Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INcwadi Yami Yezindaba ZeBhayibheli

INdaba 42: Imbongolo Iyakhuluma

INdaba 42: Imbongolo Iyakhuluma

WAKE wayizwa imbongolo ikhuluma? ‘Cha,’ ungase usho. ‘Izilwane azikwazi ukukhuluma.’ Kodwa iBhayibheli lisitshela ngembongolo eyakhuluma. Ake sibone ukuthi kwenzeka kanjani.

Ingelosi

Ama-Israyeli asecishe alungele ukungena ezweni laseKhanani. UBhalaki inkosi yakwaMowabi, uyawesaba ama-Israyeli. Ngakho uthuma indoda ehlakaniphile uBhalami ukuba aqalekise ama-Israyeli. UBhalaki uthembisa uBhalami imali eningi, ngakho uBhalami ugibela imbongolo yakhe aqalise uhambo lokuya kuBhalaki.

UJehova akafuni ukuba uBhalami aqalekise abantu baKhe. Ngakho uthuma ingelosi nenkemba ende ime endleleni ivimbele uBhalami. UBhalami akayiboni ingelosi, kodwa imbongolo yakhe iyayibona. Ngakho imbongolo izama ukugwema ingelosi, ekugcineni ivele ilale phansi endleleni. UBhalami uthukuthela kakhulu, ayishaye ngenduku imbongolo yakhe.

UJehova abangele ukuba uBhalami ezwe imbongolo yakhe ikhuluma naye. ‘Ngenzeni kuwe ukuba ungishaye?’ kubuza imbongolo.

UBhalami ugibele imbongolo

‘Ungenza isiphukuphuku,’ kusho uBhalami. ‘Ukuba benginenkemba bengizokubulala!’

‘Ngake ngakuphatha ngale ndlela ngaphambili?’ kubuza imbongolo.

‘Cha,’ kuphendula uBhalami.

UJehova enze ukuba uBhalami abone ingelosi nenkemba imi endleleni. Ingelosi ithi: ‘Uyishayelani imbongolo yakho? Ngizele ukuzovimba indlela yakho, ngoba akufanele uyoqalekisa ama-Israyeli. Ukuba imbongolo yakho ayizange ingigweme, bengizokushaya ufe, kodwa bengingeke ngiyilimaze imbongolo yakho.’

UBhalami uthi: ‘Ngonile. Bengingazi ukuthi umi endleleni.’ Ingelosi idedele uBhalami ahambe, uBhalami ayobona uBhalaki. Usazama ukuqalekisa u-Israyeli, kodwa kunalokho, uJehova umenza abusise u-Israyeli kathathu.

Numeri 21:21-35; 22:1-40; 23:1-30; 24:1-25.Imibuzo

  • Ubani uBhalaki, futhi uthuma uBhalami ukuba enzeni?
  • Kungani imbongolo kaBhalami ilala phansi endleleni?
  • UBhalami uzwa imbongolo ikhuluma ithini?
  • Ithini ingelosi kuBhalami?
  • Kwenzekani lapho uBhalami ezama ukuqalekisa ama-Israyeli?

Eminye imibuzo