Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 9

Kudingeka Silwe Nezilingo

Kudingeka Silwe Nezilingo

UKHONA yini umuntu owake wakucela ukuba wenze into embi?— Ingabe wathi ufuna ukubona ukuthi uzoyenza yini? Noma wathi kuzoba mnandi ukuyenza futhi akukubi ngempela ukuyenza?— Uma umuntu esho kanjalo, usuke ezama ukusilinga.

Yini okufanele siyenze uma silingwa? Ingabe kumelwe sivume bese senza into embi?— Ngeke kumjabulise uJehova uNkulunkulu loko. Kodwa uyazi ukuthi ubani oyojabula?— Yebo, uSathane uDeveli uyojabula.

USathane uyisitha sikaNkulunkulu, futhi uSathane uyisitha sethu. Asikwazi ukumbona ngoba ungumoya. Kodwa yena uyakwazi ukusibona. Ngelinye ilanga uDeveli wakhuluma noJesu, uMfundisi Omkhulu, wazama ukumlinga. Ake sizwe ukuthi yini uJesu ayenza. Uma sesizwile, sizoyazi into okufanele siyenze uma silingwa.

Yini lena okungenzeka ukuthi uJesu waqala ukuyikhumbula lapho ebhapathizwa?

Ngaso sonke isikhathi uJesu wayefuna ukwenza intando kaNkulunkulu. Wakubonisa phambi kwabantu lokhu ngokuba abhapathizwe eMfuleni iJordani. Wathi angabhapathizwa nje uJesu, uSathane wazama ukumlinga. IBhayibheli lithi uJesu wabona ‘amazulu evuleka.’ (Mathewu 3:16) Lokhu kungase kusho ukuthi uJesu manje waqala ukukhumbula zonke izinto eziphathelene nokuphila kwakhe ngesikhathi esenoNkulunkulu ezulwini.

Ngemva kokubhapathizwa, uJesu waya ehlane  eyocabanga ngezinto ayeseqale ukuzikhumbula. Kwaphela izinsuku ezingu-40 nobusuku obungu-40. Sonke lesi sikhathi uJesu wayengadli lutho, ngakho wayeselambe kakhulu manje. Kungalesi sikhathi-ke lapho uSathane azama khona ukulinga uJesu.

UDeveli wamlinga kanjani uJesu ngamatshe?

UDeveli wathi: “Uma uyindodana kaNkulunkulu, tshela la matshe ukuba abe yizinkwa.” Lezo zinkwa zaziyoba mnandi kakhulu! Kodwa uJesu wayengawaphendula yini amatshe abe izinkwa?— Yebo, wayengawaphendula. Kungani ayengakwazi ukuwaphendula? Ngoba uJesu, iNdodana kaNkulunkulu, wayenamandla akhethekile.

Wawungalenza yini wena itshe libe isinkwa ukube uDeveli wayecele wena?— UJesu wayelambile. Pho kwakungeke yini kube into enhle uma ekwenza kanye nje?— UJesu wayazi ukuthi akulungile ukusebenzisa amandla akhe ngaleyo ndlela. UJehova wayemnike lawo mandla ukuze alethe abantu kuNkulunkulu, hhayi ukuba azenzele akuthandayo ngawo.

Kunokuba azenzele akuthandayo ngawo, uJesu watshela uSathane lokho okubhalwe eBhayibhelini: “Umuntu akumelwe aphile ngesinkwa sodwa, kodwa nangawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova.” UJesu wayazi ukuthi ukwenza into ejabulisa uJehova kubaluleke nakakhulu kunokuthola ukudla azokudla.

Kodwa uDeveli waphinde wazama. Wahamba noJesu baya eJerusalema wafike  wammisa endaweni ephakeme yethempeli. USathane wabe esethi: ‘Uma uyindodana kaNkulunkulu, ziphonse phansi. Ngoba kulotshiwe ukuthi izingelosi zikaNkulunkulu ziyokuvikela ungalimali.’

Kungani uSathane asho lokhu?— Wakusho ngoba wayefuna ukulinga uJesu ukuba enze into ewubulima. Kodwa nalapha, uJesu akazange amlalele uSathane. Wathi kuSathane: ‘Kulotshiwe ukuthi, “Ungamvivinyi uJehova uNkulunkulu wakho.”’ UJesu wayazi ukuthi akulungile ukuvivinya uJehova ngokufaka ukuphila kwakhe engozini.

Noma kunjalo uSathane akayekanga. Waphinde wahamba noJesu baya entabeni ephakeme kakhulu. Sebefikile lapho wambonisa yonke imibuso, noma ohulumeni bezwe, kanye nenkazimulo yabo. USathane wabe esethi kuJesu: “Zonke lezi zinto ngizokunika zona uma uwa phansi wenze isenzo sokukhuleka kimi.”

Cabanga ngalezi zinto uDeveli athi uzozinika uJesu. Ingabe yonke le mibuso, noma ohulumeni babantu babengabakaSathane ngempela?— UJesu akazange aphike ukuthi babengabakaSathane. Wayezophika ukube kwakungebona abakaSathane. Ngempela, uSathane ungumbusi wazo zonke izizwe emhlabeni. IBhayibheli lize limbize ngokuthi “umbusi waleli zwe.”—Johane 12:31.

Kungani uSathane akwazi ukuba athi yonke le mibuso uzoyinika uJesu?

Ungenzenjani wena uma uDeveli ethi uzokunika into ethile uma umkhulekela?— UJesu wayazi ukuthi akulungile ukukhulekela uDeveli kungakhathaliseki ukuthi yena uJesu wayezotholani. Ngakho uJesu wathi: ‘Hamba, Sathane! Ngoba iBhayibheli lithi nguJehova uNkulunkulu wakho okumelwe umkhulekele futhi kumelwe ukhonze yena yedwa.’—Mathewu 4:1-10; Luka 4:1-13.

Yini oyoyenza wena uma ulingwa?

Nathi futhi siyazithola izilingo. Zikhona yini ozaziyo?— Nasi isibonelo. Umama wakho angase enze ikhekhe elimnandi. Abese ethi ungalithinti kuze kube isikhathi sokudla. Kodwa uma ulambe kakhulu, ungase ulingeke ukuba ulidle. Uyomlalela yini umama wakho?— USathane ufuna ungamlaleli.

 Khumbula uJesu. Naye wayelambe kakhulu. Kodwa wayazi ukuthi ukujabulisa uNkulunkulu kwakubaluleke kakhulu kunokudla. Uyobe ubonisa ukuthi ufana noJesu uma wenza lokho umama wakho akushoyo.

Kungenzeka ezinye izingane zithi gwinya amaphilisi athile. Zingase zikutshele ukuthi azokwenza ujabule kakhulu. Kodwa kungenzeka ukuthi la maphilisi ayizidakamizwa. Angakwenza ugule  kakhulu futhi angakubulala nokukubulala. Noma omunye umuntu angase akunike ugwayi, nawo onezidakamizwa, athi wubheme. Uyokwenzenjani?—

Khumbula uJesu. USathane wazama ukwenza ukuba uJesu afake ukuphila kwakhe engozini lapho ethi makaziphonse phansi esuka ethempelini. Kodwa uJesu akazange avume. Yini oyoyenza lapho umuntu ethi yenza into eyingozi?— UJesu akazange amlalele uSathane. Nawe akufanele ulalele noma ubani ozama ukukwenzisa izinto ezimbi.

Kungani kungalungile ukusebenzisa izithombe lapho sikhuleka?

Ngelinye ilanga ungase ucelwe ukuba ukhulekele isithombe, okuyinto iBhayibheli elithi akumelwe siyenze. (Eksodusi 20:4, 5) Lokhu kungase kwenzeke lapho kunomkhosi othile esikoleni. Ungase utshelwe ukuthi uzoxoshwa esikoleni uma wenqaba ukwenza lokhu. Uyokwenzenjani?—

Kulula ukwenza okulungile uma bonke abanye abantu bekwenza. Kodwa ukwenza okulungile kungaba nzima ngempela uma abanye bezama ukusenzisa okungalungile. Bangase bathi izinto abazenzayo azizimbi kangako ngempela. Kodwa umbuzo obalulekile yilona, UNkulunkulu uthini ngalezo zinto? Uyena owazi okungcono.

Ngakho noma ngabe abanye bathini, akufanele neze senze izinto uNkulunkulu athi zimbi. Uma singazenzi, siyojabulisa uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, ngeke sijabulise uDeveli.

Amanye amaphuzu abonisa ukuthi ungalwa kanjani nezilingo zokuba wenze okubi atholakala kumaHubo 1:1, 2; IzAga 1:10, 11; Mathewu 26:41; neyesi-2 Thimothewu 2:22.