Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 19

Kulungile Yini Ukulwa?

Kulungile Yini Ukulwa?

BAKHONA yini abafana namantombazane obaziyo abathanda ukuzenza izingqongqo neziqhwaga?— Uyathanda ukuba nabo? Noma ungathanda ukuba nomuntu onomusa nothanda ukuthula?— UMfundisi Omkhulu wathi: “Bayajabula abanokuthula, ngoba bayobizwa ngokuthi ‘amadodana kaNkulunkulu.’”—Mathewu 5:9.

Kodwa ngezinye izikhathi abanye abantu benza izinto ezisicasulayo. Uke ukubone lokho?— Singase sifune ukuziphindiselela. Kwake kwenzeka lokhu kubafundi bakaJesu lapho behamba noJesu beya eJerusalema. Ake ulalele ngikuxoxele.

Kwathi besahambe ibangana, uJesu wathuma abafundi bakhe abambalwa emzini wamaSamariya ukuba bayofuna indawo ababezophumulela kuyo. Kodwa abantu balapho babengafuni ukubangenisa ngoba amaSamariya ayenenkolo  ehlukile. Futhi ayengabathandi abantu ababekhulekela emzini waseJerusalema.

UJakobe noJohane babefuna ukwenzani ukuze baziphindiselele kumaSamariya?

Ukube lokhu kwakwenzeke kuwe, wawuyokwenzenjani? Wawuyocasuka? Wawuyofuna ukuziphindiselela?— Yilokho kanye abafundi uJakobe noJohane ababefuna ukukwenza. Bathi kuJesu: ‘Uyafuna sitshele umlilo ukuba wehle ezulwini ubaqothule?’ Yingakho nje uJesu ababiza ngokuthi amaDodana Okuduma! Kodwa uJesu wabatshela ukuthi akulungile ukwenza lokho kwabanye abantu.—Luka 9:51-56; Marku 3:17.

Kuyiqiniso ukuthi ngezinye izikhathi abantu bangasiphatha kabi. Ezinye izingane zingase zingafuni sidlale nazo. Zingase zithi: “Hambani la.” Uma zisho kanjalo, ngeke yini sizwe ubuhlungu? Singase sifune ukuphindisela. Kodwa kufanele yini siphindisele?—

Thatha iBhayibheli lakho. Asivule izAga isahluko 24, ivesi 29. Leli vesi lithi: “Ungasho ukuthi: ‘Njengoba nje enzile kimi, nami ngizokwenza kanjalo kuye. Ngizobuyisela kumuntu ngamunye ngokokwenza kwakhe.’”

Ucabanga ukuthi kusho ukuthini lokho?— Kusho ukuthi akufanele sizame ukuphindisela. Akufanele simphathe kabi umuntu ngenxa yokuthi naye usiphathe kabi. Kodwa yini oyoyenza uma umuntu ekusukela efuna nilwe? Angase akuthuke ukuze ucasuke. Angase akuhleke athi uyamesaba. Ake sithi uthi wena uyigwala. Yini okufanele uyenze? Kufanele yini ulwe?—

Nalapha futhi ake sibone ukuthi iBhayibheli lithini. Vula uMathewu isahluko 5, ivesi 39. Lapha uJesu uthi: “Ningamelani nomubi; kodwa noma ubani okushaya ngempama esihlathini sesokunene, mphendulele nesinye futhi.” Ucabanga ukuthi uJesu wayesho ukuthini ngalokho? Ingabe wayesho ukuthi uma umuntu ekushaya ngenqindi kwesinye isihlathi, kumelwe umvumele akushaye nakwesinye?—

 Cha, uJesu wayengasho neze lokho. Ukushaya ngempama akufani nokushaya ngenqindi. Kuthi akufane nokuchiliza noma ukusunduza. Umuntu angase asishaye ngempama ngoba efuna silwe. Usuke efuna sicasuke. Futhi uma sicasuka bese siyamchiliza noma simsunduze, kwenzekani?— Cishe siyolwa.

Kodwa uJesu wayengafuni abalandeli bakhe balwe. Ngakho wathi uma umuntu esishaya, akufanele simshaye nathi. Akufanele sicasuke bese siyalwa. Uma silwa kusho ukuthi siyafana nalo muntu osisukelile.

Uma umuntu ekusukela, ucabanga ukuthi iyiphi into engcono okumelwe uyenze?— Ukuba uhambe. Lo muntu angase akuchilize noma akusunduze kaningi. Kodwa-ke, cishe uyobe eseyayeka ngemva  kwalokho. Uma uhamba, akusho ukuthi uyigwala. Kusho ukuthi unamandla okwenza okulungile.

Yini okufanele siyenze uma umuntu esisukela efuna silwe?

Kodwa kuyokwenzekani uma ulwa bese uyamhlula lo olwa naye?— Lo omhlulile angase abuye esebuya nabangane bakhe. Bangase bakushaye ngenduku enkulu bakulimaze noma bakugwaze. Uyabona-ke yini manje ukuthi kungani uJesu engafuni silwe?—

Kufanele senzenjani uma sibona abanye abantu belwa? Ingabe kufanele kube khona esimvunayo?— IBhayibheli liyasitshela okulungile. Vula izAga isahluko 26, ivesi 17. Lithi: “Noma ngubani odlulayo ofutheka ngengxabano engeyona eyakhe, unjengobamba inja ngezindlebe.”

Ukuzigaxa ezindabeni zabanye uma belwa kufana kanjani nokubamba amadlebe enja? Ungase ulimale, ngakho ungakwenzi!

Kungenzekani uma ubamba inja ngamadlebe? Inja iyozwa ubuhlungu bese iyakuluma, akunjalo? Njengoba inja ibhilita kuyodingeka uwabambe uwaqinise amadlebe ayo, bese iba nolaka nakakhulu. Uma uyidedela kungenzeka ikulume. Kodwa ungawabamba kuze kube nini amadlebe enja?—

Siyoba senkingeni enjalo uma sizigaxa ezindabeni zabanye uma belwa. Singase singazi ukuthi ubani osukele omunye noma ukuthi balwelani. Kungenzeka ukuthi omunye umuntu uyahlulwa, kodwa kungenzeka uyena ontshontshele lo omshayayo. Uma simsiza, kungabe sisiza isela. Akulungile lokho, angithi?

 Kufanele wenzenjani-ke uma ubona abantu belwa?— Uma kusesikoleni, ungagijima uyotshela uthisha. Uma kungekhona esikoleni, ungabiza omunye wabazali bakho noma iphoyisa. Yebo, ngisho noma abanye abantu befuna ukulwa, thina kufanele sibe nokuthula.

Yini okufanele uyenze uma ubona abantu belwa?

Abafundi bakaJesu beqiniso benza noma yini ukuze bagweme ukulwa. Uma senza kanjalo sibonisa ukuthi sinamandla okwenza okulungile. IBhayibheli lithi umfundi kaJesu ‘akufanele alwe, kunalokho kufanele abe mnene kubo bonke.’—2 Thimothewu 2:24.

Manje ake sibheke ezinye izeluleko ezinhle ezizosisiza sigweme ukulwa: Roma 12:17-21, neyoku-1 Petru 3:10, 11.