• UNYAKA AZALWA NGAWO 1976

  • UNYAKA ABHAPATHIZWA NGAWO 1993

  • UMLANDO WAKHE OMFUSHANE Wakhulela eSontweni Lobu-Orthodox eGeorgia futhi eyilandela ngokucophelela yonke imicikilisho yakhona. Ngemva kokufunda iqiniso leBhayibheli, wasebenza eBethel nomyeni wakhe. Manje, bakhonza njengamaphayona akhethekile.

NGAQALA ukuzwa ngoFakazi ngesikhathi ngifunda ekolishi elisedolobheni laseKutaisi. Umakhelwane wangitshela ukuthi oFakazi abazisebenzisi izithombe lapho bekhulekela futhi abakholelwa ukuthi uJesu unguNkulunkulu uMninimandla Onke. Lokhu kwakushayisana nezinkolelo zami engangizazisa kakhulu njengomKristu ongumOrthodox.

Lapho ngibuyela ekhaya, eTsageri, ngehlobo lango-1992, ngathola ukuthi oFakazi base beshumayela nakhona. Umama wayezwe izinto eziningi ezinhle ngoFakazi. Ngenxa yokuthi ngangingabathandi, umama wathi, “Hamba uyozizwela mathupha lokho abakufundisayo.”

Amaphayona amabili, uPavle noPaata, ayevame ukuya emndenini ohlala ngasekhaya. Omakhelwane abaningi babekujabulela ukuyolalela futhi babuze imibuzo. Ngakho nami nganquma  ukuyozizwela. Njalo lapho ngibuza umbuzo, abazalwane babevula iBhayibheli bese bethi angizifundele impendulo kulo. Lokho kwangihlaba umxhwele—ngazibonela ngawami lokho okufundiswa iBhayibheli!

Ngokushesha, ngajoyina iqembu elalitadisha iBhayibheli nalaba bazalwane. Ngehlobo elalandela, abayishumi kithi babhapathizwa. Kamuva, nomama waba ngomunye woFakazi BakaJehova.

Uma ngicabanga ngalokho okwenzeka, ngiyababonga kakhulu abazalwane ngokuthi bayiphendula yonke imibuzo yami ngokungivumela ngizifundele izimpendulo eBhayibhelini. Kwangisiza ukuba ngixazulule inkinga engangibhekene nayo njengoba izinkolelo zami zazivivinywa. Ukukhumbula indlela okwakubaluleke ngayo ukuzifundela izimpendulo eBhayibhelini kungisiza ukuba nami ngibasize ngendlela efanayo abanye ukuba bathande iqiniso.