Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 10

UJesu unamandla ngaphezu kwamademoni

UJesu unamandla ngaphezu kwamademoni

UYAKHUMBULA yini ukuthi kungani enye yezingelosi zikaNkulunkulu yaba uSathane uDeveli?— Yisifiso sayo sobugovu sokufuna ukukhulekelwa esayenza yalahla uNkulunkulu. Zikhona yini ezinye izingelosi ezalandela uSathane?— Yebo zikhona. IBhayibheli lizibiza ngokuthi ‘izingelosi zikaSathane,’ noma amademoni.—IsAmbulo 12:9.

Ingabe lezi zingelosi ezimbi, noma amademoni, ziyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona?— ‘Amademoni ayakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona,’ kusho iBhayibheli. (Jakobe 2:19) Kodwa manje ayesaba. Esaba ngoba ayazi ukuthi uNkulunkulu uzowajezisa ngenxa yezinto ezimbi azenzile. Enzeni?—

IBhayibheli lithi lezo zingelosi zashiya ikhaya lazo elizifanele ezulwini zeza emhlabeni zazophila njengabantu. Lokhu zakwenza ngoba zifuna ukwenza ubulili nabesifazane  abahle emhlabeni. (Genesise 6:1, 2; Jude 6) Wazini wena ngezindaba zobulili?—

Uma indoda nowesifazane benza ubulili basuke besondelana ngendlela ekhetheke kakhulu. Ngemva kwalokho, kwakheka umntwana esiswini sikamama. Kodwa akulungile ukuba izingelosi zenze ubulili. UNkulunkulu ufuna kube indoda nowesifazane abashadile kuphela abenza ubulili. Uma kungabantu abashadile, bese bethola umntwana, indoda nomkayo bangakwazi ukumnakekela.

Yini embi eyenziwa yilezi zingelosi?

Ngesikhathi izingelosi zizishintsha zizenza abantu futhi zenza ubulili nabesifazane emhlabeni, abantwana bazo bakhula baba imidondoshiya. Babenezinhliziyo ezimbi futhi belimaza abantu. Ngakho uNkulunkulu waletha uzamcolo omkhulu wazobhubhisa le midondoshiya nabo bonke abantu ababi. Kodwa wayeqale wathuma uNowa ukuba akhe umkhumbi, noma isikebhe esikhulu, ukuze asindise abantu abambalwa ababenza okulungile. UMfundisi Omkhulu wathi kubalulekile ukuzikhumbula izinto ezenzeka ngoZamcolo.—Genesise 6:3, 4, 13, 14; Luka 17:26, 27.

Uyazi ukuthi kwenzekani ezingelosini ezimbi ngesikhathi  kufika uZamcolo?— Njengoba zazizenze abantu, zabuye zashintsha zaba izingelosi, zabuyela ezulwini. Kodwa zazingeke zisaba izingelosi zikaNkulunkulu, ngakho zaba izingelosi zikaSathane, noma amademoni. Futhi kwenzekani ezinganeni zazo eziyimidondoshiya?— Zafa ngoZamcolo. Nabanye abantu ababengamlaleli uNkulunkulu bafa bonke.

Kusukela ngesikhathi sikaZamcolo, uNkulunkulu akabange esawavumela amademoni ukuba azenze afane nabantu. Kodwa nakuba singawaboni, amademoni asazama ukwenza abantu benze izinto ezimbi kakhulu. Ahlupha kakhulu kunakuqala. Isizathu salokhu ukuthi axoshiwe ezulwini aphonswa emhlabeni.

Kungani kunezinkinga eziningi manje emhlabeni kunakuqala?

Uyazi ukuthi kungani singawaboni amademoni?— Yingoba awabonakali. Kodwa wona ayaphila ngempela. IBhayibheli lithi uSathane ‘udukisa abantu emhlabeni wonke,’ futhi amademoni akhe ayamsiza.—IsAmbulo 12:9, 12.

Kungenzeka yini uDeveli namademoni akhe basidukise nathi, noma basikhohlise?— Yebo, bangasidukisa uma singanakile. Kodwa akufanele sesabe. UMfundisi Omkhulu wathi: ‘UDeveli akangibambanga ndawo.’ Uma sihlala siseduze noNkulunkulu, uyosivikela kuDeveli namademoni akhe.—Johane 14:30.

Kubalulekile ukuba sizazi izinto ezimbi amademoni azozama ukusenzisa zona. Ake ucabange ngazo. Yiziphi izinto ezimbi amademoni azenza ngesikhathi efika emhlabeni?— Ngaphambi kukaZamcolo, enza ubulili nabesifazane, okuyinto okwakungafanele izingelosi ziyenze. Namuhla amademoni ayajabula uma abantu bengayilaleli imithetho kaNkulunkulu ephathelene nokwenza ubulili. Ake ngikubuze, Obani okufanele benze ubulili?— Uqinisile, abantu abashadile kuphela.

Namuhla abanye abafana namantombazane amancane benza ubulili, kodwa lokhu kubi. IBhayibheli likhuluma ‘ngesitho sobulili’ somuntu wesilisa, noma ipipi. (Levitikusi 15:1-3) Isitho somuntu  wesifazane kuthiwa imomozi. UJehova wadala lezi zitho zomzimba ngenjongo ekhethekile ukuze abantu abashadile bazijabulise. Amademoni ayajabula lapho abantu benza izinto uJehova angazifuni. Ngokwesibonelo, amademoni ayathanda ukubona umfana nentombazane bedlala ngepipi lomunye noma ngemomozi yomunye. Asifuni ukujabulisa amademoni, angithi?—

Kunenye futhi into amademoni ayithandayo kodwa uJehova ayizondayo. Uyayazi?— Ubudlova. (IHubo 11:5) Ubudlova ukuhlukumeza noma ukulimaza abanye abantu. Khumbula ukuthi yilokho okwenziwa imidondoshiya, amadodana amademoni.

Amademoni ayathanda nokwethusa abantu. Ngezinye izikhathi enza sengathi angabantu abafile. Angase alingise ngisho namazwi abantu asebefile. Ngokwenza kanjalo amademoni akhohlisa abantu abaningi bakholwe ukuthi abantu abafile bayaphila nokuthi bayakwazi ukukhuluma nabaphilayo. Yebo, amademoni enza abantu abaningi bakholwe ukuthi kunezipoki.

 Ngakho kumelwe siqaphele ukuba uSathane namademoni akhe bangasikhohlisi. IBhayibheli liyaxwayisa: ‘USathane uzama ukuzenza ingelosi enhle, nezinceku zakhe zenza okufanayo.’ (2 Korinte 11:14, 15) Kodwa empeleni amademoni mabi. Ake sibone ukuthi angazama kanjani ukusenza sifane nawo.

Abantu bazifunda kuphi izinto eziningi eziphathelene nobudlova nobulili obungafanele nemimoya kanye nezipoki?— Abazifundi yini ekubukeni izinhlelo ezithile zethelevishini namabhayisikobho, ekudlaleni imidlalo yama-computer neyama-video, kuyi-Internet, ekufundeni izincwadi zamahlaya, nasekulaleleni izinhlelo ezithile zomsakazo? Ingabe ukwenza lezi zinto kusisondeza kuNkulunkulu noma kusisondeza kuDeveli namademoni akhe? Ucabangani wena?—

Yini engenzeka uma sibukela ubudlova?

Ucabanga ukuthi ubani ofuna silalele futhi sibukele izinto ezimbi?— USathane namademoni akhe. Ngakho yini okufanele mina nawe siyenze?— Kufanele sifunde, silalele futhi sibukele izinto ezinhle nezizosisiza ukuba sikhonze uJehova. Yiziphi ezinye zalezi zinto ezinhle ocabanga ukuthi singazenza?—

Yini ewusizo okufanele siyenze?

Uma senza izinto ezinhle, asikho isizathu sokwesaba amademoni. UJesu unamandla kunawo futhi ayamesaba. Ngelinye ilanga amademoni amemeza uJesu athi: “Ingabe uzosibhubhisa?” (Marku 1:24) Ngeke sijabule yini lapho kufika isikhathi sokuba uJesu abhubhise uSathane namademoni akhe?— Okwamanje, uJesu uyosivikela nakanjani emademonini uma sihlala sisondele kuye nakuBaba wakhe wasezulwini.

Ake sifunde ngalokho okudingeka sikwenze kweyoku-1 Petru 5:8, 9, nakuJakobe 4:7, 8.