Dlulela kokuphakathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Ungathanda Yini Ukwazi Iqiniso?

Ungathanda Yini Ukwazi Iqiniso?

Iqiniso ngani? Ngeminye yemibuzo ebaluleke kakhulu abantu abake bayibuza. Mhlawumbe wake wazibuza le mibuzo:

  • Ingabe uNkulunkulu uyasikhathalela ngempela?
  • Ingabe izimpi nokuhlupheka kuyoke kuphele?
  • Kwenzekani kithi lapho sifa?
  • Ingabe likhona ithemba ngabafileyo?
  • Ngingathandaza kanjani kuNkulunkulu futhi angizwe?
  • Ngingayithola kanjani injabulo ekuphileni?

Ungazitholaphi izimpendulo zale mibuzo? Uma uya emitatsheni noma ezitolo ezidayisa izincwadi, ungase uthole izinkulungwane zezincwadi ezithi zinezimpendulo. Nokho, ngokuvamile ziyaphikisana. Ezinye zibonakala zisebenza okwangaleso sikhathi kodwa ngokushesha ziphelelwe isikhathi futhi zibukezwe noma kungene ezinye esikhundleni sazo.

Nokho, kunencwadi enezimpendulo esingazethemba. Yincwadi equkethe iqiniso. Ethandaza kuNkulunkulu, uJesu Kristu wathi: “Izwi lakho liyiqiniso.” (Johane 17:17) Namuhla lelo Zwi silibiza ngokuthi iBhayibheli Elingcwele. Emakhasini alandelayo, uzothola amazwibela ezimpendulo zeBhayibheli ezicacile neziyiqiniso zemibuzo engenhla.

Ingabe UNkulunkulu Uyasikhathalela Ngempela?

Indoda ezungezwe isixuku sabantu

ISIZATHU SOKUBA KUBUZWE LO MBUZO: Siphila ezweni eligcwele unya nokungabi nabulungisa. Izinkolo eziningi zifundisa ukuthi ukuhlupheka kwethu kuyintando kaNkulunkulu.

LOKHO OKUFUNDISWA IBHAYIBHELI: UNkulunkulu akalokothi abangele ububi. UJobe 34:10 uthi: “Makube kude noNkulunkulu weqiniso ukwenza ngendlela yokukhohlakala, noMninimandla onke ukwenza ngokungabi nabulungisa!” UNkulunkulu unenjongo enhle ngabantu. Yingakho uJesu asifundisa ukuba sithandaze: “Baba wethu osemazulwini… Umbuso wakho mawuze. Intando yakho mayenzeke nasemhlabeni, njengasezulwini.” (Mathewu 6:9, 10) UNkulunkulu usikhathalela ngokujulile kangangokuthi uye wazidela kakhulu ukuze aqinisekise ukuthi injongo yakhe iyagcwaliseka.—Johane 3:16.

Bheka noGenesise 1:26-28; Jakobe 1:13 neyoku-1 Petru 5:6, 7.

Ingabe Izimpi Nokuhlupheka Kuyoke Kuphele?

Amasosha

ISIZATHU SOKUBA KUBUZWE LO MBUZO: Izimpi ziyaqhubeka zibulala abantu abaningi kakhulu. Ukuhlupheka kwabantu kuyasithinta sonke.

LOKHO OKUFUNDISWA IBHAYIBHELI: UNkulunkulu ubikezela isikhathi lapho eyoletha ukuthula emhlabeni wonke. Lapho sekubusa uMbuso wakhe, uhulumeni wasezulwini, abantu ‘ngeke besayifunda impi.’ Kunalokho, ‘bayokhanda izinkemba zabo zibe ngamageja.’ (Isaya 2:4) UNkulunkulu uyoqeda konke ukungabi nabulungisa nokuhlupheka. IBhayibheli liyathembisa: “[UNkulunkulu] uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo, ukufa ngeke kusaba khona, noma ukulila noma ukukhala noma ubuhlungu ngeke kusaba khona. Izinto zangaphambili [ezihlanganisa ukungabi nabulungisa nokuhlupheka okukhona namuhla] zidlulile.”—IsAmbulo 21:3, 4.

Bheka neHubo 37:10, 11; 46:9 noMika 4:1-4.

Kwenzekani Kithi Lapho Sifa?

Amathuna

ISIZATHU SOKUBA KUBUZWE LO MBUZO: Iningi lezinkolo ezisemhlabeni lifundisa ukuthi kunokuthile ngaphakathi kumuntu okuqhubeka kuphila ngemva kokufa. Abanye bakholelwa ukuthi abafileyo bangabalimaza abaphilayo noma ukuthi uNkulunkulu ujezisa ababi ngokubahlupha phakade esihogweni somlilo.

LOKHO OKUFUNDISWA IBHAYIBHELI: Lapho umuntu efa, akabe esabakho. UmShumayeli 9:5 uthi: “Abafileyo… abazi lutho.” Abafileyo abanakukwazi ukulimaza—noma ukusiza—abaphilayo, ngoba abazi lutho, abanamizwa futhi akusekho lutho abangalujabulela.—IHubo 146:3, 4.

Bheka noGenesise 3:19 nomShumayeli 9:6,10.

Ingabe Likhona Ithemba Ngabafileyo?

Ingane ezwa ubuhlungu ngenxa yokufelwa othandekayo

ISIZATHU SOKUBA KUBUZWE LO MBUZO: Sifuna ukuphila, futhi sifuna ukukujabulela nabantu esibathandayo. Kungokwemvelo ukulangazelela ukuphinde sibone abathandekayo bethu abafileyo.

LOKHO OKUFUNDISWA IBHAYIBHELI: Iningi labantu abafile liyovuswa. UJesu wathembisa ukuthi ‘abasemathuneni bayophuma.’ (Johane 5:28, 29) Ngokuvumelana nenjongo kaNkulunkulu yasekuqaleni, abavusiwe bayoba nethuba lokuphila epharadesi emhlabeni. (Luka 23:43) Leli kusasa elithenjisiwe lihlanganisa nokuthi abantu abalalelayo bayothola ukuphila okuphakade futhi babe nempilo ephelele. IBhayibheli lithi: “Abalungile bayokudla ifa lomhlaba, futhi bayohlala kuwo kuze kube phakade.”—IHubo 37:29.

Bheka noJobe 14:14, 15; Luka 7:11-17 nezEnzo 24:15.

Ngingathandaza Kanjani KuNkulunkulu Futhi Angizwe?

Indoda ethandazayo

ISIZATHU SOKUBA KUBUZWE LO MBUZO: Cishe abantu bazo zonke izinkolo bayathandaza. Kodwa abaningi banomuzwa wokuthi imithandazo yabo ayiphendulwa.

LOKHO OKUFUNDISWA IBHAYIBHELI: UJesu wasifundisa ukuba sigweme ukuphindaphinda amazwi afanayo lapho sithandaza. Wathi: “Lapho uthandaza, ungaphindaphindi izinto ezifanayo.” (Mathewu 6:7) Uma sifuna ukuba uNkulunkulu alalele imithandazo yethu, kumelwe sithandaze ngendlela ayivumelayo. Ukuze senze kanjalo, kudingeka sazi intando yakhe, bese sithandaza ngokuvumelana nayo. Eyoku-1 Johane 5:14, iyachaza: “Kungakhathaliseki ukuthi yini esiyicelayo ngokwentando [kaNkulunkulu], uyasizwa.”

Bheka neHubo 65:2; Johane 14:6, 14 neyoku-1 Johane 3:22.

Ngingayithola Kanjani Injabulo Ekuphileni?

Owesifazane ofuna injabulo ngokufunda iBhayibheli

ISIZATHU SOKUBA KUBUZWE LO MBUZO: Abantu abaningi bakholelwa ukuthi imali, udumo noma ubuhle kuyobenza bajabule. Ngakho, bayaziphishekela lezi zinto, kodwa bagcine bengayitholanga injabulo.

LOKHO OKUFUNDISWA IBHAYIBHELI: UJesu wabonisa isihluthulelo senjabulo lapho ethi: “Bayajabula abaqaphela isidingo sabo esingokomoya.” (Mathewu 5:3) Injabulo yangempela ingatholakala kuphela uma sithatha izinyathelo zokwanelisa isidingo sethu esikhulu kunazo zonke—ukulambela kwethu iqiniso elingokomoya ngoNkulunkulu nangenjongo yakhe ngathi. Lelo qiniso litholakala eBhayibhelini. Ukulazi kungasisiza ukuba sibone okubaluleke ngempela nalokho okungabalulekile. Ukuvumela iqiniso leBhayibheli ukuba liqondise izinqumo nezenzo zethu kuholela ekuphileni okunenjongo ngokwengeziwe.—Luka 11:28.

Bheka nezAga 3:5, 6, 13-18 neyoku-1 Thimothewu 6:9, 10.

Lapha sinikeze ngamafuphi izimpendulo zeBhayibheli zemibuzo eyisithupha. Uyathanda yini ukwazi okwengeziwe kunalokhu? Uma ungomunye walabo “abaqaphela isidingo sabo esingokomoya,” akungabazeki ukuthi uyathanda. Kungenzeka kuneminye imibuzo ozibuza yona enjengale: ‘Uma uNkulunkulu esikhathalela, kungani evumele ububi nokuhlupheka okungaka kuwo wonke umlando? Ngingakuthuthukisa kanjani ukuphila komkhaya wami?’ IBhayibheli liyiphendula ngokugcwele nangokwanelisayo le mibuzo neminye eminingi.

Nokho, abaningi namuhla bamadolonzima ukufunda iBhayibheli. Balibheka njengencwadi enkulu ngezinye izikhathi okunzima ukuyiqonda. Ungakujabulela yini ukusizwa ukuba uthole izimpendulo eBhayibhelini? OFakazi BakaJehova banamathuluzi amabili angakusiza.

Elokuqala yincwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli? eklanyelwe ukusiza abantu abamatasa ukuba bahlole izimpendulo zeBhayibheli ezicacile zemibuzo ebalulekile. Ithuluzi lesibili liyisimiso sesifundo seBhayibheli sasekhaya samahhala. Umakhelwane onobungane futhi okufanelekelayo ukufundisa iBhayibheli angeza ekhaya lakho noma kwenye indawo efanele futhi asebenzise isikhathi esincane isonto ngalinye exoxa nawe ngeBhayibheli ngaphandle kokukukhokhisa. Izigidi zabantu emhlabeni wonke ziye zazuza kulesi simiso. Iningi labo liye lafinyelela kulesi siphetho esijabulisayo: “Ngilitholile iqiniso!”

Alikho igugu elikhulu kunaleli elingatholakala. Iqiniso leBhayibheli lisikhulula ekukholelweni ezeni, ekudidekeni nasekwesabeni okukhwantabalisayo. Lisinikeza ithemba, injongo nenjabulo. UJesu wathi: “Niyolazi iqiniso, futhi iqiniso liyonikhulula.”—Johane 8:32.

1. Indoda efunda lokho okufundiswa iBhayibheli; 2. Owesifazane ofunda lokho okufundiswa iBhayibheli