Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 12

UJesu Usifundisa Ukuthandaza

UJesu Usifundisa Ukuthandaza

UYAKHULUMA yini noJehova uNkulunkulu?— Yena uyafuna ukhulume naye. Uma ukhuluma noNkulunkulu kuthiwa uyathandaza. UJesu wayekhuluma njalo noBaba wakhe osezulwini. Ngezinye izikhathi wayethanda ukuba yedwa lapho ekhuluma noNkulunkulu. IBhayibheli lithi ngesinye isikhathi, “Wakhuphukela entabeni eyedwa ukuze ayothandaza. Nakuba isikhathi sase sihambile, wayelapho yedwa.”—Mathewu 14:23.

Ungayaphi wena ukuze uthandaze kuJehova uwedwa?— Mhlawumbe ungakhuluma noJehova uwedwa ngaphambi kokuba ulale. UJesu wathi: ‘Lapho uthandaza, ngena ekamelweni lakho, futhi ngemva kokuvala umnyango, uthandaze kuBaba wakho.’ (Mathewu 6:6) Uyathandaza yini kuJehova njalo ebusuku ngaphambi kokuba ulale?— Kufanele uthandaze.

UJesu wathandaza lapho eyedwa . . . nalapho enabanye

 UJesu wathandaza nangesikhathi enabanye abantu. Ngesikhathi kushone umngane wakhe uLazaru, uJesu wathandaza nabanye endaweni okwakungcwatshwe kuyo uLazaru. (Johane 11:41, 42) UJesu wayethandaza nalapho enabafundi bakhe. Njengoba esifundweni kuthandazwa, uyaya wena?— Esifundweni kuye kuthandaze umuntu omdala. Kumelwe ulalelisise ukuthi uthini ngoba usuke ekukhulumela noNkulunkulu. Uma ulalelisisa, uyokwazi ukuthi “Amen” uma kuphela umthandazo. Uyazi ukuthi kusho ukuthini ukuthi “Amen” uma kuphela umthandazo?— Kusho ukuthi uyawuthanda lowo mthandazo. Kusho ukuthi uyavumelana nawo.

Kungani kufanele ulalelisise lapho kuthandazwa esifundweni?

UJesu wayethandaza nangesikhathi edla. Wayembonga uJehova ngokudla. Wena uyathandaza yini njalo ngaphambi kokuba udle?— Kuyinto enhle ukuba sibonge ukudla kuJehova ngaphambi kokuba siqale ukudla. Uma udla nabanye, omunye umuntu angase athandaze. Kodwa uyokwenzenjani uma udla wedwa? Noma uma udla nabantu abangambongi uJehova?— Kuyodingeka uzithandazele.

Ingabe ngaso sonke isikhathi kufanele uthandaze kuzwakale? Noma ingabe uJehova uyakuzwa uma uthandaza ngenhliziyo?— Impendulo singayithola kulokho okwenzeka kuNehemiya. Wayengumkhulekeli kaJehova owayesebenza esigodlweni senkosi yasePheresiya  u-Aritahishashita. Ngelinye ilanga uNehemiya wayedabuke kakhulu ngoba wayezwe ukuthi zazidilikile izindonga zaseJerusalema, umuzi omkhulu wabantu bakubo.

Ungathandaza nini ngenhliziyo, njengoba kwenza uNehemiya?

Lapho inkosi ibuza uNehemiya ukuthi kungani edabukile, uNehemiya waqale wathandaza ngenhliziyo. UNehemiya wabe esetshela inkosi ukuthi udabukeleni futhi wacela ukuya eJerusalema ayokwakha kabusha izindonga. Kwenzekani?—

UNkulunkulu wawuphendula umthandazo kaNehemiya. Inkosi yathi akahambe! Inkosi yaze yanikeza uNehemiya izingodo eziningi ayezokwakha ngazo izindonga. Uyabona-ke ukuthi uNkulunkulu uyayiphendula ngempela imithandazo yethu, ngisho noma siyisho ngenhliziyo.—Nehemiya 1:2, 3; 2:4-8.

Manje ake ucabange ngalokhu. Kufanele  yini ugobise ikhanda uma uthandaza? Kufanele yini uguqe? Uthini?— Ngezinye izikhathi uJesu wayeguqa lapho ethandaza. Ngezinye izikhathi wayema. Kanti ngezinye izikhathi wayebheka phezulu ezulwini lapho ethandaza, njengoba enza ngesikhathi ethandazela uLazaru.

Kubonisani-ke lokhu?— Kubonisa ukuthi akubalulekile ukuthi wenzenjani uma uthandaza. Ngezinye izikhathi kuhle ukuba ugobise ikhanda uvale namehlo. Ngezinye izikhathi ungase uguqe, njengoba uJesu enza. Kodwa khumbula, singathandaza kuNkulunkulu noma nini emini noma ebusuku, futhi uyosizwa. Into ebalulekile ngomthandazo ukuba sikholwe ngempela ukuthi uJehova ulalele. Wena uyakholwa yini ukuthi uJehova uyayizwa imithandazo yakho?—

Yiziphi izinto ongazisho kuNkulunkulu lapho uthandaza?

Kufanele sithini lapho sithandaza kuJehova?— Ake usho: Uye uthini kuNkulunkulu lapho uthandaza?— UJehova usinika izinto eziningi kakhulu ezinhle, futhi kuhle ukuba simbonge ngazo, angithi?— Singambonga ngokudla esikudlayo. Kodwa wake wambonga yini ngesibhakabhaka esiluhlaza, izihlahla eziluhlaza, nezimbali ezinhle?— Uyena owazenza nazo.

Abafundi bakaJesu bake bamcela ukuba abafundise ukuthandaza. Ngakho uMfundisi Omkhulu wabafundisa, futhi wabatshela ukuthi yiziphi izinto ezibaluleke kakhulu okumelwe bazithandazele. Uyazazi wena lezo zinto?— Thatha iBhayibheli lakho uvule uMathewu isahluko 6. Kusukela evesini 9 kuya ku-13 kunomthandazo abantu abaningi abawubiza  ngokuthi uBaba Wethu noma uMthandazo Wenkosi. Masiwufunde ndawonye.

Lapha uJesu usitshela ukuba sithandazele igama likaNkulunkulu. Wathi asothandazela ukuba igama likaNkulunkulu lenziwe libe ngcwele. Ubani igama likaNkulunkulu?— Uqinisile, nguJehova, futhi kufanele silithande lelo gama.

Okwesibili, uJesu wasifundisa ukuthandazela ukuba uMbuso kaNkulunkulu uze. Lo Mbuso ubalulekile ngoba uyoletha ukuthula emhlabeni futhi wenze umhlaba ube ipharadesi.

Okwesithathu, uMfundisi Omkhulu wathi asithandazele ukuba intando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Uma siyithandazela, kufanele senze lokho uNkulunkulu akufunayo.

UJesu wabe esesifundisa ukuthandazela ukudla esikudingayo usuku ngalunye. Wathi futhi kufanele sixolise kuNkulunkulu lapho senze izinto ezimbi. Futhi kufanele sicele uNkulunkulu asithethelele. Kodwa ngaphambi kokuba asithethelele, kumelwe nathi sithethelele abanye uma benze izinto ezimbi kithina. Kulula yini ukuba ukwenze lokho wena?—

Okokugcina, uJesu wathi kufanele sithandaze kuJehova uNkulunkulu sicele ukuba asivikele komubi, uSathane uDeveli. Kuhle ukuba sithandazele zonke lezi zinto ezinhle kuNkulunkulu.

Kufanele sikholwe ukuthi uJehova uyayizwa imithandazo yethu. Kufanele singagcini ngokumcela ukuba asisize, kodwa kufanele simbonge njalo. Uyajabula uma esikushoyo lapho sithandaza kusuka enhliziyweni nalapho simcela izinto ezifanele. Futhi uyosinika lezi zinto. Uyakukholwa wena lokho?—

Kunezinye izinto ezinhle ezishiwoyo ngomthandazo encwadini yabaseRoma 12:12; 1 Petru 3:12; nakweyoku-1 Johane 5:14.