Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 34

Kuyokwenzekani Uma Sifa?

Kuyokwenzekani Uma Sifa?

CISHE uyazi ukuthi namuhla abantu bayaguga, bagule futhi bafe. Ngisho nezingane ziyafa. Kufanele yini ukwesabe ukufa noma wesabe umuntu ofile?— Uyazi ukuthi kwenzekani uma sifa?—

Kuyiqiniso ukuthi akekho umuntu ophilayo namuhla oke wafa wabuye wavuka wasixoxela ukuthi kunjani ukufa. Kodwa ngesikhathi esemhlabeni uJesu, uMfundisi Omkhulu, wayekhona umuntu owafa wabuye wavuka. Uma sifunda ngalowo muntu siyathola ukuthi kwenzekani kubantu uma befa. Lo muntu wayengumngane kaJesu futhi ehlala eBhethaniya, idolobha elincane eliseduze kwaseJerusalema. Igama lakhe kwakunguLazaru, enodadewabo ababili, uMarta noMariya. Ake sizwe ukuthi iBhayibheli lithi kwenzekani.

Ngolunye usuku uLazaru wayegula kakhulu. Njengoba egula, uJesu ukude. Ngenxa yalokho uMarta noMariya bathuma umuntu ukuba ayotshela uJesu ukuthi umfowabo, uLazaru, uyagula. Lokhu bakwenza ngoba bayazi ukuthi uJesu angafika amelaphe umfowabo. UJesu akayena udokotela, kodwa unamandla awanikezwe uNkulunkulu ukuze elaphe zonke izinhlobo zezifo.—Mathewu 15:30, 31.

Njengoba uJesu engakafiki ukuzobona uLazaru, uLazaru ugula kakhulu aze afe. Kodwa uJesu utshela abafundi bakhe ukuthi uLazaru ulele nokuthi uzohamba ayomvusa. Abafundi abaqondi ukuthi uJesu usho ukuthini. Ngakho uJesu usho ngokucacile, uthi: “ULazaru ufile.” Kusitshelani lokhu ngokufa?— Kusitshela  ukuthi kufana nokulala ubuthongo. Kusho ukuthi umuntu ulala zwi angaphuphi ngisho nokuphupha.

Manje uJesu usendleleni uyovakashela uMarta noMariya. Abangane babo abaningi sebefikile. Bazobaduduza ngoba umfowabo ufile. Lapho uMarta ezwa ukuthi uJesu uyeza, uyaphuma ayomhlangabeza. UMariya naye uyashesha aphume ayobona uJesu. Uphatheke kabi kakhulu futhi uyakhala abese ewela ezinyaweni zikaJesu. Abanye abangane babo abalandele uMariya nabo bayakhala.

UMfundisi Omkhulu uyabuza ukuthi bambekephi uLazaru. Abantu babe sebehamba noJesu baye emhumeni okungcwatshwe kuwo uLazaru. Lapho uJesu ebona bonke abantu bekhala, naye uyakhala. Uyazi ukuthi kubuhlungu kanjani ukufelwa umuntu omthandayo.

Kukhona itshe phambi komhume, ngakho uJesu uthi: “Susani itshe.” Ingabe kufanele balisuse?— UMarta ubona sengathi akuyona into enhle leyo. Uthi: “Nkosi, ngalesi sikhathi kumelwe ukuba useyanuka, ngoba sekuyizinsuku ezine.”

Kodwa uJesu uthi kuye: “Angikutshelanga yini ukuthi uma ungase ukholwe uzobona inkazimulo kaNkulunkulu na?” UJesu usho ukuthi uMarta uzobona into ezodumisa uNkulunkulu. Yini uJesu azoyenza? Lapho selisusiwe itshe, uJesu uthandaza kuJehova kuzwe nabanye. UJesu ube esememeza, athi: “Lazaru, phuma!” Uzophuma yini? Angakwazi yini ukuphuma?—

Ungamvusa yini umuntu olele?— Yebo, uma umemeza, uzovuka. Kodwa ungamvusa yini umuntu ofile?— Cha. Noma ungamemeza kangakanani, umuntu ofile ngeke ezwe. Namuhla ayikho into ongayenza wena noma mina noma omunye umuntu ophila emhlabeni engavusa umuntu ofile.

UJesu umenzeleni uLazaru?

Kodwa uJesu yena uhlukile. Unamandla akhethekile awanikezwe  uNkulunkulu. Ngenxa yalokho, lapho uJesu ebiza uLazaru, kwenzeka isimanga. Umuntu osenezinsuku ezine efile uyaphuma emhumeni! Useyaphila futhi! Useyaphefumula, ahambe, akhulume futhi! Yebo, uJesu usemvusile uLazaru kwabafile.—Johane 11:1-44.

Ake ucabange ngalokhu: Kwenzekani kuLazaru lapho efa? Ikhona yini into ethile kuye—umphefumulo noma umoya—eyaphuma emzimbeni wakhe yahamba yayohlala kwenye indawo? Ingabe umphefumulo kaLazaru waya ezulwini? Ingabe kulezi zinsuku ezine wayephila phezulu ezulwini noNkulunkulu nezingelosi ezingcwele?—

Cha, akunjalo. Khumbula, uJesu wathi uLazaru wayelele. Kuba njani uma ulele? Uma ulele zwi ubuthongo, awazi ukuthi kwenzekani lapho ukhona, angithi?— Futhi lapho uvuka, usuke ungazi ukuthi ulale isikhathi eside kangakanani kuze kube yilapho ubheka iwashi.

Banjalo nabantu abafile. Abazi lutho. Abezwa lutho. Futhi  ngeke benze lutho. Wayenjalo noLazaru ngesikhathi efile. Ukufa kufana nokulala zwi ubuthongo ngoba umuntu olele akakhumbuli lutho. IBhayibheli lithi: “Abafileyo bona abazi lutho.”—UmShumayeli 9:5, 10.

Wayekusiphi isimo uLazaru ngesikhathi efile?

Cabanga nangalokhu: Ukube uLazaru wayesezulwini kulezo zinsuku ezine, wayengeke yini axoxe ngakho?— Futhi ukube wayesezulwini, ingabe uJesu wayezomsusa kuleyo ndawo enhle kangaka ambuyisele emhlabeni?— Phinde!

Noma kunjalo, abantu abaningi bathi sinawo umphefumulo, futhi bathi umphefumulo uyaqhubeka uphila ngemva kokuba umzimba usufile. Bathi umphefumulo kaLazaru wawuphila kwenye indawo. Kodwa iBhayibheli alikusho lokho. Lithi uNkulunkulu wenza umuntu wokuqala u-Adamu waba “ngumphefumulo ophilayo.” U-Adamu wayeyiwo umphefumulo. IBhayibheli lithi futhi lapho u-Adamu ona, wafa. Waba “umphefumulo ofile,” futhi wabuyela othulini ayenziwe ngalo. IBhayibheli lithi futhi yonke inzalo ka-Adamu yathola ifa eliyisono nokufa futhi.—Genesise 2:7; 3:17-19; Numeri 6:6; Roma 5:12.

Kusobala-ke ukuthi asinawo umphefumulo ohlukene nemizimba  yethu. Ngamunye wethu uyiwo umphefumulo. Futhi njengoba abantu bathola ifa eliyisono kumuntu wokuqala, u-Adamu, iBhayibheli lithi: ‘Umphefumulo owonayo uyokufa.’—Hezekeli 18:4.

Kungani singekho isizathu sokwesaba abantu abafile?

Abanye abantu bayabesaba abantu abafile. Abasondeli ngasemathuneni ngoba bacabanga ukuthi abafileyo banemiphefumulo ehlukene nemizimba ekwazi ukulimaza abaphilayo. Kodwa umuntu ofile angamlimaza yini umuntu ophilayo?— Cha, ngeke.

Abanye abantu bacabanga nokuthi abafileyo bayakwazi ukubuya babe imimoya bavakashele abaphilayo. Yingakho bebabekela ukudla abantu abafile. Kodwa abantu abenza lokho basuke bengakukholelwa ngempela lokho uNkulunkulu akushoyo ngabantu abafile. Uma sikukholelwa lokho uNkulunkulu akushoyo, ngeke sibesabe abantu abafile. Futhi uma simbonga ngempela uNkulunkulu ngokuthi usiphe ukuphila, siyobonisa ngokwenza izinto azifunayo.

Kodwa ungase uzibuze: ‘Ingabe uNkulunkulu uyozivusa izingane ezifile? Uyafuna ngempela yini ukuzivusa?’ Ake sixoxe ngalokho esahlukweni esilandelayo.

Asifunde amanye amavesi eBhayibheli akhuluma ngesimo sabantu abafile nangokuthi umuntu ungumphefumulo, kumaHubo 115:17; 146:3, 4; noJeremiya 2:34.