Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INcwadi Yami Yezindaba ZeBhayibheli

INdaba 54: Indoda Enamandla

INdaba 54: Indoda Enamandla

UYALAZI igama lendoda enamandla eyake yaphila? Umahluleli ogama lakhe uSamsoni. UJehova onika uSamsoni amandla. Ngisho nangaphambi kokuzalwa kwakhe, uJehova utshela unina: ‘Uzoba nendodana. Izoba umholi wokusindisa ama-Israyeli kwabaseFilisti.’

USamsoni ulwa nengonyama

AmaFilisti angabantu ababi abahlala eKhanani. Banamadoda amaningi empi, bawahlupha ngempela ama-Israyeli. Ngesinye isikhathi, uSamsoni esendleleni eya lapho kuhlala khona amaFilisti, uhlangabezana nebhubesi elikhulu libhodla liza kuye. Kodwa uSamsoni uyalibulala ibhubesi ngezandla zakhe. Ubulala futhi amaningi amaFilisti amabi.

Kamuva uSamsoni uthandana nowesifazane uDelila. Abaholi bamaFilisti bathembisa ukuthi ngamunye wabo uzonika uDelila izinhlamvu zesiliva ezingu-1 100 uma ewatshela ukuthi yini eyenza uSamsoni abe namandla. UDelila uyayifuna leyo mali. Akayena umngane wangempela kaSamsoni noma wabantu bakaNkulunkulu. Ngakho ubuza uSamsoni njalo ukuthi uwathathaphi amandla.

UDelila noSamsoni

Ekugcineni, uDelila wenza uSamsoni amtshele imfihlo yamandla akhe. Uthi, ‘Izinwele zami azikaze zigundwe. Kusukela ngizalwa, uJehova wangikhetha ukuba ngibe inceku yakhe ekhethekile okuthiwa umNaziri. Uma ngigundwa izinwele, ngingaphelelwa ngamandla.’

Uma uDelila ezwa lokhu, ulalisa uSamsoni ethangeni lakhe. Ubiza indoda ukuba izomgunda izinwele. Uma uSamsoni evuka, akasenawo amandla. AmaFilisti eze ambambe. Amkhipha amehlo womabili, amenze inceku yawo.

USamsoni udiliza izinsika

Ngelinye ilanga abaseFilisti banedili elikhulu lokukhonza unkulunkulu wabo uDagoni, bakhipha uSamsoni etilongweni ukuba badlale ngaye. Ngaleso sikhathi, izinwele zikaSamsoni zase zikhulile futhi. USamsoni athi kumfana omholayo: ‘Ake ungincikise ezinsikeni zendlu.’ USamsoni athandaze kuJehova ecela amandla, abambe izinsika. Amemeze: ‘Mangife namaFilisti.’ KunamaFilisti ayizi-3 000 kuleli dili, uma uSamsoni egoba ephusha izinsika isakhiwo siyawa kufe bonke laba bantu ababi.

AbaHluleli izahluko 13 kuya ku-16.Imibuzo

  • Ubani igama lendoda enamandla kakhulu eyake yaphila, futhi ubani owayinika amandla?
  • Ngesinye isikhathi, uSamsoni ulenzani ibhubesi elikhulu, njengoba ubona esithombeni?
  • Kulesi sithombe, uSamsoni umtshela imfihlo ethini uDelila, futhi lokhu kwenza kanjani ukuba uSamsoni agcine ebanjwe amaFilisti?
  • USamsoni wenza kanjani ukuba kufe amaFilisti ayizi-3 000 ayizitha ngosuku yena afa ngalo?

Eminye imibuzo