Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 IGEORGIA | Kusukela Ngo-1991 Kuya Ku-1997

Abelusi Abanakekelayo Baqeqesha Abanye

Abelusi Abanakekelayo Baqeqesha Abanye

UJoni Shalamberidze noTamazi Biblaia ekuqaleni kwawo-1990

Ngasekuqaleni kwawo-1990, amabandla amaningi eGeorgia ayeba nomdala oyedwa noma inceku ekhonzayo eyodwa. Ngokuvamile, amabandla ayakhiwa amaqembu amaningi ayehlangana ngokuhlukana ngenxa yokuthi abamemezeli babehlala ezindaweni eziqhelelene ensimini enkulu eyayihlanganisa amadolobha amaningana noma izindawo ezihlukahlukene.

UJoni Shalamberidze noPavle Abdushelishvili—bobabili abaye bakhonza emasimini aqhelile—babelwa ukuba bayosiza eTelavi, okuyidolobha elisesifundeni saseKakheti. Ibandla lalinabamemezeli abangu-300, kodwa kungekho  ngisho noyedwa umdala. Lalinamaqembu angu-13 ayehlangana ezindaweni ezihlukahlukene.

UPavle Abdushelishvili

Ngokushesha uJoni noPavle baphawula isithiyo esikhulu esasizovimba intuthuko engokomoya yabafowethu. UJoni uyachaza: “Abazalwane abaningi babenamasimu amakhulu nezivini. Ngakho, babechitha isikhathi esiningi nabantu abangakholwa ngenxa yokuthi kwakuvamile ukuba ezindaweni ezisemakhaya omakhelwane basizane emasimini.”—1 Kor. 15:33.

UJoni noPavle basikisela ukuba abazalwane bacele usizo kwabanye oFakazi lokuvuna izitshalo. Ngokwenza kanjalo, babeyozuza ebudlelwaneni obuhle nabanye abazalwane ngokusebenza ndawonye emasimini. (UmSh. 4:9, 10) UJoni uthi, “Uthando lobuzalwane ebandleni lwaqina nakakhulu.” Eminyakeni emithathu kamuva, lapho uJoni noPavle beshiya isifunda saseKakheti, kwase kunabadala bendawo abahlanu kanye nezinceku ezikhonzayo ezingu-12.

Imihlangano Ithuthukisa Amakhono Okushumayela

Ngenxa yokuthi umsebenzi wethu wawubekelwe imingcele kwaze kwaba ngasekuqaleni kwawo-1990, oFakazi babehlangana babe amaqembu amancane futhi baqhube iSifundo Sencwadi Sebandla nese-Nqabayokulinda kuphela. Nakuba le mihlangano yayikhuthaza, yayingaklanyelwe ukuqeqeshela abamemezeli inkonzo.

Lokhu kwashintsha lapho kuwa umbuso wamaKhomanisi. Inhlangano kaJehova yaqondisa amabandla ukuba abe neSikole Senkonzo Esingokwasezulwini kanye noMhlangano Wenkonzo njengengxenye yemihlangano yamasonto onke.

UNaili Khutsishvili nodadewabo uLali Alekperova abayikhohlwa leyo mihlangano. ULali uyakhumbula: “Kwakuyisikhathi  esimnandi kakhulu. Wonke umuntu wayechichima injabulo ngenxa yokuthi odade base bezohlanganyela esimisweni.”

UNaili uyakhumbula, “Komunye umboniso, umninikhaya wayefunda iphephandaba esiteji lapho ezwa kungqongqozwa emnyango. Wabangenisa, kwakungodade ababili abangena ngomnyango omkhulu endaweni yokuhlangana bakhuphukela esiteji!” ULali uyanezela: “Nakuba sasingayijwayele leyo mihlangano, yayisisiza ukuba sithuthukise amakhono ethu okushumayela.”

Ukwanda Kwesidingo Sokudla Okungokumoya

Kwase kuyiminyaka eminingi abazalwane abambalwa benyathelisa izincwadi ezisekelwe eBhayibhelini emakhaya, besebenzisa imishini yokunyathelisa eyayisetshenziswa ngesandla. Ukuze bahlangabezane nesidingo sezincwadi esasanda, abazalwane basebenzisa izinkampani zokunyathelisa ezingabizi kakhulu.

Abazalwane babesika izinhlamvu zamagama emaphephandabeni ukuze bawanamathisele esembozweni sikamagazini wesiNgisi lapho belungiselela amakhophi esiGeorgia ayezofakwa emishinini yokunyathelisa

Abazalwane babeba wusizo lapho kulungiselelwa ikhophi eyayizofakwa emishinini yokunyathelisa. Ulimi lwesiGeorgia oluhunyushiwe lwalubhalwa ngendlela ecacile efana nendlela isiNgisi esasibhalwe ngayo. Abazalwane babesika izithombe kumagazini wesiNgisi bazinamathisele kumagazini ohunyushiwe. Ekugcineni, babesika izinhlamvu zamagama emaphephandabeni ayebhalwe ngokugqamile bazinamathisele esembozweni. Leyo khophi yayibe isikulungele ukunyatheliswa!

Omagazini bokuqala abanyatheliswe eGeorgia ngolimi lwakhona

Lapho sekuthengwe ama-computer, abazalwane ababili abasebasha uLevani Kopaliani noLeri Mirzashvili, bafundela ikhono lokuwasebenzisa. ULeri uyakhumbula: “Sasingakwazi nhlobo ukusebenzisa i-computer futhi kwakubuye kube nezinkinga. Kodwa ngosizo lukaJehova, ngokushesha  sase sikwazi ukuthayipha nokuhlela indlela umagazini owawuzobukeka ngayo.”

Naphezu kwezingqinamba, amabandla kulo lonke elaseGeorgia ayesethola omagazini abanyathelisiwe, abanemibala. Nokho, ngokuhamba kwesikhathi kwaba nzima ukuhlangabezana nesidingo esandayo sezincwadi. Ngesikhathi esifanele, izinceku zikaJehova eGeorgia zathola isiqondiso esasibonisa ukunakekela sivela enhlanganweni yakhe.

Inkathi Yoshintsho Olukhulu

Umhlangano wezizwe owawuse-St. Petersburg ngo-1992, eRussia, wanikeza abazalwane baseGeorgia ithuba lokuhlangana nabameleli begatsha baseJalimane. UGenadi Gudadze uyalandisa, “Basichazela indlela umsebenzi wokuhumusha ovame ukwenziwa ngayo. Basitshela nokuthi sasizothola usizo ngomsebenzi wokuhumusha.”

Ukunyathelisa izincwadi ezisekelwe eBhayibhelini ngesiGeorgia kwakunzima kakhulu. Njengoba lolu limi lunendlela ehlukile yokubhala, ithuluzi lenhlangano i-Multilanguage Electronic Publishing System (MEPS) lalingenazo izinhlamvu zalolu limi. Ngenxa yalokho, kwadingeka ukuba kuklanywe indlela entsha yokubhala eyayizosiza ukuhlela indlela okunyathelisiwe okwakuzobukeka ngayo nasekunyatheliseni izincwadi.

Ngasekupheleni kwawo-1970, umndeni wakwaDatikashvili waseGeorgia, wathuthela e-United States, lapho enye yezingane zakhona, uMarina, afunda khona iqiniso. UMarina waba wusizo kakhulu lapho abazalwane baseGatsheni laseBrooklyn beqala ukudweba izinhlamvu zesiGeorgia ukuze bazifake ohlelweni lwe-MEPS. Ngemva kwalokho, kwanyatheliswa amapheshana nencwajana ethi “Bheka! Ngenza Konke Kube-Kusha” eJalimane.

 Ukuthola Usizo Emsebenzini Wokuhumusha

Ngo-1993, uMichael Fleckenstein nomkakhe, uSilvia, baya eTbilisi beyomisa ihhovisi lokuhumusha besuka egatsheni laseJalimane. UMichael uthi, “Ngangiwukhumbula kahle umhlangano esaba nawo e-St. Petersburg. Lapho sifika eTbilisi ngemva kwezinyanga ezingu-18, samangala lapho sethulwa eqenjini labahumushi elalisebenza kahle!”

ULeri Mirzashvili, uPaata Morbedadze noLevani Kopaliani basebenza ehhovisi lokuhumusha eTbilisi ngo-1993

Ngemva kwezinyanga ezimbalwa, iqembu labahumushi besikhathi esigcwele, abangu-11, lase lisebenzela ehhovisi elincane. Ngenxa yokuqeqeshwa okuwusizo okuvela enhlanganweni kaJehova, ukudla okungokomoya kwaqala ukuhanjiswa njalo emabandleni.

Ukuhanjiswa Kokudla Okungokomoya Ngezikhathi Zezinxushunxushu

Ngemva koqhekeko kuyiSoviet Union, kwaphakama izinxushunxushu zomphakathi nezingxabano zezinhlanga ezindaweni eziningi ezazingama-republic, naseGeorgia kwenzeka okufanayo. Ngenxa yalokho, ukuhamba—ikakhulu ukweqa imingcele—kwase kuyingozi.

UMfoweth’ uZaza Jikurashvili no-Aleko Gvritishvili (abasesithombeni nomkabo) babehambisa izincwadi phakathi nezikhathi zezinxushunxushu

Ngelinye ilanga, ngo-November 1994, u-Aleko Gvritishvili nabanye abazalwane ababili babeya kwelinye izwe ngesikhathi  iqembu labantu elalihlomile libamisa lithi abaphume emotweni. U-Aleko uyalandisa: “Bagcwala intukuthelo lapho bebona izincwadi ezisekelwe eBhayibhelini. Basimisa ulayini, kwakungathi bayosibulala. Sathandaza kuJehova ngesibindi. Ngemva kwamahora amabili, omunye kubo wathi, ‘Thathani izincwadi zenu nihambe—uma nibuya futhi, sizoyishisa imoto yenu siqede ngani.’”

Naphezu kwalokho kwesatshiswa, abazalwane baqhubeka behambisa ukudla okungokomoya. UMfoweth’ uZaza Jikurashvili, owazidela kakhulu ekuhambiseni izincwadi eGeorgia uyalandisa: “Sasazi ukuthi abazalwane bayakudinga ukudla okungokomoya. Amakhosikazi ethu asisekela kakhulu.”

U-Aleko uthi, “Iningi labazalwane ababehambisa izincwadi, kwakuyizinhloko zemindeni.” Yini eyabenza baqhubeka nokuhambisa izincwadi nakuba ukuphila kwabo kwakusengozini? U-Aleko uyaqhubeka: “Ngokuyinhloko, kwakuwukwazisa okujulile ngoJehova nokufuna ukumbonisa ukuthi siyamthanda. Sasifuna nokunakekela abafowethu nodadewethu abathandekayo njengoJehova.”

Umoya wokuzidela okunjalo owaboniswa abazalwane uyancomeka, akuzange kume ukuhanjiswa kwezincwadi kuleyo minyaka yezinxushunxushu. Kamuva, abazalwane bathola izindlela eziphephile zokuhambisa izincwadi phakathi kweJalimane neGeorgia.

Isikhuthazo Esingokomoya Esifika Ngesikhathi

Lapho izimo zezombusazwe ziba ngcono ngo-1995, oFakazi benza ilungiselelo lokuba nomhlangano wesigodi wokuqala. Ngehlobo lango-1996, izihambeli ezazivela kulo lonke elaseGeorgia ezingaba ngu-6 000, zaba khona kule mihlangano eyayisezindaweni ezintathu: eGori, eMarneuli naseTsnori.

OFakazi emhlanganweni wesigodi eGori ngo-1996

 Abasoze bawukhohlwa umhlangano owawuseGori ababekuwo. Yeka ushintsho olukhulu, phela esikhathini esingaphambili abazalwane babengaqiniseki ngokuthi ihholo laliyogcwala yini uma kuneSikhumbuzo! Manje base belindele abantu abangaphezu kuka-2 000 kulo mhlangano kodwa abazange bayithole indawo eyayivuleke ngokwanele. Banquma ukuba lo mhlangano ube sendaweni evulekile, esentabeni enhle enendawo yokukhempa engaqhelelene nedolobha.

UMfoweth’ uKako Lomidze, owayeseKomitini Yomhlangano, uthi: “Ngemva komhlangano, abazalwane nodade bachitha isikhathi ndawonye, becula izingoma bejabulela nobudlelwane obufudumele. Lokhu kwaba wubufakazi kubo bonke bokuthi abantu bakaNkulunkulu babehlanganiswe uthando olujulile.”—Joh. 13:35.

Amalungiselelo Othando Enza Kube Nokwanda Okungokomoya

Kusukela ngo-1996, kwenziwa amalungiselelo okuba ababonisi abajikelezayo bahambele amabandla isonto ngalinye eGeorgia. Ukuze kwenzeke lokhu, kwamiswa ababonisi abasha, benezela kulabo ababevele bekhonza empumalanga nasentshonalanga yeGeorgia.

Ngokungangabazeki, ‘umshikashika wothando’ nenkonzo yokwethembeka kwalaba babonisi abajikelezayo, kwasiza amabandla ukuba akhule futhi alandelisise iziqondiso zaphezulu. (1 Thes. 1:3) Kusukela ngo-1990 kuya ku-1997, kwaba nokwanda okukhulu kakhulu. Ngo-1990, kwabika abamemezeli abangu-904 kodwa ngemva kweminyaka engu-7 kwase kunabamemezeli abangu-11 082 ababememezela izindaba ezinhle!

Ukukhula ngokomoya okwakuqale emashumini eminyaka ngaphambili kwase kubonakala futhi kuphawuleka ezweni lonke laseGeorgia. Kodwa zaziseziningi izibusiso uJehova ayeziphathele abantu bakuleli zwe.