Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 37

Ukukhumbula UJehova NeNdodana yakhe

Ukukhumbula UJehova NeNdodana yakhe

AKE sithi umuntu ukuphe isipho esihle kakhulu. Ubungazizwa kanjani?— Ingabe ubungavele uthi ngiyabonga bese uyamkhohlwa nya umuntu okuphe leso sipho? Noma ubuyomkhumbula, ukhumbule naloko akwenzele kona?—

UJehova uNkulunkulu wasipha isipho esihle kakhulu. Wathumela iNdodana yakhe emhlabeni ukuba izosifela. Uyazi ukuthi kungani kwakudingeka uJesu asifele?— Yinto ebaluleke kakhulu lena okufanele siyazi.

Njengoba safunda eSahlukweni 23, u-Adamu wona ngesikhathi ephula umthetho ophelele kaNkulunkulu. Thina sabe sesithola isono ku-Adamu, ubaba wethu sonke. Ucabanga ukuthi yini-ke esiyidingayo?— Singathi sidinga ubaba omusha, owaphila ukuphila okuphelele emhlabeni. Wena ubona ukuthi ubani ongaba yilowo baba?— UJesu.

UJehova wathumela uJesu emhlabeni ukuze abe ubaba wethu esikhundleni sika-Adamu. IBhayibheli lithi: “‘Umuntu wokuqala u-Adamu waba ngumphefumulo ophilayo.’ U-Adamu wokugcina waba umoya onika ukuphila.” Kwakungubani u-Adamu wokuqala?— Kwakungumuntu owenziwa uNkulunkulu ngothuli lomhlabathi. Ubani u-Adamu wesibili?— UJesu. IBhayibheli liyakusho lokhu lapho lithi: “Umuntu wokuqala [u-Adamu] uvela emhlabeni futhi wenziwe ngothuli; umuntu wesibili [uJesu] uvela ezulwini.”1 Korinte 15:45, 47; Genesise 2:7.

Njengoba uNkulunkulu athatha ukuphila kukaJesu ezulwini  wakufaka ngaphakathi kowesifazane onguMariya, uJesu akazange asithole isono esivela ku-Adamu. Yingakho uJesu ayengumuntu ophelele. (Luka 1:30-35) Yingakho futhi ngesikhathi kuzelwe uJesu ingelosi yathi kubelusi: “Namuhla nizalelwe uMsindisi.” (Luka 2:11) Kodwa ukuze umntwana onguJesu abe uMsindisi wethu, yini okwakudingeka yenzeke kuqala?— Kwakudingeka akhule abe umuntu omdala, njengo-Adamu. Lapho esekhulile, uJesu wayesengaba ‘u-Adamu wesibili.’

UJesu, uMsindisi wethu, uyophinde abe ‘uBaba wethu Ongunaphakade.’ Limbiza kanjalo iBhayibheli. (Isaya 9:6, 7) Yebo, uJesu ophelele angaba ubaba wethu esikhundleni sika-Adamu, yena owaba ongaphelele ngesikhathi ona. Ngakho singakhetha ukuba ubaba wethu kube ‘u-Adamu wesibili.’ Noma kunjalo, uJesu yena uyiNdodana kaJehova uNkulunkulu.

U-Adamu noJesu babefana kanjani, futhi kungani kwakubaluleke kangaka ukuba bafane?

Uma sifunda ngoJesu, singamamukela abe uMsindisi wethu. Uyakhumbula ukuthi yini okufanele sisindiswe kuyo?— Uqinisile, isono nokufa esakuthola ku-Adamu. Ukuphila okuphelele uJesu akunikela ngenxa yethu lapho esengumuntu omdala kubizwa ngokuthi isihlengo. UJehova wasinika isihlengo ukuze izono zethu zithethelelwe.—Mathewu 20:28; Roma 5:8; 6:23.

Asifuni nakancane ukukhohlwa yinto uNkulunkulu neNdodana yakhe abasenzele yona, akunjalo?— UJesu wabonisa abalandeli bakhe indlela  ekhethekile engasisiza siyikhumbule into asenzela yona. Ake sixoxe ngayo.

Ake uzibone usekamelweni eliphezulu lendlu ethile eJerusalema. Kusebusuku. UJesu nabaphostoli bakhe bahlezi etafuleni. Kuleli tafula kunenyama yemvu eyosiwe, izinkwa, newayini elibomvu. Badla ukudla okukhethekile. Uyazi ukuthi kungani?—

Loku kudla kubakhumbuza into uJehova ayenza eminyakeni eminingi edlule ngenkathi abantu bakhe, ama-Israyeli, beyizigqila eGibhithe. Ngaleso sikhathi uJehova wathi kubantu bakhe: ‘Umuzi nomuzi mawubulale  imvu, ugcobe igazi layo ezinsikeni zeminyango yezindlu.’ Wabe esethi: ‘Ngenani ezindlini zenu, nidle leyo mvu.’

Igazi lemvu labavikela kanjani abantu bakwa-Israyeli?

Ama-Israyeli akwenza loko. Ngabo lobo busuku, kwafika ingelosi kaNkulunkulu ezweni laseGibhithe. Emizini eminingi, le ngelosi yayifike ibulale ingane eyazalwa kuqala. Kodwa uma le ngelosi ibona igazi lemvu ezinsikeni zeminyango, yayiyidlula leyo mizi. Ayikho ingane eyayifa kuleyo mizi. UFaro, inkosi yaseGibhithe, yamethusa leyo nto eyenziwa yingelosi kaJehova. Ngakho uFaro wathi kuma-Israyeli: ‘Hambani manje. Phumani eGibhithe!’ Abe eselayisha imithwalo yawo emakamelini nasezimbongolweni zawo ahamba.

UJehova wayengafuni abantu bakhe bakhohlwe ukuthi ubakhulule kanjani. Ngakho wathi: ‘Kanye ngonyaka kumelwe nidle ukudla okufana naloku enikudle namhlanje.’ Loku kudla okukhethekile bakubiza ngokuthi iPhasika. Ngalobo busuku ingelosi kaJehova yayidlula imizi eyayigcotshwe igazi.—Eksodusi 12:1-13, 24-27, 31.

UJesu nabaphostoli bakhe bacabanga ngalokho njengoba bedla ukudla kwePhasika. Ngemva kokudla, uJesu wenza into ebaluleke kakhulu. Kodwa ngaphambi kokuba ayenze, umphostoli ongathembekile uJuda, uyaxoshwa. UJesu ube esethatha esinye sezinkwa ezisele, athandaze, asihlephule, asidlulisele kubafundi bakhe, athi: “Thathani, yidlani.” Ngemva kwalokho uthi kubo: ‘Lesi sinkwa simelela umzimba wami engizowunikela lapho nginifela.’

Kamuva uJesu uthatha inkomishi enewayini elibomvu. Ngemva kokuba esephinde wathandaza wabonga, uyayidlulisa, athi: “Phuzani kuyo, nonke.” Futhi uthi kubo: ‘Leli wayini limelela igazi lami. Sengizochitha igazi lami ukuze nginikhulule ezonweni zenu. Qhubekani nikwenza lokhu ukuze ningikhumbule.’—Mathewu 26:26-28; 1 Korinte 11:23-26.

Lingasenzelani igazi likaJesu, lelo uJesu alifanisa newayini?

 Uzwile ukuthi uJesu wathi abafundi bakhe kufanele baqhubeke bekwenza lokhu ukuze bamkhumbule?— Babengeke besadla ukudla kwePhasika. Esikhundleni sako, kanye ngonyaka babezodla loku kudla okukhethekile ukuze bakhumbule uJesu nokufa kwakhe. Loku kudla kubizwa ngokuthi iSidlo SeNkosi Sakusihlwa. Thina namuhla sivame ukukubiza ngokuthi iSikhumbuzo. Kungani?— Kungenxa yokuthi kusikhumbuza into uJesu noBaba wakhe, uJehova uNkulunkulu, abasenzela yona.

Isinkwa kufanele sisenze sicabange ngomzimba kaJesu. Wayethanda ukunikela umzimba wakhe ukuze thina sithole ukuphila okuphakade. Iwayini elibomvu lona lisikhumbuzani?— Kufanele lisikhumbuze ukuthi igazi likaJesu libaluleke kangakanani. Libaluleke kakhulu ukwedlula igazi lemvu eyadliwa ngePhasika eGibhithe. Uyazi ukuthi kungani libaluleke kakhulu?— IBhayibheli lithi igazi likaJesu lingenza ukuba sithethelelwe izono. Futhi lapho zonke izono zethu sezisusiwe, ngeke siphinde sigule, siguge, futhi sife. Yilokho okufanele sicabange ngakho uma siseSikhumbuzweni.

Ingabe bonke abantu kufanele basidle isinkwa baphuze newayini eSikhumbuzweni?— UJesu wathi kulabo abadla isinkwa baphuze newayini: ‘Niyobusa nami embusweni wami, nihlale nami ezihlalweni zobukhosi ezulwini.’ (Luka 22:19, 20, 30) Lokhu kwakusho ukuthi babezoya ezulwini bayoba amakhosi kanye noJesu. Siyabona-ke ukuthi abantu okufanele badle isinkwa baphuze newayini yilabo kuphela abanethemba lokubusa noJesu ezulwini.

Kodwa ngisho nalabo abangasidli isinkwa noma baphuze iwayini kufanele baye eSikhumbuzweni. Uyasazi isizathu?— Yingoba uJesu wasifela nathi. Uma siya eSikhumbuzweni sisuke sibonisa ukuthi asikukhohliwe loko. Siyasikhumbula isipho esihle kakhulu uNkulunkulu asiphe sona.

Nansi eminye imiBhalo ekhuluma ngokubaluleka kwesihlengo sikaJesu: 1 Korinte 5:7; Efesu 1:7; 1 Thimothewu 2:5, 6; neyoku-1 Petru 1:18, 19.