Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Incwadi Evela ENdikimbeni Ebusayo

Incwadi Evela ENdikimbeni Ebusayo

Bafowethu Nodadewethu Abathandekayo:

Kudala, ngekhulu lika-7 B.C.E., umprofethi uHezekeli wanikwa umbono omangalisayo. Wabona inqola enkulu, inqola yasezulwini, ilawulwa uMbusi wendawo yonke. Okuhlaba umxhwele nakakhulu ngale nqola, yindlela eyayihamba ngayo. Yayishesha njengombani, ngisho nalapho ishintsha indlela—yayingasinciphisi isivinini noma ijike!—Hez. 1:4, 9, 12, 14, 16-27.

Lowo mbono usikhumbuza ukuthi ingxenye yenhlangano kaJehova yasezulwini ihlezi iqhubekela phambili. Ingxenye yasemhlabeni? Unyaka wenkonzo odlule uye wacacisa ukuthi uJehova ulawula abantu bakhe abahlelekile emhlabeni ngesivinini esimangalisayo!

Inhlangano kaJehova yasezulwini ayimile ndawonye

Lapha e-United States, izikhonzi zaseBethel bezilokhu zimatasa zithutha eBrooklyn ziya endlunkulu entsha yomhlaba wonke eseWarwick, eNew York nakwezinye izindawo kanye nasensimini. Izikhonzi zaseBethel ezikwamanye amagatsha emhlabeni wonke nazo bezilokhu zimatasa ngomsebenzi wokwakha, wokulungisa, wokuvuselela nowokuthuthela kwezinye izindawo. Kuthiwani ngawe? Ngisho noma ungazange uthuthe ngokoqobo, akungatshazwa ukuthi uye waba matasa nangezinye izindlela.

INdikimba Ebusayo kuyithinta ngokujulile futhi kuyikhuthaza kakhulu ukubona indlela abantu bakaNkulunkulu  emhlabeni wonke abebelokhu bematasa ngayo kunanini ngaphambili njengoba behambisana nenhlangano kaJehova. Abaningi baye bathuthela lapho indingeko inkulu khona. Abanye baye kweminye imikhakha emisha yenkonzo, njengensimu okukhulunywa kuyo olunye ulimi. Abaningi baye bazama uhlobo lokufakaza obelulusha nobelungajwayelekile kubo. Abanye abaningi baye bandisa inkonzo yabo ngezinye izindlela. Wonke amaKristu athembekile, kuhlanganise nakhulile kanye nabuthakathaka, aqotho emncintiswaneni wokuphila—ayaqhubeka ekhonza uJehova, kanjalo esiza ekudaluleni amanga kaSathane!1 Kor. 9:24.

Qinisekani ngokuthi uJehova uyawubona umoya eniwubonisayo. (Heb. 6:10) Umoya wenu wokuzidela usikhumbuza u-Abrahama noSara. Lapho u-Abrahama  eneminyaka engaba ngu-70, wathutha kanye nomndeni wakhe edolobheni lamaKhaledi, i-Uri, waya ezweni elikude laseKhanani lapho aphila khona iminyaka eyikhulu ehlala ematendeni. Yeka umoya wokuzidela yena nomkakhe abawubonisa!—Gen. 11:31; IzE. 7:2, 3.

Ingabe niyawubonisa lowo moya? Nonke nina enikhuthazela ngokwethembeka kulezi zikhathi ezinzima, nenza lokho uJesu asiyala ukuba sikwenze. Wathi: “Ngakho-ke hambani niyokwenza abantu bazo zonke izizwe babe abafundi, nibabhapathize egameni likaYise neleNdodana nelomoya ongcwele.”—Math. 28:19.

Ngisho noJesu wasebenzisa igama elithi “hambani” ebonisa ukuthi kumelwe siqhubeke simatasa. Yeka indlela okujabulisa ngayo ukuthi kuningi kangakanani okufezwe ngabalandeli bakaKristu abashisekayo kulo nyaka odlule! Kulula ukubona ukuthi uJehova uye wawubusisa lo msebenzi wokushumayela izindaba ezinhle zoMbuso ezizweni zonke.—Marku 13:10.

Baningi abasabelayo kulesi sigijimi. Isibalo sabamemezeli kulo nyaka odlule siye safinyelela ku-8 340 847 kuyilapho isilinganiso sezifundo zeBhayibheli eziqhutshwa njalo ngenyanga siye saba ngu-10 115 264. Kuyacaca ukuthi inqola yasezulwini ayimile ndawonye, kunjalo nangani! Qhubekani nomsebenzi omuhle eniwenzayo kulesi sikhathi esisele esifushane ngaphambi kokuba uJehova avale umnyango wensindiso.

Yeka indlela lo mBhalo wonyaka ka-2017 ofaneleka ngayo, uthi “Thembela kuJehova wenze okuhle”! (IHu. 37:3) Lapho nilalela la mazwi futhi nenza okuhle ngokunikela inkonzo engcwele kuJehova, nibonisa ukuthi nimethemba kangakanani. Sicela nikhumbule njalo ukuthi aninodwa. La mazwi kaJesu ayohlezi eyiqiniso:  “Bhekani! Nginani izinsuku zonke kuze kube isiphelo sesimiso sezinto.”—Math. 28:20.

UMBHALO WONYAKA KA-2017:

“Thembela kuJehova wenze okuhle”

Qinisekani ngokuthi uJehova uzoqhubeka eyibusisa inkonzo yenu yokwethembeka. Kungakhathaliseki ukuthi ninikela ngokuncane noma ngokukhulu, okubalulekile kuJehova ukuthi ninikele ngakho konke okusemandleni enu, ngezisusa ezinhle. Zonke izipho ezinjalo ziyamthinta uJehova futhi uzamukela ngenjabulo. (2 Kor. 9:6, 7) Ngakho qhubekani nisondela kuBaba wenu onothando, ngokuthandaza, ukufunda iZwi lakhe, ukuya njalo emihlanganweni yobuKristu nangokuhlanganyela ngokugcwele enkonzweni.

Njengoba lesi ‘sikhathi esifushane’ esisalele uDeveli singakapheli, lesi sihlubuki esibi sizama ngawo wonke amandla aso ukuba sisidukise ukuze singayifezi inkambo yethu yokwethembeka kuJehova. (IsAm. 12:12) Hlalani niseduze noJehova, uDeveli uzohluleka kuyo yonke imizamo yakhe. (IHu. 16:8) Sicela nazi ukuthi sinithanda ngokusuka enhliziyweni futhi silwazisa kakhulu usizo lwenu lokunakekela izithakazelo zoMbuso weNkosi kulezi zinsuku zokugcina.

Abafowenu,

INdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova