Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 48

Ungaphila Ezweni Elisha LikaNkulunkulu Elinokuthula

Ungaphila Ezweni Elisha LikaNkulunkulu Elinokuthula

UNKULUNKULU wabeka u-Adamu no-Eva ensimini yase-Edene. Nakuba bafa ngoba bengalalelanga, uNkulunkulu wenze ukuba izingane zabo, kanye nathi esiphila namuhla, sikwazi ukuphila phakade ePharadesi. IBhayibheli liyathembisa: “Abalungile bayokudla ifa lomhlaba, futhi bayohlala kuwo kuze kube phakade.”—IHubo 37:29.

IBhayibheli likhuluma ‘ngamazulu amasha nomhlaba omusha.’ (Isaya 65:17; 2 Petru 3:13) “Amazulu” amanje angohulumeni babantu abakhona namuhla, kodwa “amazulu amasha” kuyoba uJesu Kristu nalabo abayobusa naye ezulwini. Akuve kuyoba mnandi uma la mazulu amasha, anguhulumeni kaNkulunkulu olungileyo oyoletha ukuthula, esebusa emhlabeni wonke!

Pho uyini “umhlaba omusha”?— Umhlaba omusha kuyoba abantu abalungileyo abathanda uJehova. Uyabona, uma iBhayibheli likhuluma ‘ngomhlaba,’ ngezinye izikhathi lisuke lisho abantu abahlala emhlabeni, hhayi indawo abahlala kuyo. (Genesise 11:1; IHubo 66:4; 96:1) Ngakho abantu abangumhlaba omusha bayohlala khona lapha kulo mhlaba.

Ngaleso sikhathi izwe lamanje elingabantu ababi liyobe lingasekho. Khumbula ukuthi uZamcolo ngesikhathi sikaNowa wabhubhisa izwe elalingabantu ababi. Futhi njengoba sifundile, leli zwe elibi elikhona manje lizobhujiswa e-Armagedoni. Manje ake sibone ukuthi kuyoba njani ukuphila ezweni elisha likaNkulunkulu ngemva kwe-Armagedoni.

 Uyafuna ukuphila phakade ePharadesi ezweni elisha likaNkulunkulu elinokuthula?— Akukho dokotela ongasenza siphile phakade. Akukho philisi elingavimbela ukuba sife. Into okuyiyo yodwa engasenza siphile phakade ukusondela kuNkulunkulu. Futhi uMfundisi Omkhulu uyasitshela ukuthi singasondela kanjani kuNkulunkulu.

Masithathe amaBhayibheli ethu sivule uJohane isahluko 17, ivesi 3. Kulo mbhalo sithola amazwi oMfundisi Omkhulu athi: ‘Bazothola ukuphila okuphakade uma befunda ngawe, wena wedwa onguNkulunkulu weqiniso, futhi befunda nangalowo omthumile, uJesu Kristu.’

UJesu wathi yini-ke okumelwe siyenze ukuze siphile phakade?— Okokuqala, kumelwe sifunde ngoBaba wethu wasezulwini, uJehova, sifunde nangeNdodana yakhe eyasifela. Lokhu kusho ukuthi kudingeka sifunde iBhayibheli. Le ncwadi, ethi Funda KuMfundisi Omkhulu, iyasisiza ukuba sifunde iBhayibheli.

Kodwa ukufunda ngoJehova kuyosenza kanjani siphile phakade?— Phela, njengoba kudingeka sidle ukudla zonke izinsuku, kudingeka sifunde ngoJehova zonke izinsuku. IBhayibheli lithi: “Umuntu akumelwe aphile ngesinkwa sodwa, kodwa nangawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova.”—Mathewu 4:4.

Kudingeka futhi sifunde ngoJesu Kristu, iNdodana kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu wamthuma ukuze asuse izono zethu. IBhayibheli lithi: ‘Akekho omunye umuntu esingasindiswa ngaye.’ IBhayibheli lithi futhi: “Obonisa ukholo eNdodaneni unokuphila okuphakade.” (IzEnzo 4:12; Johane 3:36) Kodwa kusho ukuthini ‘ukubonisa ukholo’ kuJesu?— Kusho ukuthi siyakholelwa ngempela kuJesu futhi siyazi ukuthi ngeke siphile phakade ngaphandle kwakhe. Siyakukholwa yini thina lokho?— Uma sikukholwa, siyoqhubeka sifunda kuMfundisi Omkhulu zonke izinsuku, futhi siyozenza izinto athi asizenze.

 Enye indlela enhle yokufunda kuMfundisi Omkhulu ukufunda le ncwadi ulokhu uyiphindaphinda futhi ubuke zonke izithombe bese uyacabanga ngazo. Zama ukubona ukuthi ungayiphendula yini imibuzo ehambisana nalezo zithombe. Futhi yifunde nomama noma nobaba wakho le ncwadi. Uma ungahlali nabazali bakho, yifunde nabanye abantu abadala nanezinye izingane. Ngeke yini kube mnandi uma ungasiza abanye bafunde kuMfundisi Omkhulu ukuthi kudingeka benzeni ukuze baphile phakade ezweni elisha likaNkulunkulu?—

IBhayibheli lithi: “Izwe liyadlula.” Kodwa futhi iBhayibheli liyachaza ukuthi singaphila kanjani phakade ezweni elisha likaNkulunkulu. Lithi: “Lowo owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade.” (1 Johane 2:17) Singaphila kanjani-ke phakade ezweni elisha likaNkulunkulu?— Ngokufunda ngoJehova nangeNdodana yakhe ayithandayo, uJesu. Kodwa futhi kufanele sizenze izinto esizifundayo. Kwangathi ukufunda kwakho le ncwadi kungakusiza wenze lezi zinto.