Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 UMBUZO 2

Kungani Ngikhathazeka Ngendlela Engibukeka Ngayo?

Kungani Ngikhathazeka Ngendlela Engibukeka Ngayo?

OKWENZA LOKHU KUBALULEKE

Ezinye izinto zibaluleke kakhulu kunalokho okubona esibukweni.

UBUNGENZANI?

Ake ucabange ngalokhu: Lapho uNokwanda ezibuka esibukweni, uzibona ekhuluphele. Uhlale ethi, “Kudingeka nginciphise umzimba”—ngisho noma abazali nabangane bakhe bemtshela ukuthi “uzacile.”

Muva nje, uNokwanda ubecabanga ngokunciphisa umzimba “ngamakhilogremu amabili nje kuphela,” esebenzisa indlela eyeqisayo. Uzozincisha ukudla izinsuku nje ezimbalwa . . .

Uma uzizwa ngendlela uNokwanda azizwa ngayo, yini ongayenza?

YIMA UCABANGE!

Indlela ozibuka ngayo ingafana nokuzibuka esibukweni esikubonisa okungeyikho

Akukubi neze ukukhathazeka ngendlela obukeka ngayo. Empeleni, iBhayibheli lincoma indlela enhle abesifazane nabesilisa abaningana ababebukeka ngayo, kuhlanganise uSara, uRaheli, u-Abhigayili, uJosefa noDavide. IBhayibheli lithi intombazane ogama layo lingu-Abhishagi “yayiyinhle ngokwedlulele.”—1 AmaKhosi 1:4.

Nokho, intsha eningi ikhathazeka ngokweqile ngendlela ebukeka ngayo. Lokho kungaholela ezinkingeni ezinkulu. Cabanga ngalokhu:

  • Olunye ucwaningo lwabonisa ukuthi kumaphesenti angu-58 amantombazane ayethi akhuluphele, angamaphesenti angu-17 kuphela ayekhuluphele ngempela.

  • Kolunye ucwaningo, abesifazane abangamaphesenti angu-45 ababezacile babecabanga ukuthi bakhuluphele kakhulu!

  • Emizamweni yayo yokunciphisa umzimba, enye intsha iye yathola isifo esiyingozi sokungafuni ukudla i-anorexia.

 Uma unezimpawu ze-anorexia noma enye inkinga yokungadli ngendlela efanele, thola usizo. Qala ngokukhuluma nomzali noma omunye umuntu omdala omethembayo. IBhayibheli lithi: “Umngane weqiniso ubonisa uthando ngaso sonke isikhathi, futhi ungumfowabo womuntu ozalelwe isikhathi sosizi.”—IzAga 17:17.

OKUNGCONO KAKHULU ONGAKWENZA!

Yiqiniso, ngumuntu wangaphakathi osenza sithandeke noma singathandeki. Cabanga ngendodana yeNkosi uDavide u-Absalomu. IBhayibheli lithi:

“Akekho umuntu owayemuhle njengaye . . . kwakungekho sici kuye.”—2 Samuweli 14:25.

Noma kunjalo, le nsizwa yayiziqhenya, ifuna ukuvelela futhi ingathembekile! IBhayibheli alikhulumi kahle ngo-Absalomu; limchaza njengendoda eyayingathembekile enenzondo edlulele.

Yingakho iBhayibheli lisinikeza lesi seluleko:

“[Qqokani] ubuntu obusha.”—Kolose 3:10.

“Ukuhloba kwenu makungabi [okwangaphandle] . . . , kodwa makube umuntu osithekile wenhliziyo.”—1 Petru 3:3, 4.

Nakuba kungekubi ukubukeka kahle, ubuntu bakho bubaluleke kakhulu kunendlela obukeka ngayo. Ngokuhamba kwesikhathi izimfanelo ezincomekayo yizo eziyokwenza uthandeke kwabanye, hhayi umzimba omi kahle! Intombazane ogama layo linguSizakele ithi, “Ubuhle bungakwenza unakwe ngokushesha, kodwa abantu bayokukhumbula kakhulu ngenxa yalokho oyikho ngaphakathi nezimfanelo zakho ezihle.”

UKUHLOLA INDLELA OBUKEKA NGAYO

Ingabe ngokuvamile indlela obukeka ngayo ikwenza udumale?

Uke wacabanga ukuhlinzwa ukuze ushintshe indlela obukeka ngayo noma uzincishe ukudla ukuze ube muhle?

Yini obungayishintsha endleleni obukeka ngayo ukube ubungakwazi? (Dwebela konke obungakushintsha.)

  • UBUDE

  • ISISINDO

  • IZINWELE

  • INDLELA UMZIMBA OMI NGAYO

  • UBUSO

  • IBALA LESIKHUMBA

Uma impendulo yakho ingu-Yebo emibuzweni emibili yokuqala futhi udwebele izinto ezintathu noma ngaphezulu embuzweni wesithathu, cabanga ngalokhu: Kunamathuba amaningi okuthi abanye abakubheki ngendlela yokuzeya ozibheka ngayo. Kulula ukuba nehaba nokukhathazeka ngokweqile ngendlela obukeka ngayo.—1 Samuweli 16:7.