Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INcwadi Yami Yezindaba ZeBhayibheli

INdaba 79: UDaniyeli Emabhubesini

INdaba 79: UDaniyeli Emabhubesini

HAWU! sengathi uDaniyeli usenkathazweni. Kodwa amabhubesi awamenzi lutho! Uyazi ukuthi kungani? Ubani ofake uDaniyeli kula mabhubesi? Ake sizwe.

Inkosi yaseBhabhiloni manje sekunguDariyu. Umthanda kakhulu uDaniyeli ngoba uDaniyeli unomusa futhi uhlakaniphile. UDariyu ukhetha uDaniyeli ukuba abe umbusi embusweni wakhe. Lokhu kwenza amanye amadoda embusweni abe nomona ngoDaniyeli, ngakho enza lokhu.

UDariyu

Aya kuDariyu athi: ‘Sivumelene nkosi, ukuba umise umthetho wokuthi kungabi namuntu okhuleka kunoma imuphi unkulunkulu noma umuntu ngaphandle kwakho, izinsuku ezingama-30. Uma kukhona ongalaleli, makaphonswe emgodini wamabhubesi.’ UDariyu akazi ukuthi kungani la madoda efuna kumiswe lo mthetho. Kodwa ucabanga ukuthi ulungile. Ngakho ubhalwa phansi, futhi awunakuguquka.

Lapho uDaniyeli ezwa ngomthetho, uya ekhaya athandaze, njengoba ayenza ngokuvamile. Amadoda amabi ayazi ukuthi uDaniyeli wayengeke ayeke ukuthandaza kuJehova. Ayajabula, ngoba isu lawo lokugudluza uDaniyeli libonakala lisebenza.

Uma iNkosi uDariyu izwa ukuthi kungani la madoda efune kumiswe lo mthetho, idabuka kakhulu. Kodwa ayinakuwushintsha umthetho, ngakho kufanele uDaniyeli aphonswe emgodini wamabhubesi. Kodwa inkosi ithi kuDaniyeli: ‘Ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu wakho omkhonzayo uzokusindisa.’

UDariyu uthinteke kangangokuba akalali ngalobo busuku. Ngakusasa uvukela emphandwini wamabhubesi. Ungase umbone laphaya. Uyamemeza: ‘Daniyeli, nceku kaNkulunkulu ophilayo! Ingabe uNkulunkulu omkhonzayo ukusindisile emabhubesini?’

UDaniyeli emgodini wamabhubesi

UDaniyeli uyaphendula: ‘UNkulunkulu uthumele ingelosi, yavimba imilomo yamabhubesi ukuze angangilimazi.’

Inkosi ijabula kakhulu, iyala ukuba uDaniyeli akhushulwe emphandwini. Isiyala ukuba amadoda amabi azamé ukubulala uDaniyeli aphonswe emabhubesini. Amabhubesi awabambe engakafiki ngisho naphansi emphandwini, aphule amathambo awo.

INkosi uDariyu ibhalela bonke abasembusweni wayo: ‘Ngiyala ukuba wonke umuntu ahloniphe uNkulunkulu kaDaniyeli. Wenza izimangaliso ezinkulu. Usindisé uDaniyeli ekudliweni ngamabhubesi.’

Daniyeli 6:1-28.Imibuzo

  • Ubani uDariyu, futhi umbheka kanjani uDaniyeli?
  • Amanye amadoda anomona enza uDariyu enzeni?
  • UDaniyeli wenzani lapho ezwa ngomthetho omusha?
  • Kungani uDariyu ephatheke kabi aze angalali, futhi wenzani ngakusasa ekuseni?
  • UDaniyeli umphendula uthini uDariyu?
  • Kwenzekani emadodeni amabi azama ukubulala uDaniyeli, futhi uDariyu ubabhalela ukuthini bonke abasembusweni wakhe?

Eminye imibuzo