Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INcwadi Yami Yezindaba ZeBhayibheli

INdaba 57: UNkulunkulu Ukhetha UDavide

INdaba 57: UNkulunkulu Ukhetha UDavide
UDavide usindisa imvu

UYABONA ukuthi bekwenzekani? Lo mfana usindise leli wundlu kuleli bhere. Ibhere lifike lathatha iwundlu lithi liyolidla. Kodwa lo mfana uye walilandela, wasindisa iwundlu emlonyeni webhere. Uma ibhere liphakama, umfana uye walibamba walishaya walibulala! Ngesinye isikhathi wasindisa enye imvu engonyameni. Ungumfana onesibindi, angithi? Uyazi ukuthi ungubani?

Lona uDavide esemncane. Uhlala emzini waseBhetlehema. Uyisemkhulu kwakungu-Obede, indodana kaRuthe noBhowazi. Uyabakhumbula? Uyise kaDavide uJese. UDavide welusa izimvu zikayise. Wazalwa eminyakeni eyi-10 ngemva kokukhetha kukaJehova uSawule ukuba abe yinkosi.

Kufika isikhathi lapho uJehova ethi kuSamuweli: ‘Thatha amafutha akhethekile uye endlini kaJese eBhetlehema. Ngikhethé enye yamadodana akhe ukuba ibe yinkosi.’ Uma uSamuweli ebona indodana kaJese endala u-Eliyabe, ukhuluma yedwa: ‘Uye lo uJehova amkhethileyo.’ Kodwa uJehova uthi kuye: ‘Ungabheki ubude nobuhle bakhe. Angikhethanga yena ukuba abe yinkosi.’

Ngakho uJese ubiza indodana yakhe u-Abhinadaba amlethe kuSamuweli. USamuweli athi: ‘Cha, uJehova akamkhethanga naye.’ UJese alethe indodana yakhe uShama. USamuweli athi: ‘Cha, uJehova naye akamkhethanga.’ UJese uletha ayisikhombisa amadodana akhe kuSamuweli, kodwa uJehova akakhethi neyodwa yawo. USamuweli abuze, ‘Ingabe sebephelele bonke abafana?’

UJese athi: ‘Kusekhona omncane kunabo bonke. Kodwa uphumile uyokwelusa izimvu.’ Uma uDavide elethwa, uSamuweli uyabona ukuthi ungumfana omuhle. ‘Uye lona,’ kusho uJehova. ‘Mthele ngamafutha.’ Akwenze lokho uSamuweli. Sizofika isikhathi lapho uDavide ezoba yinkosi yakwa-Israyeli.

1 Samuweli 17:34, 35; 16:1-13.Imibuzo

  • Ubani igama lalo mfana osesithombeni, futhi sazi kanjani ukuthi unesibindi?
  • Uhlalaphi uDavide, futhi ubani igama likayise noyisemkhulu?
  • Kungani uJehova ethi uSamuweli akaye endlini kaJese eBhetlehema?
  • Kwenzekani lapho uJese eselethe amadodana akhe ayisikhombisa kuSamuweli?
  • Lapho kulethwa uDavide, uJehova uthini kuSamuweli?

Eminye imibuzo