Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 33

UJesu Uyakwazi Ukusivikela

UJesu Uyakwazi Ukusivikela

Ucabanga ukuthi uJesu uyini—uyiNkosi enamandla noma ingane edinga ukusizwa?

LAPHO uJesu esekhulile futhi esezwile ukuthi wavikelwa kanjani ngesikhathi eseyingane, ucabanga ukuthi wathandaza kuJehova wambonga?— Ucabanga ukuthi yini okungenzeka uJesu wayisho kuMariya noJosefa lapho ezwa ukuthi bamvikela ngokumyisa eGibhithe?—

UJesu akaseyona ingane manje. Akasahlali ngisho nasemhlabeni. Kodwa uke ubone yini ukuthi namuhla abanye abantu bacabanga ukuthi uJesu uyingane esemkhombeni?— Siye sikubone lokhu ngoKhisimusi ngoba ezindaweni eziningi kuba nezithombe zikaJesu eyingane.

Nakuba uJesu engasahlali emhlabeni, uyakholwa yini ukuthi uyaphila?— Yebo, wavuswa kwabafileyo futhi manje useyiNkosi enamandla ezulwini. Ucabanga ukuthi yini angayenza ukuze avikele abantu abamkhonzayo?— Ngenkathi uJesu esemhlabeni, wabonisa ukuthi angabavikela kanjani abantu abamthandayo. Ake sizwe ukuthi wakwenza kanjani lokho ngelinye ilanga ngesikhathi esesikebheni nabafundi bakhe.

 Sekuntambama. Usuku lonke uJesu ubefundisa ngasoLwandle LwaseGalile, okuyichibi elikhulu elingaba amakhilomitha angu-20 ubude nangu-12 ububanzi. Manje usethi kubafundi bakhe: “Masiwelele ngaphesheya kwechibi.” Nangempela bangena esikebheni bawelele ngaphesheya kwechibi. UJesu ukhathele kakhulu, ngakho uya ngemuva afike alale acamele emcamelweni. Ngokushesha uselele zwi.

Uthini uJesu emoyeni nasemagagasini?

Abafundi bona abalele bashayela isikebhe. Konke kuhamba kahle okwesikhashana, bese kusuka umoya omkhulu. Lo moya unamandla amakhulu futhi kulokhu kuza amagagasi amakhulu. Amagagasi ashaya isikebhe bese amanzi eqala ukugcwala esikebheni.

Abafundi besaba ukuthi bazominza. Kodwa uJesu yena akesabi. Usazilalele ngemuva. Ekugcineni, abafundi bayamvusa, bathi: ‘Mfundisi, Mfundisi, sisize; nakhu sizobulawa isiphepho.’ UJesu ube esevuka akhulume nomoya namagagasi, athi: “Shh! Thula!”

 Umoya uvele uthule, nechibi lithule. Abafundi bayamangala. Abakaze bayibone into enje. Babe sebeqala ukukhuluma bodwa bethi: “Ungubani ngempela lo, ngoba uyala ngisho nemimoya namanzi, kumlalele?”—Luka 8:22-25; Marku 4:35-41.

Wena uyazi yini ukuthi uJesu ungubani?— Uyazi ukuthi uwathathaphi amandla akhe amakhulu?— Abafundi kwakungafanele besabe njengoba babenoJesu, ngoba uJesu wayengeyena umuntu ovamile. Wayekwazi ukwenza izinto ezinkulu okungekho muntu owayekwazi ukuzenza. Ake ngikuxoxele ngenye into futhi ayenza olwandle olwalunesiphepho.

Sekungolunye usuku manje. Lapho sekuhlwile, uJesu uthi kubafundi bakhe abamshiye bagibele isikebhe baye ngaphesheya kolwandle. Ngemva kwalokho uJesu ukhuphukela entabeni yedwa. Kule ndawo kuthulile, uyakwazi ukuthandaza kuBaba wakhe, uJehova uNkulunkulu.

 Abafundi bangena esikebheni bawelele ngaphesheya kolwandle. Kodwa kuthi kusenjalo kusuke umoya. Lo moya unamandla amakhulu. Sekusebusuku manje. Abafundi bakhumula useyili baqale ukugwedla. Kodwa abayi ndawo ngoba umoya onamandla ubabuyisela emuva. Amagagasi amakhulu enza isikebhe siye emuva naphambili futhi kungena namanzi ngaphakathi. Abafundi basebenza kanzima bezama ukufika osebeni, kodwa bayahluleka.

UJesu usalokhu eyedwa entabeni. Sekuyisikhathi eside elapho. Kodwa manje uyabona ukuthi abafundi bakhe basengozini ngenxa yamagagasi amakhulu. Ube esehla entabeni aye osebeni lolwandle. UJesu ufuna ukusiza abafundi bakhe, ngakho uya kubo ehamba phezu kolwandle olunesiphepho!

Kungenzekani uma wena ungazama ukuhamba phezu kwamanzi?— Ungaminza futhi umuke. Kodwa uJesu yena uhlukile. Unamandla akhethekile. UJesu uhamba ibanga elide eya esikebheni. Ngenxa yalokho sekuyasa lapho abafundi bebona uJesu eza kubo ehamba phezu kwamanzi. Kodwa abakukholwa abakubonayo. Bayethuka kakhulu bese bememeza ngoba bayesaba. UJesu ube esekhuluma nabo, athi: “Yimani isibindi; yimi‚ ningesabi.”

UJesu uthi angagibela nje esikebheni, isiphepho sithule. Abafundi bayamangala futhi. Bayakhothama phambi kukaJesu, bathi: “Ngempela wena uyiNdodana kaNkulunkulu.”—Mathewu 14:22-33; Johane 6:16-21.

Kungani uJesu enza izimangaliso?

Kwakungeke yini kube mnandi ukuphila ngaleso sikhathi ubone uJesu enza izinto ezinjalo?— Uyazi ukuthi kungani uJesu enza lezo zimangaliso?— Wazenza ngoba wayebathanda abafundi bakhe futhi efuna ukubasiza. Ngaphandle kwalokho, wazenza ngoba efuna ukubonisa amandla amakhulu ayenawo nazowasebenzisa esikhathini esizayo lapho esenguMbusi woMbuso kaNkulunkulu.

UJesu ubavikela kanjani abalandeli bakhe namuhla?

 Ngisho nanamuhla uJesu uwasebenzisa njalo amandla akhe avikele abalandeli bakhe lapho uSathane ezama ukubayekisa ukuxoxela abanye ngoMbuso kaNkulunkulu. Kodwa uJesu akawasebenzisi amandla akhe ukuze avikele abafundi bakhe bangaguli noma ukuze abelaphe uma begula. Ngisho nabaphostoli bakaJesu bagcina befe bonke. UJakobe, umfowabo kaJohane, wabulawa kanti uJohane yena waboshwa.—IzEnzo 12:2; IsAmbulo 1:9.

Kuyenzeka lokho nanamuhla. Bonke abantu bayagula futhi bayafa, noma ngabe bayamkhonza uJehova noma cha. Kodwa maduze nje, lapho uJesu eseyiNkosi ebusayo kahulumeni kaNkulunkulu, izinto zizoshintsha. Ngaleso sikhathi akekho okuyodingeka esabe ngoba uJesu uyosebenzisa amandla akhe abusise bonke abamlalelayo.—Isaya 9:6, 7.

Eminye imiBhalo ekhuluma ngamandla amakhulu kaJesu, lowo uNkulunkulu amenza uMbusi eMbusweni waKhe, uDaniyeli 7:13, 14; Mathewu 28:18; neyabase-Efesu 1:20-22.