Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 24

Ungalokothi Ube Isela!

Ungalokothi Ube Isela!

UKHONA umuntu owake wantshontsha into yakho?— Waphatheka kanjani?— Lowo owayintshontsha uyisela, futhi akekho umuntu othanda isela. Ucabanga ukuthi kwenzeka kanjani ukuba umuntu abe isela? Ingabe uzalwa eyisela?—

Sisanda kufunda ukuthi abantu bazalwa benesono. Ngakho sonke asiphelele. Kodwa akekho umuntu ozalwa eyisela. Kungenzeka ukuthi isela liphuma emkhayeni okahle. Abazali balo, abafowabo, nodadewabo kungenzeka ukuthi bathembekile. Kodwa ukufisa komuntu izinto ezinjengemali nalokho imali engakuthenga kungase kumenze abe isela.

Ucabanga ukuthi ubani owaba isela lokuqala?— Ake sithi ukucabanga ngakho. UMfundisi Omkhulu wayemazi lowo muntu ngesikhathi esesezulwini. Lelo sela laliyingelosi. Kodwa njengoba uNkulunkulu ayezenze zaphelela zonke izingelosi, kwenzeka kanjani ukuba leyo ngelosi ibe isela?— Njengoba safunda eSahlukweni 8 sale ncwadi, yayifuna into okwakungeyona eyayo. Uyakhumbula ukuthi yini leyo nto?—

Ngemva kokuba uNkulunkulu edale indoda nowesifazane bokuqala, leyo ngelosi yafuna ukuba bayikhulekele. Yayingenalo ilungelo lokuba bayikhulekele. Lelo lungelo kwakungelikaNkulunkulu. Kodwa yalintshontsha! Ngokwenza u-Adamu no-Eva bayikhulekele, le ngelosi yaba isela. Yaba uSathane uDeveli.

Yini eyenza umuntu abe isela?— Ukufisa into okungeyona eyakhe. Lesi sifiso singaba namandla kangangokuba singenza ngisho nabantu abalungile benze izinto ezimbi. Ngezinye izikhathi abantu ababa amasela abaphenduki benze izinto ezinhle futhi. Omunye wabo  kwakungumphostoli kaJesu. Igama lakhe kwakunguJuda Iskariyothe.

UJuda wayazi ukuthi kubi ukuntshontsha ngoba wayefundiswe uMthetho kaNkulunkulu kusukela esengumfanyana. Wayazi ukuthi uNkulunkulu wayeke wakhuluma ngisho esezulwini watshela abantu bakhe wathi: ‘Ningebi.’ (Eksodusi 20:15) Lapho uJuda ekhula, watholana noMfundisi Omkhulu waba omunye wabafundi bakhe. Kamuva, uJesu waze wamkhetha nokumkhetha uJuda ukuba abe omunye wabaphostoli bakhe abangu-12.

UJesu nabaphostoli bakhe babehamba ndawonye. Babedla ndawonye. Futhi yonke imali ababenayo yayifakwa ebhokisini. UJesu waliphathisa uJuda lelo bhokisi. Kodwa-ke, le mali kwakungeyona ekaJuda. Kodwa uyazi ukuthi uJuda wenzani ngemva kwesikhashana?—

Kungani uJuda antshontsha?

UJuda waqala ukuthatha imali ebhokisini kungafanele. Wayeyithatha lapho abanye bengamboni futhi waze wazama nezindlela zokuthola imali eningi. Wayesehlale ecabanga ngemali. Ake sibone ukuthi lesi sifiso esibi saholelaphi ngesikhathi sekusele izinsuku ezimbalwa uMfundisi Omkhulu abulawe.

UMariya udadewabo kaLazaru, umngane kaJesu, wathatha amafutha aphambili kakhulu wawathela ezinyaweni zikaJesu. Kodwa uJuda wakhononda. Uyazi ukuthi wayekhonondelani?— Wathi yingoba la mafutha bekumelwe adayiswe bese imali inikwa abampofu. Kodwa empeleni wayefuna ukuba imali ibe ningi ebhokisini ukuze ayintshontshe.—Johane 12:1-6.

UJesu wathi uJuda makangamhluphi uMariya, owayebonise umusa kangaka. UJuda akakuthandanga lokho okwakushiwo uJesu, ngakho waya kubapristi abakhulu ababeyizitha zikaJesu. Babefuna ukubopha uJesu, kodwa babefuna ukumbopha ebusuku ukuze abantu bangababoni.

 UJuda wathi kubapristi: ‘Ngizonitshela mina ukuthi ningamthola kanjani uJesu uma ninginika imali. Nizonginika malini?’

‘Sizokunika izinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu,’ kuphendula abapristi.—Mathewu 26:14-16.

UJuda wayithatha leyo mali. Kwakufana nje nokuthi udayisa uMfundisi Omkhulu kulabo bantu! Ucabanga ukuthi ukhona umuntu ongenza into embi kanje?— Kuba njalo-ke uma umuntu eba yisela entshontsha imali. Uthanda imali ngaphezu kwabanye abantu noma ngaphezu kukaNkulunkulu.

Hleze ungase uthi, ‘Ayikho into engiyoyithanda ngaphezu kukaJehova uNkulunkulu.’ Kuhle ukuthi ucabanga kanjalo. Ngesikhathi uJesu ekhetha uJuda ukuba abe umphostoli, kungenzeka ukuthi noJuda wayecabanga kanjalo. Kungenzeka ukuthi nabanye ababa amasela babecabanga kanjalo. Ake sixoxe ngabanye babo.

Yiziphi izinto ezimbi u-Akhani noDavide abazicabangayo?

Omunye wabo kwakuyinceku kaNkulunkulu okuthiwa u-Akhani, owayephila kusasele isikhathi eside kuzalwe uMfundisi Omkhulu. U-Akhani wabona ingubo enhle, isigaxa segolide, nemali eyisiliva. Lezi zinto kwakungezona ezakhe. IBhayibheli lithi kwakungezikaJehova ngoba zazithathwe  ezitheni zabantu bakaNkulunkulu. Kodwa u-Akhani wayezifuna ngamehlo abomvu waze wazintshontsha.—Joshuwa 6:19; 7:11, 20-22.

Nasi esinye isibonelo. Esikhathini sakudala, uJehova wakhetha uDavide ukuba abe inkosi yabantu bakwa-Israyeli. Ngelinye ilanga uDavide wabona inkosikazi enhle uBhati-sheba. Wayelokhu embuka uBhati-sheba futhi ecabanga ngokumthatha amlethe kwakhe. Kodwa wayeyinkosikazi ka-Uriya. Yini okwakufanele ayenze uDavide?—

UDavide kwakufanele ayeke ukucabanga ngokuthatha uBhati-sheba. Kodwa akazange ayeke. Ngakho uDavide wamthatha wamletha kwakhe. Wayesenza ukuba u-Uriya abulawe. Kungani uDavide enza lezi zinto ezimbi?— Kungoba wayelokhu efuna inkosikazi yomunye umuntu.—2 Samuweli 11:2-27.

Wayeyisela kanjani u-Absalomu?

 Ngenxa yokuthi uDavide wazisola, uJehova wamyeka waphila. Kodwa manje uDavide wayesenezinkinga eziningi. Indodana yakhe u-Absalomu yayifuna isikhundla sikaDavide sokuba inkosi. Ngakho lapho abantu befika bezobona uDavide, u-Absalomu wayebanga, abaqabule. IBhayibheli lithi: “U-Absalomu waqhubeka ezeba izinhliziyo zamadoda akwa-Israyeli.” Wenza ukuba labo bantu bafune kube nguye inkosi esikhundleni sikaDavide.—2 Samuweli 15:1-12.

Kuke kwenzeke yini ulangazelele into ethile ngendlela okwenza ngayo u-Akhani, uDavide no-Absalomu?— Uma leyo nto kungeyomunye umuntu, usuke untshontsha uma uyithatha ungayicelile. Uyakhumbula ukuthi lalifunani isela lokuqala, uSathane?— Lalifuna ukuba abantu bakhulekele lona esikhundleni sikaNkulunkulu. Ngakho uSathane wayentshontsha lapho enza ukuba u-Adamu no-Eva bamlalele.

Uma umuntu enento, uyena onelungelo lokusho ukuthi ubani ongayisebenzisa. Ngokwesibonelo, ungase uhambe uyodlala nezinye izingane kubo. Kuyoba okulungile yini ukuthatha into kubo uze nayo kini?— Kuyoba okulungile uma ubaba noma umama wazo ethi ungayithatha. Uyobe uyantshontsha uma uthatha into ethile ugoduke nayo ungayicelanga.

Yini engakulinga ukuba untshontshe?— Ukufuna into okungeyona eyakho. Ngisho noma ungabonwa muntu uyithatha, ubani okubonayo?— UJehova uNkulunkulu. Futhi kumelwe sikhumbule ukuthi uNkulunkulu uyakuzonda ukuntshontsha. Ngakho ukuthanda uNkulunkulu nomakhelwane wakho kuyokusiza ukuba ungalokothi ube isela.

IBhayibheli lisho ngokucacile ukuthi kubi ukuntshontsha. Sicela nifunde uMarku 10:17-19; Roma 13:9; neyabase-Efesu 4:28.