Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 8

Abanye Bakhulu Kunathi

Abanye Bakhulu Kunathi

NGIYETHEMBA ukuthi uzovuma ukuthi abanye baphakeme, noma bakhulu, futhi banamandla kunami nawe. Ungathi ubani lowo onjalo?— UJehova uNkulunkulu. Uthini ngeNdodana yakhe enguMfundisi Omkhulu? Iphakeme yini nayo kunathi?— Yebo, iphakeme.

UJesu wayekade ehlala noNkulunkulu ezulwini. WayeyiNdodana engumoya, noma ingelosi. UNkulunkulu wazenza yini ezinye izingelosi noma amadodana angumoya?— Yebo, wenza izingelosi eziyizigidi eziningi. Lezi zingelosi nazo ziphakeme futhi zinamandla kakhulu kunathi.—IHubo 104:4; Daniyeli 7:10.

Uyalikhumbula igama lengelosi eyakhuluma noMariya?— KwakunguGabriyeli. Watshela uMariya ukuthi umntanakhe wayezoba iNdodana kaNkulunkulu. UNkulunkulu wafaka ukuphila kweNdodana yakhe engumoya ngaphakathi kuMariya ukuze uJesu azalwe engumntwana emhlabeni.—Luka 1:26, 27.

Yini mhlawumbe uMariya noJosefa abayitshela uJesu?

Uyasikholwa yini leso simangaliso? Uyakholwa yini ukuthi uJesu wayekade ehlala noNkulunkulu ezulwini?— UJesu wathi wayekade ehlala naYe. UJesu wazazi kanjani lezo zinto? Mhlawumbe ngesikhathi esengumfana uMariya wamtshela ukuthi uGabriyeli wayetheni. Cishe noJosefa wamtshela uJesu ukuthi uBaba wakhe wangempela uNkulunkulu.

Ngesikhathi uJesu ebhapathizwa, uNkulunkulu wakhuluma esezulwini, wathi: “Lo  yiNdodana yami.” (Mathewu 3:17) Futhi ngobusuku bangaphambi kokuba afe, uJesu wathandaza: “Baba, ngikhazimulise eceleni kwakho ngenkazimulo enganginayo eceleni kwakho ngaphambi kokuba izwe libe khona.” (Johane 17:5) Yebo, uJesu wacela ukuba abuyiselwe emuva ayohlala noNkulunkulu ezulwini. Wayengahlala kanjani lapho?— Wayengahlala kuphela uma uJehova uNkulunkulu ephinda emenza umuntu womoya ongabonakali, noma ingelosi.

Manje ngifuna ukukubuza umbuzo obalulekile. Ingabe zonke izingelosi zinhle? Ucabangani?— Yebo, zake zaba zinhle zonke. Lokho kwakwenziwa ukuthi zazidalwe uJehova, futhi yonke into ayenzayo yinhle. Kodwa enye yezingelosi yajika yaba yimbi. Kwenzeka kanjani lokho?

Ukuze sithole impendulo, kumelwe sibuyele emuva esikhathini uNkulunkulu enza ngaso indoda nowesifazane bokuqala, u-Adamu no-Eva. Abanye abantu bathi le ndaba iyinganekwane. Kodwa uMfundisi Omkhulu wayazi ukuthi iyiqiniso.

Lapho uNkulunkulu enza u-Adamu no-Eva, wababeka engadini enhle endaweni ebizwa ngokuthi i-Edene. Yayiyipaki, ipharadesi. Babengaba nezingane eziningi, umkhaya omkhulu, futhi bahlale ePharadesi kuze kube phakade. Kodwa kunesifundo esibalulekile okwakudingeka basifunde. Sesixoxile ngaleso sifundo. Ake sibone ukuthi siyasikhumbula yini.

Yini eyayingenza u-Adamu no-Eva baphile phakade ePharadesi?

 UJehova watshela u-Adamu no-Eva ukuthi abadle kuzo zonke izithelo zezihlahla ezazisengadini. Kodwa kunesihlahla esisodwa kuphela okwakungamelwe badle kuso. UNkulunkulu wabatshela ukuthi kwakuzokwenzekani uma bedla kuso. Wathi: ‘Niyokufa nokufa.’ (Genesise 2:17) Yisiphi-ke isifundo u-Adamu no-Eva okwakudingeka basifunde?—

Yisifundo sokulalela. Ngempela, ukuze siphile kufanele silalele uJehova uNkulunkulu! Kwakunganele ukuba u-Adamu no-Eva basho ngomlomo ukuthi bazomlalela. Kwakufanele babonise ngezinto abazenzayo ukuthi bazomlalela. Uma bemlalela uNkulunkulu, babeyobe bebonisa ukuthi bayamthanda futhi bafuna abe uMbusi wabo. Ngokwenza kanjalo-ke babeyophila phakade ePharadesi. Kodwa uma bedla kuleso sihlahla, kwakuyobonisani?—

Kwakuyobonisa ukuthi babengazijabuleli ngempela izinto uNkulunkulu ayebanike zona. Wawuyomlalela yini wena uJehova ukube wawulapho?— U-Adamu no-Eva baqale bamlalela. Kodwa umuntu ophakeme kunabo wabe esekhohlisa u-Eva. Wenza ukuba u-Eva angamlaleli uJehova. Kwakungubani lowo?—

Ubani owayenza inyoka ikhulume no-Eva?

 IBhayibheli lithi inyoka yakhuluma no-Eva. Kodwa angithi wena uyazi ukuthi inyoka ayikwazi ukukhuluma. Pho yakhuluma kanjani?— Ingelosi ethile yenza sengathi kukhuluma inyoka. Kodwa empeleni kwakukhuluma yona leyo ngelosi. Le ngelosi yayisiqale ukucabanga izinto ezimbi. Yayifuna u-Adamu no-Eva bayikhulekele. Yayifuna benze izinto ezishoyo. Yayifuna ukuthatha indawo kaNkulunkulu.

Ngakho leyo ngelosi embi yafaka imicabango emibi engqondweni ka-Eva. Yenza inyoka yakhuluma yathi kuye: ‘UNkulunkulu akakutshelanga iqiniso. Ngeke ufe uma udla kulesiya sihlahla. Uyohlakanipha ufane noNkulunkulu.’ Wawuyokukholwa yini wena okwashiwo yilelo zwi?—

U-Eva waqala ukufuna into uNkulunkulu ayengamnikanga yona. Wadla isithelo sesihlahla okwakuthiwe bangadli kuso. Wabe esepha no-Adamu. U-Adamu wayengakukholwa neze okwakushiwo inyoka. Kodwa wayethanda kakhulu u-Eva kunoNkulunkulu. Ngakho naye wadla kulesi sihlahla.—Genesise 3:1-6; 1 Thimothewu 2:14.

Kwabe sekwenzekani?— U-Adamu no-Eva baba abantu abangaphelele, baguga base befa. Futhi ngenxa yokuthi babengasaphelele, nezingane  zabo zonke zazingaphelele futhi ekugcineni zaguga, zafa. UNkulunkulu wayengaqambi amanga! Ngempela siyaphila uma simlalela. (Roma 5:12) IBhayibheli lisitshela ukuthi ingelosi eyaqamba amanga ku-Eva ibizwa ngokuthi uSathane uDeveli, kanti ezinye izingelosi ezaba zimbi njengaye kuthiwa amademoni.—Jakobe 2:19; IsAmbulo 12:9.

Kwenzekani ku-Adamu no-Eva ngemva kokungamlaleli uNkulunkulu?

Uyabona ukuthi yini eyenza ingelosi enhle uNkulunkulu ayeyenzile yajika yaba yimbi?— Yenziwa ukuthi yaqala ukucabanga izinto ezimbi. Yayifuna ukuba uBhongoza. Yayazi ukuthi uNkulunkulu uthe u-Adamu no-Eva mababe nezingane futhi yayifuna ukuba bonke bakhulekele yona. UDeveli ufuna ukwenza bonke abantu bangamlaleli uJehova. Ngakho uzama ukufaka imicabango emibi ezingqondweni zethu.—Jakobe 1:13-15.

UDeveli uthi akekho umuntu omthanda ngempela uJehova. Uthi mina nawe asimthandi uNkulunkulu futhi asifuni ngempela ukwenza lokho okushiwo uNkulunkulu. Uthi thina silalela uJehova kuphela uma zonke izinto zenzeka ngendlela esithanda ngayo. Uqinisile yini uDeveli? Sinjalo thina?

UMfundisi Omkhulu wathi uDeveli ungumqambimanga! UJesu wabonisa ukuthi umthanda ngempela uJehova ngokumlalela. Futhi uJesu akagcinanga ngokulalela uNkulunkulu lapho kukuhle kuphela. Wamlalela ngaso sonke isikhathi, ngisho nalapho abanye abantu benza kube nzima ukuba alalele. Wathembeka kuJehova kwaze kwaba sekufeni. Yingakho uNkulunkulu amvusa ukuze aphile phakade.

Manje-ke ungathi ubani isitha sethu esikhulu kunazo zonke?— Yebo, uSathane uDeveli. Uyakwazi ukumbona?— Cha! Kodwa siyazi ukuthi ukhona nokuthi uphakeme futhi unamandla kakhulu kunathi. Kodwa ubani ophakeme kakhulu kunoDeveli?— UJehova uNkulunkulu. Ngakho siyazi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukusivikela.