Uthisha waxolisa, wathembisa ukuthi ngokuzayo lapho oFakazi bengqongqoza uzobavulela,  abalalele futhi azifunde izincwadi zethu. Angizange ngimkholwe.

“Lapho ngimbona ngemva kwezinyanga ezine, ngamangala ukuthola ukuthi wayesetadisha iBhayibheli. Ngemva kwezinyanga eziyisithupha, weza esikoleni ezongibheka futhi wabonga ngokuthi ngangimshumayezile. Ngangingasamboni, wayesegundile eseshefe nentshebe. Manje usengummemezeli ongabhapathiziwe.”

 Ukufakaza E-Amazon

Ngonyaka odlule, abantu bakaJehova eBrazil baphawula isidingo sokugxila esifundeni esikhulu sase-Amazon. Abantu abaningi kulesi sifunda babengakaze bazizwe izindaba ezinhle. Inalokho engqondweni, iNdikimba Ebusayo yagunyaza ukuba kube nomkhankaso okhethekile wokushumayela owawuzodonsa unyaka wonke ukuze kufinyelelwe izinkulungwane zabantu abahlala ezindaweni eziqhele kakhulu zase-Amazon.

EBrazil: Ukushumayela ezindaweni eziqhelile e-Amazon

Ihhovisi legatsha lakhetha amadolobha angu-53 agudle imifula yase-Amazon ukuba kushunyayelwe kuwo izindaba zoMbuso. Ngezinyanga ezine nje, abamemezeli abangaphezu kuka-6 500 bazinikela ukuba bayosiza.

Edolobheni lase-Anamã, elingenabo abamemezeli boMbuso, abazalwane nodade abayishumi bahlala izinsuku ezingu-11, bahambisa izincwadi nezincwajana ezingaphezu kuka-12 500 futhi baqala izifundo zeBhayibheli ezingaba ngu-200, manje eseziqhutshwa ngocingo. Ngesikhathi belapho, abazalwane babeba nanemihlangano. Emhlanganweni wokugcina ngaphambi kokuhamba, bajabula kakhulu ukubona ukuthi babengu-90 ababekhona. Sisalinde ukubona umphumela ophelele walo mkhankaso.

Wamkhuthaza Ukuba Angene Ku-jw.org

Sekuphele iminyaka eyisithupha uJehizel noMariana befunda ekilasini elilodwa, esikoleni saseVenezuela. UMariana wayevame ukugcona uJehizel ngokuthi unguFakazi kaJehova. Wayeqiniseka ngokuthi uJehizel akabazi ubumnandi. Ngelinye ilanga ngemva kokuchwenswa kaningana nguMariana, uJehizel wathi: “Mariana, ngicela ungene engosini yethu ethi jw.org. Uye esihlokweni esithi ‘Ama-video ObuKristu’ bese uchofoza ibhokisi elithi ‘Intsha.’”

 Ntambama ngalolo suku, uMariana washayela uJehizel ucingo. Wathi: “Sengiyazi manje ukuthi kungani uphila kanje.”

Ngenxa yokuthi uJehizel wayengakuqondi kahle okwakushiwo uMariana, wambuza, “Usaqhubeka nokungeyisa?”

UMariana wathi, “Cha, ngeke ngiphinde ngikuchwense. Ngiyabonga ngokungisiza, sengiyazi manje ukuthi izinkinga zami eziningi bezibangelwa yilokho ebengicabanga ukuthi ‘ubumnandi.’” Kwahlelwa ukuba uMariana asizwe ukuba atadishe iBhayibheli njalo futhi manje uba khona kuyo yonke imihlangano.

 Imibuzo Eya Kumfundisi

UGérole, owayengunobhala esontweni ayesonta kulo eHaiti, kwamhlaba umxhwele ukuthi oFakazi babephendule yonke imibuzo ayenayo, besebenzisa iBhayibheli. Yena nendodakazi yakhe bavuma ukufundelwa iBhayibheli. Bethintwe yilokho ababekufunda, bacela ukuba bafundelwe kabili ngesonto.

Ngemva kokufunda izinyanga ezintathu, uGérole waya kumfundisi wesonto lakhe wambuza imibuzo emine: “UJesu waqala nini ukubusa njengeNkosi? Bazoyaphi abantu abalungile uma befa? Bazoyaphi abantu ababi uma befa? UJesu wafelaphi, esiphambanweni noma esigxotsheni?” Umfundisi wathi wayengaphendula umbuzo wesibili nowesithathu kuphela. Wathi: “OFakazi BakaJehova bathi bangu-144 000 abazoya ezulwini. Kodwa mina ngithi bonke abenza intando kaNkulunkulu bazoya ezulwini. Ababi bona, bazosha esihogweni kuze kube phakade.” Lapho ecelwa ukuba asekele akushoyo emBhalweni, akakwazanga. UGérole wadumala kodwa wayesezimisele nakakhulu ukuqhubeka nesifundo sakhe seBhayibheli. Wasula esontweni, wathi wayefunde okuningi ngeBhayibheli ezinyangeni ezintathu etadisha noFakazi BakaJehova kunalokho ayekufunde esontweni iminyaka engaphezu kuka-30. UGérole nendodakazi yakhe basanda kubhapathizwa futhi sebeqhuba izifundo ezingu-23 endaweni abahlala kuyo.

EHaiti: UGérole nendodakazi yakhe banezifundo zeBhayibheli eziningi