Funda KuMfundisi Omkhulu

Kuzo zonke izimiso ezikhona, izimiso ezingcono yilezo ezitholakala eBhayibhelini. Izingane zingafunda lokho okushiwo uYise wazo wasezulwini hhayi lokho okushiwo abanye abantu.

Okudingwa Izingane Kubazali

Le ncwadi ihloselwe ukuqalisa izingxoxo ezizuzisayo ngezihloko ezibalulekile phakathi kwezingane nalaba abazifundelayo.

Okwenza uJesu waba umfundisi omkhulu

Wayefundisa ngani uJesu? Futhi zazivela kuphi izimfundiso zakhe?

Incwadi Evela kuNkulunkulu

Umyalezo wakhe utholakala encwadini eyigugu ukuzedlula zonke ezinye izincwadi.

Lowo Owenza Zonke Izinto

Ubani owadala izinyoni futhi wazifundisa ukucula? Ubani owenza ukuba kumile utshani obuluhlaza? Ubani owakudala?

UNkulunkulu Unegama

Sonke sinamagama. Uyalazi yini igama likaNkulunkulu? Kungani igama lakhe libalulekile?

“Lo Yindodana Yami”

Yini eyenza uJesu waba umuntu okhetheke kakhulu?

UMfundisi Omkhulu Wakhonza Abanye

Uyathanda yini ukuba umuntu akwenzele into enhle? Sonke siyathanda ukwenzelwa into enhle futhi UMfundisi Omkhulu Wakhonza Abanye.

Ukulalela Kuvikela Wena

Izingane zingafunda kwasebekhulile. Futhi lapho uNkulunkulu ethi asenze into ethile, singaqiniseka ngokuthi isuke ilungile leyonto.

Abanye Bakhulu Kunathi

Ezinye zazo zinhle kanti ezinye zimbi.

Kudingeka Silwe Nezilingo

Yini okufanele uyenze lapho umuntu ethi yenza into engalungile?

UJesu unamandla ngaphezu kwamademoni

Asikho isizathu sokwesaba amademoni, kodwa kudingeka ukuba siqaphe ukuze angasikhohlisi.

Usizo Esiluthola Ezingelosini ZikaNkulunkulu

Izingelosi zikaNkulunkulu zisiza abantu abamthandayo nabamkhonzayo.

UJesu Usifundisa Ukuthandaza

Singathandaza kuNkulunkulu noma nini emini noma ebusuku, futhi uyosizwa.

Abantu Ababa Abafundi BakaJesu

Babe ngabantu abanjani?

Isizathu Sokuba Sixolele Abanye

UJesu uxoxa indaba ukuze siqonde ukubaluleka kokuxolela.

Isifundo Sokuba Nomusa

Funda endabeni yomSamariya olungileyo.

Yini Ebaluleke Ngempela?

Singaba kanjani abacebile kuNkulunkulu?

Into Engakwenza Ujabule

Umfundisi Omkhulu uveza imfihlo ebalulekile.

Uye Ukhumbule Yini Ukubonga?

Ungafunda esibonelweni sabantu abangu-10 abanochoko.

Kulungile Yini Ukulwa?

Yini okufanele uyenze lapho umuntu ekusukela?

Ingabe Njalo Nje Ufuna Ukuba Phambili?

Wathini UJesu Kubafundi Bakhe Lapho Bephikisana Ngalokhu?

Ikhona Yini Into Okufanele Sizigabise Ngayo?

UJesu uxoxa indaba yomFarisi nomthelisi.

Isizathu Sokuba Singawaqambi Amanga

Funda kulokho uJehova akwenza ku-Ananiya noSafira.

Isizathu Sokuba Abantu Bagule

Kuyoke kwenzeke yini singaguli?

Ungalokothi Ube Isela!

Cabanga ngezibonelo zabantu abane abathatha izinto okungezona ezabo.

Bangashintsha Yini Abantu Abenza Izinto Ezimbi?

Isibonelo sikaSawulu nesowesifazane oyisifebe zinikeza impendulo.

Isizathu Sokuba Kube Nzima Ukwenza Okulungile

Abantu abenza izinto ezimbi bazothini uma ungakwenzi lokho abakushoyo?

Ubani UNKulunkulu Wakho?

Abantu bakhulekela onkulunkulu abaningi. Yini wena okufanele uyenze? Abasha abathathu abangamaHebheru asinikeza impendulo.

Indlela Ongazi Ngayo Ukuthi Kumelwe Ulalele Bani

“Buyiselani izinto zikaKhesari kuKhesari, kodwa izinto zikaNkulunkulu kuNkulunkulu.”

Ingabe Wonke Amaphathi Ayamjabulisa UNkulunkulu?

Ubuwazi yini ukuthi iBhayibheli likhuluma ngokugujwa kwamaphathi amaningana? Singawuqonda umbono kaNKulunkulu ngawo.

Izinto Ezingasisiza Sinqobe Ukwesaba

UMfundisi Omkhulu akazange athi kuzobalula ukukhonza uJehova. Kodwa ikhona indlela ongathola ngayo isibindi nosizo.

Lapho Singathola Khona Induduzo

Yini okufanele uyenze lapho uphatheke kabi noma uzwa sengathi ulahliwe?

Indlela UJesu Avikelwa Ngayo

Funda ngezindlela uJehova avikela ngazo uJesu kubantu ababefuna ukumbulala ngesikhathi eseyingane.

UJesu Uyakwazi Ukusivikela

Ngesikhathi esemhlabeni wabonisa indlela angabavikela ngayo abamthandayo.

Kuyokwenzekani Uma Sifa?

Kufanele yini ukwesaba ukufa noma wesabe umuntu ofile?

Singavuka Uma Sifile!

UNkulunkulu wanika uJesu amandla okuvusa abantu kanye nezingane ezifile.

Obani Abayovuswa? Bayohlalaphi?

Yayithini impendulo kaJesu ngale mibuzo?

Ukukhumbula UJehova NeNdodana yakhe

UJesu wabonisa abalandeli bakhe indlela ekhethekile yokukhumbula lokho uJehova noJesu abasenzela kona.

Isizathu Sokuba Sithande UJesu

Wanikela ngokuphila kwakhe okuphelele ukuze sithole ukuphila okuphakade!

Indlela Yokwenza UNkulunkulu Ajabule

Isaga seBhayibheli sithi: “Hlakanipha, ndodana yami, wenze inhliziyo yami ijabule.”

Izingane Ezenza UNkulunkulu Ajabule

Yiziphi izinto ongazenza ukuze ujabulise uNkulunkulu?

Isizathu Sokuba Sisebenze

Ukusebenza kusiza izingqondo nemizimba yethu. Ungafunda ukuwuthanda.

Obani Abangabafowethu Nodadewethu?

Ingabe kushiwo nakubantu abangazalwanga abazali bethu?

Abangane Bethu Kufanele Bamthande UNKulunkulu

“Ningadukiswa—Ukuzihlanganisa nababi konakalisa imikhuba emihle.”

Uyini UMbuso KaNkulunkulu? Izinto Esingabonisa Ngazo Ukuthi Siyawufuna

Lapho sekubusa uJesu emhlabeni, uzokwenza izingunquko ezinkulu.

Amanzi Abhubhisa Izwe—Ingabe Asazolibhubhisa Futhi?

Abalungile bayophila phakade emhlabeni.

Ungaphila Ezweni Elisha LikaNkulunkulu Elinokuthula

Yini okudingeka uyenze ukuze uphile phakade kulo?