Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

INdaba 37: Itende Lokukhulekela

INdaba 37: Itende Lokukhulekela

UYASAZI ukuthi siyini lesi sakhiwo? Itende elikhethekile lokukhulekela uJehova. Libizwa ngokuthi futhi itabernakele. Abantu baqeda ukulakha ngemva konyaka bephumile eGibhithe. Uyazi ukuthi ubani owavela nomqondo wokulakha?

Itabernakele

KwakunguJehova. Ngesikhathi uMose ephezulu eNtabeni iSinayi, uJehova wamtshela indlela yokulakha. Wathi alakhele ukuba likwazi ukuhlukaniseka kalula. Ngale ndlela izingxenye zazingase zithuthwe ziyiswe kwenye indawo, zihlanganiswe futhi lapho. Ngakho lapho ama-Israyeli eya ezindaweni ezihlukahlukene ehlane, ayehamba netende.

Uma ubheka ngaphakathi endlini encane ekugcineni kwetende, ungase ubone ibhokisi. Libizwa ngokuthi umphongolo wesivumelwano. Lalinezingelosi ezimbili noma amakherubi enziwe ngegolide, lilinye ngapha nangapha. UNkulunkulu waphinde wabhala imiYalo Eyishumi ematsheni amabili ayizicaba, ngoba uMose wayewaphulile awokuqala. La matshe agcinwa ngaphakathi komphongolo. Nojeke wemana wawungaphakathi kuwo. Uyakhumbula ukuthi imana yini?

Umfowabo kaMose u-Aroni nguye uJehova amkhetha ukuba abe umpristi omkhulu. Uhola abantu ekukhonzeni uJehova. Namadodana akhe angabapristi.

Manje bheka ikamelo elikhudlwana letende. Likhulu ngokuphindwe kabili kunelincane. Uyalibona ibhokisi, nentuthu eshunqa kulo? Leli i-altare lapho abapristi beshisa khona okuthile okunuka kamnandi, impepho. Kukhona nothi lwezibani eziyisikhombisa. Into yesithathu kuleli kamelo yitafula. Kulona kunezinkwa eziyi-12.

Egcekeni letabernakele kukhona umcengezi omkhulu ogcwele amanzi. Abapristi bageza kuwo. Kukhona ne-altare elikhulu. Lapha kushiswa izilwane ezifile njengomnikelo kuJehova. Itende liphakathi nendawo ekamu, ama-Israyeli ahlala amatendeni awo alizungezile.

Eksodusi 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; 28:1; 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; Hebheru 9:1-5.Imibuzo

  • Yini igama lesakhiwo esikulesi sithombe, futhi esani?
  • Kungani uJehova athi kuMose akakhe itende likwazi ukuhlukaniseka kalula?
  • Liyini leli bhokisi elisendlini encane ekugcineni kwetende, futhi linani?
  • UJehova ukhetha bani ukuba abe umpristi omkhulu, futhi umpristi omkhulu wenzani?
  • Yisho izinto ezintathu ezisekamelweni elikhudlwana letende.
  • Yiziphi izinto ezimbili ezisegcekeni letabernakele, futhi ezokwenzani?

Eminye imibuzo