Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INcwadi Yami Yezindaba ZeBhayibheli

INdaba 14: UJehova Uvivinya U-Abrahama

INdaba 14: UJehova Uvivinya U-Abrahama

UYABONA ukuthi u-Abrahama wenzani? Unommese, kubonakala sengathi uzobulala indodana yakhe. Wayengakwenzelani nje lokho? Okokuqala, ake sibone ukuthi yena noSara bayithola kanjani le ndodana.

U-Abrahama unikela ngo-Isaka

Khumbula, uJehova wabathembisa indodana. Kodwa kwabonakala kungenakwenzeka, ngoba base bebadala kakhulu. U-Abrahama nokho, wakholwa ukuthi uJehova wayengakwenza okubonakala kungenakwenzeka. Ngakho kwenzekani?

Ngemva kwesithembiso sikaJehova, kwadlula unyaka wonke. Lapho u-Abrahama eneminyaka eyi-100 noSara enengama-90, baba nengane yomfana egama layo laba ngu-Isaka. UJehova wasifeza isithembiso!

Lapho u-Isaka esekhulile, uJehova wavivinya ukholo luka-Abrahama. Wamemeza: ‘Abrahama!’ U-Abrahama waphendula: ‘Ngilapha!’ UJehova wathi: ‘Thatha okuwukuphela kwendodana yakho, u-Isaka, uye entabeni engiyokukhombisa yona. Uyibulale uyinikele njengomhlatshelo.’

Lawo mazwi amdabukisa kakhulu u-Abrahama, ngoba wayeyithanda kakhulu indodana yakhe. Futhi, khumbula, uNkulunkulu wayethembise ukuthi inzalo ka-Abrahama yayiyohlala ezweni laseKhanani. Kodwa lokho kwakuyokwenzeka kanjani uma u-Isaka esefile? U-Abrahama wadideka, kodwa nokho walalela uJehova.

Uma efika entabeni, u-Abrahama wabopha u-Isaka wambeka e-altare ayelenzile. Wayesekhipha ummese ukuze abulale indodana yakhe. Ngaleso sikhathi nje ingelosi kaJehova yamemeza: ‘Abrahama, Abrahama!’ U-Abrahama waphendula: ‘Ngilapha!’

‘Ungamlimazi umfana, ungenzi lutho kuye,’ kusho uJehova. ‘Ngiyazi manje ukuthi uyangesaba, lokhu ungayigodlanga kimi indodana yakho.’

U-Abrahama wayenokholo kuNkulunkulu. Wayekholwa ukuthi akukho lutho olwalungenzeke kuJehova, nokuthi wayengamvusa u-Isaka kwabafileyo. Kodwa kwakungeyona intando kaNkulunkulu ukuba u-Abrahama abulale u-Isaka. Ngakho wabangela ukuba imvu ibambeke esihlahleni esiseduze, wayesetshela u-Abrahama ukuba anikele ngayo esikhundleni sendodana yakhe.

Genesise 21:1-7; 22:1-18.Imibuzo

  • UNkulunkulu wamthembisani u-Abrahama, futhi uNkulunkulu wasifeza kanjani isithembiso sakhe?
  • Njengoba kuboniswe esithombeni, uNkulunkulu waluvivinya kanjani ukholo luka-Abrahama?
  • Yini u-Abrahama ayenza, yize ayengaqondi ukuthi kungani uNkulunkulu esho kanjalo?
  • Kwenzekani lapho u-Abrahama ekhipha ummese ukuze abulale indodana yakhe?
  • Lwaluqine kangakanani ukholo luka-Abrahama kuNkulunkulu?
  • UNkulunkulu wamnikani u-Abrahama ukuba anikele ngayo, futhi wamnika kanjani?

Eminye imibuzo