Funda KuMfundisi Omkhulu

Kuzo zonke izimiso ezikhona, izimiso ezingcono yilezo ezitholakala eBhayibhelini. Izingane zingafunda lokho okushiwo uYise wazo wasezulwini hhayi lokho okushiwo abanye abantu.

Okudingwa Izingane Kubazali

Le ncwadi ihloselwe ukuqalisa izingxoxo ezizuzisayo ngezihloko ezibalulekile phakathi kwezingane nalaba abazifundelayo.

ISAHLUKO 1

Okwenza uJesu waba umfundisi omkhulu

Wayefundisa ngani uJesu? Futhi zazivela kuphi izimfundiso zakhe?

ISAHLUKO 2

Incwadi Evela kuNkulunkulu

Umyalezo wakhe utholakala encwadini eyigugu ukuzedlula zonke ezinye izincwadi.

ISAHLUKO 3

Lowo Owenza Zonke Izinto

Ubani owadala izinyoni futhi wazifundisa ukucula? Ubani owenza ukuba kumile utshani obuluhlaza? Ubani owakudala?

ISAHLUKO 4

UNkulunkulu Unegama

Sonke sinamagama. Uyalazi yini igama likaNkulunkulu? Kungani igama lakhe libalulekile?

ISAHLUKO 5

“Lo Yindodana Yami”

Yini eyenza uJesu waba umuntu okhetheke kakhulu?

ISAHLUKO 6

UMfundisi Omkhulu Wakhonza Abanye

Uyathanda yini ukuba umuntu akwenzele into enhle? Sonke siyathanda ukwenzelwa into enhle futhi UMfundisi Omkhulu Wakhonza Abanye.

ISAHLUKO 7

Ukulalela Kuvikela Wena

Izingane zingafunda kwasebekhulile. Futhi lapho uNkulunkulu ethi asenze into ethile, singaqiniseka ngokuthi isuke ilungile leyonto.

ISAHLUKO 8

Abanye Bakhulu Kunathi

Ezinye zazo zinhle kanti ezinye zimbi.

ISAHLUKO 9

Kudingeka Silwe Nezilingo

Yini okufanele uyenze lapho umuntu ethi yenza into engalungile?

ISAHLUKO 10

UJesu unamandla ngaphezu kwamademoni

Asikho isizathu sokwesaba amademoni, kodwa kudingeka ukuba siqaphe ukuze angasikhohlisi.

ISAHLUKO 11

Usizo Esiluthola Ezingelosini ZikaNkulunkulu

Izingelosi zikaNkulunkulu zisiza abantu abamthandayo nabamkhonzayo.

ISAHLUKO 12

UJesu Usifundisa Ukuthandaza

Singathandaza kuNkulunkulu noma nini emini noma ebusuku, futhi uyosizwa.

ISAHLUKO 13

Abantu Ababa Abafundi BakaJesu

Babe ngabantu abanjani?

ISAHLUKO 14

Isizathu Sokuba Sixolele Abanye

UJesu uxoxa indaba ukuze siqonde ukubaluleka kokuxolela.

ISAHLUKO 15

Isifundo Sokuba Nomusa

Funda endabeni yomSamariya olungileyo.

ISAHLUKO 16

Yini Ebaluleke Ngempela?

Singaba kanjani abacebile kuNkulunkulu?

ISAHLUKO 17

Into Engakwenza Ujabule

Umfundisi Omkhulu uveza imfihlo ebalulekile.

ISAHLUKO 18

Uye Ukhumbule Yini Ukubonga?

Ungafunda esibonelweni sabantu abangu-10 abanochoko.

ISAHLUKO 19

Kulungile Yini Ukulwa?

Yini okufanele uyenze lapho umuntu ekusukela?

ISAHLUKO 20

Ingabe Njalo Nje Ufuna Ukuba Phambili?

Wathini UJesu Kubafundi Bakhe Lapho Bephikisana Ngalokhu?

ISAHLUKO 21

Ikhona Yini Into Okufanele Sizigabise Ngayo?

UJesu uxoxa indaba yomFarisi nomthelisi.

ISAHLUKO 22

Isizathu Sokuba Singawaqambi Amanga

Funda kulokho uJehova akwenza ku-Ananiya noSafira.

ISAHLUKO 23

Isizathu Sokuba Abantu Bagule

Kuyoke kwenzeke yini singaguli?

ISAHLUKO 24

Ungalokothi Ube Isela!

Cabanga ngezibonelo zabantu abane abathatha izinto okungezona ezabo.

ISAHLUKO 25

Bangashintsha Yini Abantu Abenza Izinto Ezimbi?

Isibonelo sikaSawulu nesowesifazane oyisifebe zinikeza impendulo.

ISAHLUKO 26

Isizathu Sokuba Kube Nzima Ukwenza Okulungile

Abantu abenza izinto ezimbi bazothini uma ungakwenzi lokho abakushoyo?

ISAHLUKO 27

Ubani UNKulunkulu Wakho?

Abantu bakhulekela onkulunkulu abaningi. Yini wena okufanele uyenze? Abasha abathathu abangamaHebheru asinikeza impendulo.

ISAHLUKO 28

Indlela Ongazi Ngayo Ukuthi Kumelwe Ulalele Bani

“Buyiselani izinto zikaKhesari kuKhesari, kodwa izinto zikaNkulunkulu kuNkulunkulu.”

ISAHLUKO 29

Ingabe Wonke Amaphathi Ayamjabulisa UNkulunkulu?

Ubuwazi yini ukuthi iBhayibheli likhuluma ngokugujwa kwamaphathi amaningana? Singawuqonda umbono kaNKulunkulu ngawo.

ISAHLUKO 30

Izinto Ezingasisiza Sinqobe Ukwesaba

UMfundisi Omkhulu akazange athi kuzobalula ukukhonza uJehova. Kodwa ikhona indlela ongathola ngayo isibindi nosizo.

ISAHLUKO 31

Lapho Singathola Khona Induduzo

Yini okufanele uyenze lapho uphatheke kabi noma uzwa sengathi ulahliwe?

ISAHLUKO 32

Indlela UJesu Avikelwa Ngayo

Funda ngezindlela uJehova avikela ngazo uJesu kubantu ababefuna ukumbulala ngesikhathi eseyingane.

ISAHLUKO 33

UJesu Uyakwazi Ukusivikela

Ngesikhathi esemhlabeni wabonisa indlela angabavikela ngayo abamthandayo.

ISAHLUKO 34

Kuyokwenzekani Uma Sifa?

Kufanele yini ukwesaba ukufa noma wesabe umuntu ofile?

ISAHLUKO 35

Singavuka Uma Sifile!

UNkulunkulu wanika uJesu amandla okuvusa abantu kanye nezingane ezifile.

ISAHLUKO 36

Obani Abayovuswa? Bayohlalaphi?

Yayithini impendulo kaJesu ngale mibuzo?

ISAHLUKO 37

Ukukhumbula UJehova NeNdodana yakhe

UJesu wabonisa abalandeli bakhe indlela ekhethekile yokukhumbula lokho uJehova noJesu abasenzela kona.

ISAHLUKO 38

Isizathu Sokuba Sithande UJesu

Wanikela ngokuphila kwakhe okuphelele ukuze sithole ukuphila okuphakade!

ISAHLUKO 39

UNkulunkulu Ukhumbula Indodana Yakhe

UJesu uyavuswa.

ISAHLUKO 40

Indlela Yokwenza UNkulunkulu Ajabule

Isaga seBhayibheli sithi: “Hlakanipha, ndodana yami, wenze inhliziyo yami ijabule.”

ISAHLUKO 41

Izingane Ezenza UNkulunkulu Ajabule

Yiziphi izinto ongazenza ukuze ujabulise uNkulunkulu?

ISAHLUKO 42

Isizathu Sokuba Sisebenze

Ukusebenza kusiza izingqondo nemizimba yethu. Ungafunda ukuwuthanda.

ISAHLUKO 43

Obani Abangabafowethu Nodadewethu?

Ingabe kushiwo nakubantu abangazalwanga abazali bethu?

ISAHLUKO 44

Abangane Bethu Kufanele Bamthande UNKulunkulu

“Ningadukiswa—Ukuzihlanganisa nababi konakalisa imikhuba emihle.”

ISAHLUKO 45

Uyini UMbuso KaNkulunkulu? Izinto Esingabonisa Ngazo Ukuthi Siyawufuna

Lapho sekubusa uJesu emhlabeni, uzokwenza izingunquko ezinkulu.

ISAHLUKO 46

Amanzi Abhubhisa Izwe—Ingabe Asazolibhubhisa Futhi?

Abalungile bayophila phakade emhlabeni.

ISAHLUKO 47

Izinto Esingabona Ngazo Ukuthi I-Armagedoni Iseduze

Izimpawu zenzeka phambi kwethu.

ISAHLUKO 48

Ungaphila Ezweni Elisha LikaNkulunkulu Elinokuthula

Yini okudingeka uyenze ukuze uphile phakade kulo?