Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 42

Isizathu Sokuba Sisebenze

Isizathu Sokuba Sisebenze

YINI oyithanda kakhulu, ukusebenza noma ukudlala?— Akukubi neze ukudlala. IBhayibheli lithi iJerusalema ‘laligcwele abafana namantombazane bedlala emagcekeni alo.’—Zakariya 8:5.

UMfundisi Omkhulu wayejabula lapho ebona izingane zidlala. Ngaphambi kokuba eze emhlabeni, wathi: “Ngangiseceleni [kukaNkulunkulu] ngiyisisebenzi esiyingcweti . . . ngithokoza phambi kwakhe ngaso sonke isikhathi.” Uyabona, uJesu wayesebenza noJehova ezulwini. Futhi ngesikhathi esezulwini wathi: ‘Izinto engangizithanda yilezo ezaziphathelene namadodana abantu.’ Yebo, njengoba sesifundile, uMfundisi Omkhulu wayebathanda ngempela bonke abantu, kuhlanganise nezingane.—IzAga 8:30, 31.

Yini eyayenza uMfundisi Omkhulu ajabule ngaphambi kokuba eze emhlabeni?

 Ucabanga ukuthi uJesu wayedlala ngesikhathi eseyingane?— Kungenzeka ukuthi wayedlala. Kodwa njengoba ‘ayeyisisebenzi esiyingcweti’ ezulwini, wayesebenza yini nangesikhathi elapha emhlabeni?— Phela, uJesu wayebizwa ngokuthi “indodana yombazi.” Kodwa wayebizwa nangokuthi “umbazi.” Kusitshelani lokhu?— Kusitshela ukuthi uJosefa, okunguyena owakhulisa uJesu, wamfundisa ukubaza. Ngakho uJesu naye waba umbazi.—Mathewu 13:55; Marku 6:3.

Wayengumbazi onjani uJesu?— Njengoba ayebizwa ngokuthi isisebenzi esiyingcweti ezulwini, awucabangi yini ukuthi wayewenza kahle kakhulu umsebenzi wakhe wokubaza emhlabeni?— Cabanga nje ukuthi kwakunzima kanjani ukuba umbazi ngaleso sikhathi.  Kungenzeka ukuthi uJesu kwakudingeka ahambe ayogawula isihlahla, asinqume kahle, athwale izingodo aye nazo ekhaya, abese ezibaza zibe amatafula, amabhentshi, nezinye izinto.

Ucabanga ukuthi uJesu wayejabula lapho enza lo msebenzi?— Wena ungajabula yini uma ungase ukwazi ukwenzela abantu amatafula amahle nezihlalo nezinye izinto?— IBhayibheli lithi kuhle ukuba umuntu “ajabule ngemisebenzi yakhe.” Injabulo oyithola uma usebenza ngeke uyithole uma udlala.—UmShumayeli 3:22.

Ukusebenza kusiza izingqondo zethu nemizimba yethu. Izingane eziningi zimane zihlale nje zibukele i-TV noma zidlale imidlalo ye-video. Ziba amavila futhi azijabuli nakancane. Azibenzi bajabule nabanye. Yini okudingeka siyenze ukuze sijabule?—

ESahlukweni 17 sale ncwadi safunda ukuthi ukupha abanye izinto nokubenzela izinto kusenza sijabule. (IzEnzo 20:35) IBhayibheli lithi uJehova ‘unguNkulunkulu ojabulayo.’ (1 Thimothewu 1:11) Futhi njengoba sifundile encwadini yezAga, uJesu ‘wayethokoza phambi kwakhe ngaso sonke isikhathi.’ Kungani uJesu ayejabula?— Wasisho isizathu ngenkathi ethi: “UBaba ulokhu esebenza kuze kube manje, nami ngiyasebenza.”—Johane 5:17.

Ngesikhathi uJesu elapha emhlabeni, akazange enze umsebenzi wokubaza njalo nje. UJehova uNkulunkulu wayenomsebenzi okhethekile ayefuna uJesu awenze lapha emhlabeni. Uyawazi lowo msebenzi?— UJesu wathi: “Kumelwe ngishumayele izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu, ngoba yilokhu engathunyelwa kona.” (Luka 4:43) Ngezinye izikhathi uma uJesu eshumayeza abantu, babemkholwa bese betshela abanye izinto ayezishilo, njengoba kwenza lo mama waseSamariya ombona lapha.—Johane 4:7-15, 27-30.

Yimiphi imisebenzi emibili uJesu ayenza ngesikhathi esemhlabeni?

UJesu wayekubheka kanjani ukwenza lo msebenzi? Ucabanga ukuthi wayefuna ukuwenza?— UJesu wathi: “Ukudla kwami kuwukuba ngenze intando yalowo ongithumileyo nokuba ngiqede umsebenzi wakhe.” (Johane 4:34) Ukudla okuthandayo uthanda  ukukudla kancane noma kakhulu?— UJesu naye wayewuthanda kakhulu umsebenzi uNkulunkulu ayethe akawenze.

UNkulunkulu wasenza ngendlela yokuba sijabule lapho sifunda ukwenza umsebenzi othile. Uthi isipho asiphe umuntu siwukuba “ajabule ngomsebenzi wakhe onzima.” Ngakho uma ufunda ukusebenza usemncane, uyojabula nakakhulu ekuphileni.—UmShumayeli 5:19.

Lokho akusho ukuthi ingane encane ingakwazi ukwenza umsebenzi owenziwa umuntu omdala, kodwa sonke singasebenza. Kungenzeka ukuthi abazali bakho baya emsebenzini zonke izinsuku ukuze bathole imali yokuthenga ukudla nomuzi enizohlala kuwo. Futhi njengoba wazi, muningi umsebenzi okufanele wenziwe ekhaya ukuze lihlale lihlanzekile.

Yimuphi umsebenzi ongawenza wena oyoba usizo ekhaya?— Ungasiza ngokuthi ukhiphe izitsha uma sekuzophakwa, ugeze izitsha ezingcolile, uchithe izibi, uqoqe lapho ulala khona, uqoqe namathoyizi akho. Mhlawumbe vele uyayenza eminye yale misebenzi. Lowo msebenzi owenzayo uwusizo ngempela ekhaya.

Kungani kubalulekile ukuba uqoqe amathoyizi akho uma usuqedile ukudlala ngawo?

Ake sizwe ukuthi uwusizo kanjani lowo msebenzi. Uma usuqedile ukudlala kufanele uwaqoqe amathoyizi. Ucabanga ukuthi kungani kubalulekile lokho?— Kwenza ukuba kuhlale kuhlanzekile ekhaya futhi kungenza ukuba kungalimali muntu. Uma ungawaqoqi amathoyizi akho, ngelinye ilanga umama wakho angase afike ekhaya ephethe kabi abese enyathela elinye ithoyizi. Angase akhubeke awe abese elimala. Kungase kudingeke aye nasesibhedlela. Ngeke yini kukuphathe kabi lokho?— Ngakho uma uwaqoqa amathoyizi lapho usuqedile ukudlala, kuyabasiza bonke ekhaya.

Kukhona nomunye umsebenzi izingane okudingeka ziwenze. Ngokwesibonelo, umsebenzi wesikole. Esikoleni ufunda ukuzifundela. Ezinye izingane zithi kumnandi ukuzifundela kodwa ezinye zithi akumnandi.  Ngisho noma kubonakala kulukhuni ekuqaleni, uyojabula uma ufunda ukuzifundela kahle. Uma ukwazi ukuzifundela, ziningi izinto ongazifunda eziyokwenza ujabule. Uyokwazi ngisho nokuzifundela incwadi kaNkulunkulu, iBhayibheli. Uyabona yini ukuthi uyosizakala uma uwenza kahle umsebenzi wakho wesikole?—

Kukhona abanye abantu abaye bazame ukuwubalekela umsebenzi. Mhlawumbe ukhona umuntu omaziyo oye enze njalo. Kodwa njengoba uNkulunkulu asenzela ukuba sisebenze, kudingeka sifunde ukujabula lapho sisebenza. UMfundisi Omkhulu wayewujabulela kangakanani umsebenzi wakhe?— Wawufana nokudla ukudla akuthandayo. Yimuphi lo msebenzi ayekhuluma ngawo?— Umsebenzi wokuxoxela abanye ngoJehova uNkulunkulu nangokuthi bangakuthola kanjani ukuphila okuphakade.

Nansi into engasisiza sijabule lapho sisebenza. Zibuze, ‘Kungani kumelwe wenziwe lo msebenzi?’ Uma wazi ukuthi ubaluleke ngani umsebenzi othile, kuba lula ukuwenza. Futhi akunandaba ukuthi lowo msebenzi mkhulu noma mncane, wenze kahle. Uma uwenza kahle, uyojabula ngomsebenzi owenzile, njengoba nje noMfundisi wethu Omkhulu ajabula.

IBhayibheli lingamsiza umuntu ukuba awenze kahle umsebenzi wakhe. Funda ukuthi lithini encwadini yezAga 10:4; 22:29; UmShumayeli 3:12, 13; nakweyabaseKolose 3:23.