Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INcwadi Yami Yezindaba ZeBhayibheli

INdaba 40: UMose Ushaya Idwala

INdaba 40: UMose Ushaya Idwala

KWADLULA iminyaka—iminyaka eyi-10, engu-20, engu-30, engu-39! Ama-Israyeli asalokhu esehlane. Kuyo yonke le minyaka uJehova uyabanakekela abantu bakhe. Ubasuthisa ngemana. Emini ubahola ngefu, ebusuku abahole ngomlilo. Kuyo yonke le minyaka izingubo zabo azigugi nezinyawo zabo azibi buhlungu.

Manje sekuyinyanga yokuqala yonyaka wama-40 kusukela baphuma eGibhithe. Ama-Israyeli akanise futhi eKadeshi. Ayelapha ngesikhathi izinhloli eziyi-12 zithunyelwa ukuhlola izwe laseKhanani cishe eminyakeni engama-40 edlule. Udadewabo kaMose uMiriyamu ufela eKadeshi. Njengakuqala, kunenkinga lapha.

Abantu abawatholi amanzi. Ngakho bayakhononda kuMose: ‘Ngabe kungcono ukuba safa. Wasikhiphelani eGibhithe wasiletha kule ndawo embi okungamili lutho kuyo? Akukho ukudla, ayikho imikhiwane, akukho mivini, awekho amapomegranati. Akukho ngisho namanzi okuphuza.’

UMose ushaya idwala

Lapho uMose no-Aroni beya etabernakele beyothandaza, uJehova utshela uMose: ‘Butha abantu ndawonye. Bese kuthi phambi kwabo bonke ukhulume naleliya dwala. Kuyophuma kulo amanzi anele, abantu nemfuyo yabo.’

Ngakho uMose ubutha abantu, athi: ‘Lalelani, nina eningakholwa kuNkulunkulu! Ingabe mina no-Aroni kufanele sinivezele amanzi kuleli dwala?’ UMose abe eseshaya idwala kabili ngenduku, kuphume umfula omkhulu wamanzi edwaleni. Kuba namanzi anele abo bonke abantu nezilwane ukuba baphuze.

Kodwa uJehova ubathukuthelele oMose no-Aroni. Uyazi ukuthi kungani? Ngenxa yokuthi bathe yibona ababezokhipha amanzi edwaleni. Kodwa eqinisweni uJehova owakwenza. Ngenxa yokuthi oMose no-Aroni abalikhulumanga iqiniso ngalokhu, uJehova uthi uzobajezisa. Uthi, ‘Ngeke nibaholele abantu eKhanani.’

Ngokushesha ama-Israyeli ayasuka eKadeshi. Ngemva kwesikhathi afika eNtabeni iHori. Lapha, phezulu entabeni, u-Aroni uyafa. Uneminyaka eyi-123 ekufeni kwakhe. Ama-Israyeli adabuke kakhulu, amkhalela izinsuku ezingu-30 u-Aroni. Indodana yakhe u-Eleyazare iba umpristi omkhulu olandelayo wesizwe sakwa-Israyeli.

Numeri 20:1-13, 22-29; Duteronomi 29:5.Imibuzo

  • UJehova uwanakekela kanjani ama-Israyeli ngesikhathi esehlane?
  • Ama-Israyeli akhononda athini ngesikhathi ekanise eKadeshi?
  • UJehova ubanika kanjani amanzi abantu nezilwane zabo?
  • Kulesi sithombe, ubani le ndoda ezikhomba ngomunwe, futhi izikhombelani?
  • Kungani uJehova emthukuthelele uMose no-Aroni, futhi ubajezisa kanjani?
  • Kwenzekani eNtabeni iHori, futhi ubani oba umpristi omkhulu wama-Israyeli olandelayo?

Eminye imibuzo