Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 7

Ukulalela Kuvikela Wena

Ukulalela Kuvikela Wena

UNGATHANDA yini ukwenza noma yini oyifunayo? Kuke kwenzeke yini ufise sengathi ngabe akukho muntu okutshela into okufanele uyenze? Ungesabi, ngicela ungitshele iqiniso.—

Kungani kufanele ulalele abantu abadala?

Kodwa ikuphi okungcono? Kuwukuhlakanipha ngempela yini ukwenza noma yini oyifunayo? Noma izinto zihamba kahle uma ulalela ubaba wakho nomama wakho?— UNkulunkulu uthi kufanele ulalele abazali bakho, ngakho kumelwe ukuba kunesizathu esihle sokwenza kanjalo. Ake sibone ukuthi singasithola yini.

Uneminyaka emingaki?— Uyazi ukuthi ubaba wakho uneminyaka emingaki?— Uneminyaka emingaki umama wakho noma ugogo noma umkhulu wakho?— Sebephile isikhathi eside kakhulu kunawe. Futhi uma umuntu esephile isikhathi eside, usuke esebe nesikhathi eside sokufunda izinto. Minyaka yonke ziningi izinto azizwayo, ziningi izinto azibonayo, ziningi nezinto azenzayo. Ngakho izingane zingafunda kubantu abadala.

Ikhona yini ingane oyaziyo encane kunawe?— Aziziningi yini izinto ozaziyo kunayo?— Kwenziwa yini lokho?— Ukuthi wena usuphile isikhathi eside kunayo. Wena usube nesikhathi eside sokufunda izinto kunengane encane kunawe.

 Ubani osephile isikhathi eside kunawe noma kunami noma kunanoma imuphi omunye umuntu?—UJehova uNkulunkulu. Wazi izinto eziningi kunawe, futhi wazi izinto eziningi kunami. Uma ethi asenze into ethile, singaqiniseka ukuthi isuke ilungile leyo nto, ngisho noma kungase kube nzima ukuyenza. Bewazi ukuthi ngisho nakuMfundisi Omkhulu kwake kwaba nzima ukulalela?—

UNkulunkulu wake wacela uJesu ukuba enze into enzima kakhulu. UJesu wathandaza ngaleyo nto, njengoba simbona lapha. Wathandaza wathi: “Uma uthanda, susa le ndebe kimi.” Ngokuthandaza kanjena, uJesu wabonisa ukuthi kwakungelula ngaso sonke isikhathi ukwenza intando kaNkulunkulu. Kodwa uJesu wathini lapho esezoqeda ukuthandaza? Uyazi?—

Yini esiyifundayo emthandazweni kaJesu?

Lapho uJesu esezoqeda wathi: “Makungenzeki intando yami, kodwa eyakho.” (Luka 22:41, 42) Yebo, wayefuna kwenzeke intando kaNkulunkulu, hhayi eyakhe. Futhi waqhubeka wenza lokho uNkulunkulu ayekufuna kunokuba enze lokho ayecabanga ukuthi kungcono.

Yini esiyifundayo kulokhu?—Sifunda ukuthi ngaso sonke isikhathi kuhle ukwenza lokho uNkulunkulu akushoyo, nakuba kungase kungabi lula. Kodwa sifunda nokunye futhi. Uyazi ukuthi ikuphi?—Sifunda ukuthi uNkulunkulu noJesu abayena umuntu oyedwa, njengoba kusho abanye abantu. UJehova uNkulunkulu mdala kuneNdodana yakhe uJesu, futhi wazi izinto eziningi kunayo.

Uma silalela uNkulunkulu, sibonisa ukuthi siyamthanda.  IBhayibheli lithi: “Yilokhu okushiwo uthando ngoNkulunkulu, ukuba sigcine imiyalo yakhe.” (1 Johane 5:3) Uyabona-ke, kufanele sonke silalele uNkulunkulu. Awufuni yini wena ukumlalela?—

Masivule amaBhayibheli ethu sibone ukuthi uNkulunkulu uthi izingane azenzeni. Sizofunda lokho iBhayibheli elikushoyo encwadini yabase-Efesu isahluko 6, amavesi 1, 2, no-3. Ithi: “Bantwana, lalelani abazali benu abanobunye neNkosi, ngoba lokhu kulungile, ukuthi: ‘Hlonipha uyihlo nonyoko’; okuwumyalo wokuqala onalesi sithembiso: ‘Ukuze kukuhambele kahle futhi uhlale isikhathi eside emhlabeni.’”

Uyabona-ke, uJehova uNkulunkulu uyena othi lalela ubaba wakho nomama wakho. Kusho ukuthini ‘ukubahlonipha’? Kusho ukuthi kufanele ubathobele. Futhi uNkulunkulu uthembisa ukuthi uma ulalela abazali bakho, ‘kuyokuhambela kahle.’

Ake ngikuxoxele indaba yabanye abantu abasinda ngoba belalela. Laba bantu babephila kudala emzini omkhulu waseJerusalema. Abantu abaningi kulowo muzi abazange bamlalele uNkulunkulu, ngakho uJesu wabaxwayisa ngokuthi uNkulunkulu wayezowubhubhisa umuzi wabo. UJesu wabatshela nokuthi benzeni ukuze basinde uma bekuthanda okulungile. Wathi: ‘Lapho nibona amabutho ezungeze iJerusalema, niyokwazi ukuthi sekusondele ukuchithwa kwalo. Kuyobe sekuyisikhathi sokuphuma eJerusalema nibalekele ezintabeni.’—Luka 21:20-22.

Ukulalela imiyalo ka Jesu kwabasindisa kanjani abantu?

Njengoba nje uJesu ayeshilo, amabutho afika azohlasela iJerusalema. Amabutho aseRoma alizungeza lonke. Kodwa ngesizathu esingaziwa, amasosha ahamba. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ingozi ayisekho. Ngakho bazihlalela. Kodwa uJesu wayethe kufanele benzeni?—Wena wawuyokwenzani ukube wawuhlala eJerusalema?—Labo abamkholwa ngempela uJesu bayishiya imizi yabo babalekela ezintabeni kude naseJerusalema.

 Kwaphela unyaka wonke kungenzeki lutho eJerusalema. Ngonyaka wesibili akwenzekanga lutho. Nangonyaka wesithathu kwangenzeka lutho. Kungenzeka ukuthi abanye abantu bacabanga ukuthi labo ababebalekile babeyizilima. Kodwa kwathi ngonyaka wesine abuya amabutho aseRoma. Aphinde alizungeza lonke iJerusalema. Manje sasingasekho isikhathi sokubaleka. Amabutho abe esewuchitha lo muzi. Abantu abaningi ababengaphakathi bafa, abangafanga baba iziboshwa.

Kodwa kwenzekani kulabo ababemlalelile uJesu?—Basinda. Babekude lé neJerusalema. Yingakho bengalimalanga. Ukulalela kwabavikela.

Uyovikeleka yini nawe uma ulalela?—Abazali bakho bangase bathi ungalokothi udlale emgwaqweni. Bangabe bekusholani  lokho?—Bangakusho ngoba ungase ushayiswe yimoto. Kodwa ngelinye ilanga ungase ucabange: ‘Azikho izimoto manje. Ngeke ngilimale. Nezinye izingane ziyadlala emgwaqweni, kodwa angikaze ngizibone zilimala.’

Kungani kufanele ulalele noma ungayiboni ingozi?

Bazizwa kanjalo abantu abaningi eJerusalema. Lapho amabutho aseRoma esehambile, kwabonakala sengathi ngeke kwenzeke lutho. Bakhona ababehlala phakathi emzini. Nabo-ke bahlala. Babexwayisiwe kodwa abalalelanga. Ngenxa yalokho bafa.

Nasi esinye isibonelo. Wake wadlala ngomentshisi?—Kungase kube mnandi ukubuka umlilo lapho wokhela umentshisi. Kodwa kuyingozi ukudlala ngomentshisi. Kungasha indlu futhi nawe ungafa!

Khumbula, akwanele ukulalela ngezikhathi ezithile kuphela. Kodwa uma ulalela ngaso sonke isikhathi uyovikeleka ngempela. Ubani othi kini, “Bantwana, lalelani abazali benu”?—UNkulunkulu. Futhi khumbula, usho kanjalo ngoba ekuthanda.

Manje fundani le miBhalo ebonisa ukuthi kubalulekile ukulalela: IzAga 23:22; UmShumayeli 12:13; Isaya 48:17, 18; neyabaseKolose 3:20.