Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Okudingwa Izingane Kubazali

Okudingwa Izingane Kubazali

BONKE abazali benza umsebenzi okungekho muntu owuqonda ngokugcwele. Bobabili banikela ngokuthile okuphuma emizimbeni yabo. Ngenxa yalokho, kwakheka umntwana ngaphakathi kumama akhule aze azalwe. Akumangalisi-ke ukuthi abantu baye bathi “kuyisimangaliso ukuzalwa komntwana.”

Noma kunjalo-ke, ukuthola izingane kumane kuyisiqalo nje somthwalo wemfanelo wabazali. Ekuqaleni, abantwana bathembela ngokuphelele kubazali babo, kodwa njengoba bekhula, badinga okungaphezu kwezinto ezingokwenyama. Badinga usizo ukuze bakhule engqondweni, ngokomzwelo, ngokuziphatha, nangokomoya.

Ukuze zikhule kahle, izingane ziludinga kakhulu uthando lwabazali. Yize kubalulekile ukuba bazitshele ukuthi bayazithanda, kudingeka bakufakazele ngezenzo lokho. Yebo, izingane zidinga isibonelo esihle sabazali. Kudingeka zifundiswe isimilo, noma izimiso ezizophila ngazo. Futhi kudingeka zifundiswe kusukela zisencane. Kungase kwenzeke izinto ezibuhlungu futhi ziyenzeka, uma izingane zingalutholi usizo kuze kwephuze.

Akukho lapho kungatholakala khona izimiso ezingcono kakhulu ngaphandle kwaseBhayibhelini. Imfundo esekelwe eBhayibhelini inenzuzo engenakufaniswa nalutho. Leyo mfundo yenza izingane zibone ukuthi lokho ezikutshelwayo akuveli kumuntu, kodwa kuMdali wazo, uYise wasezulwini. Lokhu kwenza iseluleko sibe namandla angenakuqhathaniswa.

IBhayibheli likhuthaza abazali ukuba bakukhuthalele ukugxilisa izimiso ezilungile ezingqondweni zezingane zabo. Kodwa njengoba izingane ziya zikhula, kuba nzima ngabazali ukuxoxa nazo ngezinto ezibaluleke kakhulu. Le ncwadi ethi Funda KuMfundisi Omkhulu yenzelwe ukunqanda  isimo esinjalo. Izonikeza wena nezingane zakho ulwazi olungokomoya eningalufunda ndawonye. Kodwa ngaphezu kwalokho, kufanele yenze izingane zixoxe nalabo abazifundela le ncwadi.

Uzophawula ukuthi le ncwadi ifuna izingane ziphendule. Inemibuzo eminingi efanelekayo. Uma ufika kuyo, uyobona udwi (—). Lo dwi ukukhumbuza ukuba uhlabe ikhefu, unike ingane ithuba lokukhuluma. Izingane ziyakuthanda ukukhuluma. Uma ingane incishwa ithuba lokukhuluma, iyosheshe icikeke.

Okubaluleke nakakhulu-ke nokho, le mibuzo iyokusiza uthole ukuthi yini esengqondweni yengane yakho. Yiqiniso, ingane ingase isho izimpendulo ezibhedayo. Kodwa impendulo elandela umbuzo ngamunye yenzelwe ukusiza ingane ifunde ukucabanga ngendlela eqondile.

Isici esikhethekile sale ncwadi yizithombe zayo ezingaphezu kuka-230. Eziningi zihambisana nemishwana ekhuthaza ingane ukuba isho ekucabangayo, ikususela kulokho ekubonayo nesikufundile. Ngakho xoxa nengane ngezithombe. Zingaba izinsiza-kufundisa ezinhle ezingagcizelela izifundo ezifundiswayo.

Uma ingane isikwazi ukufunda, yikhuthaze ukuba ikufundele le ncwadi futhi nayo izifundele iyodwa. Uma iyifunda njalo, iseluleko sayo esihle siyonamathela nakakhulu engqondweni nasenhliziyweni yayo. Kodwa ukuze nithandane nakakhulu futhi nihloniphane wena nengane yakho, kufanele nakanjani niyifunde ndawonye futhi niyifunde njalo.

Izingane zibona abantu benza ubulili obungafanele, besebenzisa imimoya, benza neminye imikhuba engcolile, okuyinto owawungeke uyicabange nakuyicabanga eminyakeni embalwa edlule. Ngakho zidinga isivikelo esinikezwa yile ncwadi ngendlela ehloniphekile kodwa engagwegwesi. Kodwa okubaluleke nakakhulu, izingane zidinga ukufundiswa ngoMthombo wako konke ukuhlakanipha, uBaba wethu wasezulwini, uJehova uNkulunkulu. Yilokho ayekwenza njalo uJesu, uMfundisi Omkhulu. Sinethemba elikhulu lokuthi le ncwadi izokusiza wena nomkhaya wakho ukuba nilolonge ukuphila kwenu ukuze nijabulise uJehova, futhi uyonibusisa kuze kube phakade.